TW HỘI LHPN VIỆT NAM - BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2002/NQLT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2002

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

GIỮAHỘI LHPN VIỆT NAM VÀ BỘ CÔNG AN VỀ “QUẢN LÝ, GIÁO DỤC CON EM TRONG GIA ĐÌNHKHÔNG PHẠM TỘI VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI”

Thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về nhiệm vụ Quốc phòng An ninh;Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ về: ”Tăng cường công tác phòng chốngtội phạm trong tình hình mới”; Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Quyết định 150/2000/QĐ-TTg (28.12.2000) về việc phê duyệt Chương trình hành động phòngchống ma tuý giai đoạn 2001-2005; Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứIX; thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với lực lượng CAND đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia đấu tranh phòng chốngtội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư đã đạt được một số kết quả quantrọng, góp phần hạn chế sự gia tăng của tội phạm, giữ vững an ninh chính trị vàtrật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và sựnghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tuy nhiên,tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là ma tuý còn diễn biến phức tạp; việcbuông lỏng quản lý, giáo dục con em, ý thức chấp hành pháp luật, hiểu biết vềpháp luật còn hạn chế…đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫnđến việc phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình.

Để góp phầnthực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết 09/CP của Chính phủ về: “Tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tìnhhình mới” , “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm” và “Chương trình hànhđộng phòng chống ma tuý giai đoạn 2001-2005”, đồng thời phát huy tiềm năng củaphụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH, phụcvụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công anthống nhất ra Nghị Quyết liên tịch về “Quản lý giáo dục con em trong gia đìnhkhông phạm tội và tệ nạn xã hội”, với những nội dung phối hợp hành động giữahai ngành trong giai đoạn 2002-2007 như sau:

I. MỤCĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Phát huyvai trò của các cấp Hội phụ nữ và của lực lượng Công an nhân dân trong công táctuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổquốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạmvà tệ nạn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đẩy mạnhcác hoạt động, phát triển các loại hình phong trào để vận động hội viên phụ nữtích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; quản lí giáo dục con em tronggia đình không vi phạm pháp luật, gắn việc thực hiện nghị quyết liên tịch với thựchiện phong trào và 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội Liên hiệpphụ nữ Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu - nước mạnh – xã hộicông bằng – dân chủ - văn minh”.

3. Xây dựngvà nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ tham gia đấutranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý từ gia đình phù hợp với các khuvực thành thị, nông thôn, từng vùng miền.

4. Tích cựctham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức Hội và lực lượng CAND trong sạch,vững mạnh; xây dựng và củng cố các tổ chức Hội phụ nữ tham gia bảo vệ an ninhtrật tự tại nơi cư trú đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ công nghiệphoá, hiện đại hoá đất nước.

II. NỘIDUNG PHỐI HỢP

1. Tổ chứcHội phụ nữ và Công an các cấp có kế hoạch phối hợp thường xuyên tuyên truyềngiáo dục, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ và từng gia đình về ý thức phòngngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấphành pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự.

2. Phát độngphong trào vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia pháthiện tố giác tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: mạidâm, tổ chức môi giới mại dâm, hiếp dâm, mua bán phụ nữ và trẻ em…

3. Tích cựccảm hoá, giáo dục, cải tạo người vi phạm pháp luật, lầm lỡ là chồng con, ngườithân, nhất là đối tượng phụ nữ và các đối tượng khác tại gia đình và cộng đồngdân cư.

4. Vận độnghội viên phụ nữ phối hợp với Công an địa phương ngăn ngừa, hạn chế các đốitượng chưa thành niên vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, không đuaxe trái phép, chấp hành tốt luật lệ giao thông.

5. Vận độnghội viên phụ nữ, các thành viên trong gia đình thực hiện 4 không với ma tuý:Không sử dụng, không sản xuất, không buôn bán, không vận chuyển ma tuý.

6. Phối hợptham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Hội phụ nữ, xây dựng lực lượng CAND trongsạch vững mạnh. Lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết số 09 và Chương trình Quốcgia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma tuý với cácchương trình hoạt động của Hội LHPN Việt Nam; đẩy mạnh phong trào thi đua yêunước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

III. PHÂNCÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

1- Hội Phụ nữcác cấp:

1.1 - Thườngxuyên tuyên truyền giáo dục cho phụ nữ nhất là nữ thanh niên tinh thần yêunước, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, các chuẩn mực về giá trị đạo đức, lốisống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam. Chủ động phối hợp với cơ quanCông an các cấp tăng cường giáo dục pháp luật cho các thành viên gia đình, cũngnhư giáo dục trách nhiệm quyền hạn và nghĩa vụ công dân trong mỗi gia đình.Đăng ký thi đua gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội vàkhông đua xe trái phép; đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ tác hại của tệ nạn xãhội để mỗi gia đình chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tăng cường quản lí, giáodục các con em và người thân của mình.

1.2 - Chủđộng phối hợp với Công an các cấp, củng cố và tăng cường hoạt động gắn vớinhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ với việc phòng ngừa, đấu tranh, pháthiện, tố giác chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại gia đình và địa bàndân cư. Gắn nội dung sinh hoạt Hội với nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục phápluật và xây dựng gia đình “No ấm – bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”, không cótội phạm và tệ nạn xã hội.

