QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Không số

Hà Nội, Ngày 08 tháng 11 năm 1946

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ QUYỀN QUAN THUẾ VÀ NGOẠI THƯƠNG CỦA NƯỚC VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
HỌP KHOÁ THỨ II TẠI HÀ NỘI

Ngày 9-11-1946 sau khi được biết rõ về những hành động trái hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và tạm ước 14-9, các nhà đại diện nước Pháp ở Hải Phòng phạm vào chủ quyền quan thuế và ngoại thương của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Sau khi nghe ông Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày,

QUYẾT NGHỊ:

Yêu cầu Chính phủ phải cương quyết đối phó, buộc người Pháp phải tôn trọng chủ quyền quan thuế và ngoại thương của nước Việt Nam.

Nguyễn Xiển

(Đã ký)