QUYếT NGHị

QUYẾT NGHỊ

CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

SỐ 66 NQ/HĐNN7 NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 1981

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữanước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Cu-ba ký tại Hà Nộingày 31 tháng 8 năm 1981.