QUYếT địNH

QUYẾTĐỊNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 4 NQ/TVQH

NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 1960

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập nước Việt Nam dânchủ cộng hoà;

Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục, cải tạo phạm nhâncủa Nhà nước;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Đặc xá cho những phạm nhân thuộcloại hình sự thường (trừ những tội lưu manh, giết người, cướp của) đã ở tù mộtthời gian và đã thật sự cải tạo.