QUYẾT NGHỊ

CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 255 NQ/HĐNN7

NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1982

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị vàhợp tác giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Cu Ba kýtại La Ha-ba-na ngày 19 tháng 10 năm 1982.