UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM-BỘ VĂN HOÁ,THÔNG TIN-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/2003/NQLT –BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2003

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

QUI ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MẠI DÂM, MA TUÝ

Trong hai năm qua, Chươngtrình hành động phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm giai đoạn 2001 – 2005 theocác Quyết định 150, 151/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướngChính phủ đang được các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở xã, phường, thị trấntriển khai tích cực, lồng ghép với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lànhmạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý. Để có cơ sở đánh giá tình hình và kết quảcông tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, matruý nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hoá”, Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, BộVăn hoá – Thông tin và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhấtquy định và hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấnlành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý như sau:

1/ Áp dụng chỉtiêu phân loại và đánh giá xã, phường thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma tuýnhằm mục đích: Đánh giá đúng thực trạng tệ nạn mại dâm, ma tuý tên từng địabàn, thống nhất và cụ thể hoá nội dung, biện pháp triển khai thực hiện công tácphòng chống tệ nạn xã hội ở xã, phường, thị trấn; góp phần từng bước kiểm soát,ngăn chặn, đẩy lùi và loại trừ tệ nạn mại dâm, ma tuý ra khỏi đời sống xã hội;đồng thời là căn cứ để tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịpthời những địa phương, cơ sở làm tốt và khắc phục những khó khăn, tồn tại trongquá trình triển khai thực hiện chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuýgắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Vì vậy, cácngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin và Uỷ ban Mặt trận Tổquốc ở từng cấp phải phối hợp chặt chẽ, áp dụng theo quy định của Nghị quyếtnày.

2/ Xây dựngxã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý, ma tuý phải đảmbảo được các nội dung chủ yếu sau:

a- Đảng uỷ,Chính quyền, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể xã, phường, thị trấn phải định kỳchỉ đạo bằng văn bản về chương trình, kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm, matuý theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế trên địabàn. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả cho cơ quancấp trên trực tiếp.

b- Công tácthông tin – giáo dục - truyền thông về phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý phảiđược triển khai trên diện rộng và chiều sâu (đến từng gia đình, đối tượng) bằngnhiều biện pháp với mục tiêu làm chuyển biến nhận thức của nhân dân và tạo đượcdư luận tốt trên địa bàn.

c- Công tácquản lý địa bàn phải thống nhất thông qua công tác thống kê, phân loại, lập hồsơ quản lý người nghiện ma tuý, người mại dâm. Có hồ sơ theo dõi tình hình dibiến động của đối tượng mại dâm, ma tuý trên địa bàn. Thường xuyên, kiểm tra,giám sát, quản lý địa bàn, ngăn chặn phát sinh đối tượng mới. Thực hiện nghiêmcác quy định về quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng và các quy định đốivới các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên điạ bàn.

d- Phát hiệnvà xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền cấp xã, kiến nghị cơquan cấp trên có thẩm quyền khi việc xử lý chưa theo đúng quy định của pháp luậtđối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp trên; đồng thời thôngbáo kịp thời cho nhân dân biết kết quả xử lý tất cả các vụ việc xảy ra trên địabàn.

e- Chữa trị,giáo dục, quản lý và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người mại dâm, ngườinghiện ma tuý là nhiệm vụ ưu tiên của các cấp, các ngành, đoàn thể ở xã, phường,thị trấn. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hànhchính (đưa người mại dâm, người nghiện ma tuý vào cơ sở giáo dục, phục hồi; quảnlý, giáo dục, thực hiện chính sách đối với các đối tượng từ cơ sở giáo dục, phụchồi trở về). Phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng tái phạm, tái nghiện.

3/ Hàng năm,chính quyền xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành Văn hoá – Thông tin, Mặt trận,cán bộ Thương binh và Xã hội, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phân loại,đánh giá thực trạng, tình hình tệ nạn mại dâm, ma tuý trên địa bàn trên cơ sởcác chỉ tiêu đã được quy định bao gồm các mức:

- Xã phường,thị trấn trọng điểm về tệ nạn mại dâm, ma tuý.

- Xã phường,thị trấn nhiều tệ nạn mại dâm, ma tuý.

- Xã phường,thị trấn ít tệ nạn mại dâm, ma tuý.

- Xã phường,thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma tuý.

4/ Việc đánhgiá sự chuyển hoá về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không cótệ nạn mại dâm, ma tuý phải căn cứ vào 5 nội dung hoạt động nêu ở điểm 2 Nghịquyết này thông qua việc chấm điểm theo chỉ tiêu với các mức sau:

a- Xã, phường,thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma tuý.

