QUYếT NGHị

QUYẾTNGHỊ

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

SỐ 775 NQ-QH/K6 NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1979

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữanước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Ba Lan ký tạiHà Nội ngày 27 tháng 9 năm 1979.