1.3 - Phốihợp với cơ quan Công an chủ động đề xuất với chính quyền các cấp tạo điều kiệnđể Hội phụ nữ tham gia tổ chức, quản lý những mô hình trung tâm xúc tiến việclàm, cơ sở từ thiện để đưa các đối tượng phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặcbiệt khó khăn hoặc các đối tượng sau mãn hạn tù, tập trung cải tạo và học nghề,lao động sản xuất ổn định cuộc sống; tạo điều kiện về cơ sở vật chất để Hội phụnữ tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao cho các đối tượng trên, đồng thời liênhệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thu nhận họ vào làm việc.

2- Công ancác cấp:

2.1 - Thường xuyên phổ biến tình hình anh ninh chính trị và TTATXH, thủ đoạncủa tội phạm để nâng cao cảnh giác cho hội viên phụ nữ, tham gia tổ chức sinhhoạt chuyên đề và tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ trong câulạc bộ, các buổi sinh hoạt Hội…

2.2 - Làmnòng cốt đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệnạn xã hội, đoàn kết các lực lượng “Phụ nữ - Thanh niên - Mặt trận Tổquốc – Công an - Hội nông dân – Quân đội” và các lượng khác ở cơ sở tạo sứcmạnh đồng bộ trong công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và các tệ nạn xã hội,đồng thời thông báo kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt về phòng ngừa ngănchặn tội phạm, tệ nạn xã hội trong các gia đình.

2.3 - Chủđộng phối hợp với Hội phụ nữ và các ngành có liên quan khảo sát nắm tình hìnhthực trạng các tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý và tội phạm nảy sinh trong giađình, làm tốt công tác quản lý, phân công, theo dõi giúp đỡ thường xuyên để cókiến thức phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời. Củng cố bồi dưỡng kiến thức, nghiệpvụ và tổ chức hoạt động hiệu quả “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”; phát triểnmạng lưới tư vấn pháp luật và giải quyết, phát hiện đơn thư, phối hợp xây dựngtổ chức Công an và Hội phụ nữ cơ sở vững mạnh, phát huy tác dụng tổ hoà giải ởcơ sở.

IV. TỔCHỨC THỰC HIỆN.

Để thực hiệntốt những nội dung công tác trên, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an thống nhấtqui định:

1. Hội LHPNViệt Nam và Công an các cấp hội phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể triển khainghị quyết ở cấp mình, đồng báo cáo Cấp uỷ, UBND cùng cấp chỉ đạo các cấp, cácngành, các đoàn thể phối hợp với Hội phụ nữ và cơ quan Công an trong việc giáodục, quản lý con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, tích cực phòngchống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

2. Có kếhoạch, chương trình nội dung cụ thể phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng,đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hộiviên phụ nữ, gia đình phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, giáodục con em không vi phạm pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm và tệ nạn xãhội, (mại dâm, ma tuý, AIDS, cờ bạc…). Đồng thời hai bên phối hợp với các ngànhliên quan chủ động xây dựng các phóng sự, tiểu phẩm về các gương tập thể, cánhân điển hình của phong trào để tuyên truyền tại địa phương và tham gia cácliên hoan phim truyền hình Trung ương do Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam tổchức.

3. Hội Liênhiệp phụ nữ và Công an các cấp từ Trung ương đến cơ sở xây dựng những chỉ tiêu,nội dung, biện pháp để thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch này. Trong chỉ tiêuphấn đấu xác định rõ những chỉ tiêu góp phần làm giảm tỉ lệ tội phạm, tệ nạn xãhội, xây dựng được nhiều cơ sở, địa bàn cụm dân cư và mỗi gia đình không có conem, người thân phạm tội và tệ nạn xã hội.

4. Mỗi tỉnh,thành chỉ đạo điểm ở một quận, huyện, một phường, xã về mô hình phòng chống tộiphạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình, để rút kinh nghiệm nhân rộng.

5. Nghị quyếtnày được thực hiện từ năm 2002 đến năm 2007.

- Từ nay đếnhết năm 2007 Hội phụ nữ và Công an các cấp hoàn thành việc tổ chức học tập quántriệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch.

- Hàng nămHội phụ nữ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương họp kiểm điểmđánh giá công tác và bàn cụ thể chương trình công tác năm tới; lồng ghép vớicác hoạt động của Ngành, của Hội và đề xuất thi đua khen thưởng những tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết liên tịch. Ở cấp huyện 6tháng 1 lần, cấp cơ sở (xã phương, thị trấn) 3 tháng 1 lần, họp để kiểm điểmđánh giá thực hiện Nghị quyết liên tịch.

- Hàng nămHội LHPN Việt Nam và Bộ công an tổ chức sơ kết kiểm điểm đánh giá, rút kinhnghiệm về tổ chức thực hịên Nghị quyết liên tịch.

6. Thành lậpBan chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Công an và Hội LHPN ở các tỉnh,thành phố để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch.

7. Cục Chínhtrị Cảnh sát nhân dân, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138/BCA và Ban Tuyêngiáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo Bộ Côngan và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi,kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết liên tịch ./.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Lê Minh Hương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHà Thị Khiết