- Đối với Xã,phường, thị trấn duy trì không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải là xãphường trước đây và hiện nay không có tụ điểm, đối tượng mại dâm, nghiện ma tuýhoặc chỉ có 01 đối tượng và đạt từ 70 điểm trở lên.

- Đối với Xã,phường, thị trấn chuyển hoá không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải làxã phường trước đây tệ nạn mại dâm, nghiện ma tuý nay không còn hoặc chỉ có 01đối tượng và đạt từ 90 điểm trở lên.

b- Xã, phường,thị trấn chuyển hoá mạnh: Đạt 90 điểm trở lên

c- Xã, phường,thị trấn chuyển hoá tốt: Đạt 70 đến 89 điểm

d- Xã, phường,thị trấn chưa có chuyển biến tốt: Đạt 40 đến 69 điểm

e- Xã, phường,thị trấn yếu kém: Chỉ đạt 39 điểm trở xuống

5/ Để độngviên, khuyến khích các địa phương làm tốt và khắc phục kịp thời những hạn chế ởmỗi cấp, việc công nhận danh hiệu “xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạnmại dâm, ma tuý” và “xã, phường, thị trấn chuyển hoá mạnh” hàng năm phải đảm bảocác tiêu chuẩn và thủ tục sau:

a- Về tiêuchuẩn:

- Đối với xã,phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộctỉnh công nhận là lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải có đủ số điểmtheo quy định ở mục a, điểm 4 Nghị quyết này và có ít nhất 50% làng, khu phố đượccông nhận là làng văn hoá, khu phố văn hoá.

- Đối với xã,phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương côngnhận là lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải có ba năm liên tục đạtdanh hiệu xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý do Uỷban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh công nhận hàng năm.

- Đối với xã,phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh công nhận là chuyển hoá mạnh phải có tổng số điểm từ 90 điểm trở lênvà có ít nhất 50% làng, khu phố được công nhận là làng văn hoá, khu phố vănhoá.

- Đối với xã,phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcông nhận là chuyển hoá mạnh phải có đủ ba năm liên tục đạt danh hiệu là chuyểnhoá mạnh được Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnhcông nhận hàng năm.

b- Về thủtục công nhận:

- Văn bản ghikết quả tự phân loại, chấm điểm của xã, phường, thị trấn.

- Công văn đềnghị của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền (nếu cấp huyện công nhận danh hiệuthì công văn đề nghị của Uỷ ban Nhân dân cấp xã; nếu tỉnh cấp, thành phố trựcthuộc Trung ương công nhận danh hiệu thì công văn đề nghị của Uỷ ban Nhân dân cấphuyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh).

- Biên bản thẩmđịnh của liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thông tin và Mặttrận Tổ quốc cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu.

6/ Trách nhiệm của các Bộ ngành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn vàtổ chức thực hiện chỉ tiêu phân loại, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnhkhông có tệ nạn mại dâm, ma tuý:

a- Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạongành lao động – Thương binh và Xã hội các cấp chủ trì trong việc phối hợp vớicác cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Nhân dâncùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và nắm tình hình định kỳ tổng kếtđánh giá việc thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh khôngcó tệ nạn mại dâm, ma tuý gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hoá”.

b- Bộ Vănhoá – Thông tin:

Chỉ đạo ngànhvăn hoá – Thông tin các cấp phối hợp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hộivà cơ quan Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cựctham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với côngtác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý ở địaphương.

c- Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Chỉ đạo cơquan Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xãhội và cơ quan Văn hoá – Thông tin cùng cấp xây dựng nội dung hoạt động phòngchống tệ nạn mại dâm, ma tuý trong cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hoá” và hàng năm tiến hành kiểm tra định kỳ, đánh giá,phân loại khu dân cư, xã, phường, thị trấn.

d- Sở Lao động – thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá –Thông tin và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết Liên tịch.

Để việc phânloại, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý đạtkết quả tốt, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và Mặt trận Tổ quốc các cấpcần có kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu phân loại, đánh giá và báocáo kết quả trên cơ sở hướng dẫn cụ thể và biểu mẫu (kèm theo Nghị quyết Liên tịch).

T/M BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TWMTTQVN
UỶ VIÊN
Hà Thị Liên

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Vy Trọng Toán

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – TB&XHTHỨ TRƯỞNGĐàm Hữu Đắc