UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 17 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNGCUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10-KHÓAIX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận báo cáo của Thường trực Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của các ngành hữu quan, báocáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận, ý kiến đóng góp của Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến thảo luận của đạibiểu Hội đồng nhân dân quận về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệmvụ chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuốinăm 2007,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận vàcác báo cáo của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dân quậnvề tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007,tờ trình điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007, báocáo quyết toán ngân sách quận năm 2006 và báo cáo các ngành hữu quan.

Hội đồng nhân dân quận 10 ghi nhận một số chỉ tiêu,kế hoạch 6 tháng đầu năm 2007 theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 10 đề ra như: giá trị sản xuất toànngành đạt 1.133,335 tỷ đồng, đạt 40,62% so với kế hoạch năm và tăng 2,34% sovới cùng kỳ; hoạt động thương mại dịch vụ là 8.744 tỷ đồng, đạt 49,22% kếhoạch, tăng 18,01% so với cùng kỳ năm 2006; kim ngạch xuất khẩu đạt4.175.129 USD, đạt 36,70% so với kế hoạch năm và bằng 83,06% và kim ngạchnhập khẩu đạt 3.037.246 USD, đạt 42,35% so với kế hoạch năm và tăng 4,10% sovới cùng kỳ năm 2006. Thu ngân sách Nhà nước là 254,374 tỷ đồng, đạt 50% sovới dự toán năm và tăng 24,88% so với cùng kỳ năm 2006; thu ngân sách quậnlà 73,988 tỷ đồng, đạt 58,55% so với dự toán năm và bằng 77,75% so với năm2006; chi ngân sách quận là 72,084 tỷ đồng, đạt 39,33% so với dự toán nămvà tăng 2,53% so với cùng kỳ năm 2006.

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản - sửa chữa đã giao kếhoạch với tổng số 140 công trình với giá trị ghi vốn đợt 1 là 44,009 tỷđồng.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, kếtquả thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch; chú trọng chăm lo diện chínhsách, có công, giải quyết việc làm; cố gắng thực hiện hoàn thành kế hoạch, chỉtiêu xóa đói giảm nghèo.

Tiếp tục phấn đấu giữ vững các chỉ tiêu về chất lượnggiáo dục, đào tạo và phổ cập giáo dục; các chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sứckhỏe cộng đồng đều đạt và vượt kế hoạch.

Về lĩnh vực nội chính - quản lý Nhà nước: Công tác giữgìn an ninh chính trị - trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Thực hiệnChương trình mục tiêu “03 giảm” đạt kết quả khá tốt, tỷ lệ điều tra pháán đạt 75,35% và giảm 10,46% so với cùng kỳ năm 2006.

Công tác quân sự địa phương đạt được kết quảtích cực trong việc triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự và công tác tuyểnquân năm 2007.

Công tác quản lý Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tốcáo của công dân được tăng cường, chủ yếu trên lĩnh vực quản lý đô thị và xâydựng.

Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng;thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục có những chuyển biến tích cực vềnhiều mặt.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong 6 thángđầu năm 2007 còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tuy có nhiều nỗ lựccố gắng nhưng vẫn chưa đạt theo yêu cầu về tiến độ.

- Công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực xây dựng,nhà đất chưa đạt được theo yêu cầu và mục tiêu đề ra.

- Công tác phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ ởmột số phòng, ban quận và cơ sở, tuy có sự chuyển biến tốt nhưng còn chậm sovới yêu cầu.

- Tình trạng nợ đọng trong các hộ kinh doanh còn tươngđối nhiều, trong đó nợ đọng khu vực khoán ủy nhiệm thu còn khá cao.

- Tình hình phạm pháp hình sự có gia tăng và việc thựchiện đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề cho người sau cai nghiện” còn gặp nhiềukhó khăn hạn chế.

Điều 2. Thống nhất các nội dung công tác trọngtâm 6 tháng cuối năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận đề ra, trong đó cần tậptrung một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xãhội năm 2007 như sau:

1. Tập trung phát huy các nguồn lực để phát triểnkinh tế quận, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và tăng mức đầu tưphát triển.

Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch phát triển mạng lưới thươngmại - dịch vụ - chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướngđến năm 2015. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên lĩnh vực thuế vàtăng cường công tác quản lý nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu năm2007.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về nhà ở, trườnghọc, công trình phúc lợi công cộng phục vụ nhân dân. Tập trung và khẩn trương hơnnữa trong việc giải quyết hồ sơ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trênlĩnh vực lao động; công tác chăm lo các đối tượng chính sách, có công cáchmạng; phấn đấu hoàn thành mục tiêu là quận cơ bản không còn hộ nghèo có mức thunhập dưới 6 triệu đồng/người/năm. Thực hiện có hiệu quả quản lý Nhà nước trênlĩnh vực hoạt động văn hóa thông tin - thể thao; tiếp tục thực hiện chươngtrình nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2010; đẩy mạnh công tác chăm sóc sứckhỏe cộng đồng; kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng phường văn hóa.

4. Tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chươngtrình mục tiêu 3 giảm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội. Tổ chức hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương năm 2007; đảm bảo yêucầu công tác kiểm tra, huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ,dự bị động viên nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh công tác thanhtra, kiểm tra trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng và giải quyết tốt cáckhiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; tăng cường việc thựchiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan đơn vị.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận 10 đồng ý với đềnghị điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách quận trong 6 tháng đầu năm 2007của Ủy ban nhân dân quận 10 với tổng mức dự toán chi ngân sách bổ sung là17,499 tỷ đồng, gồm:

- Các đơn vị đoàn thể: 0,518 tỷ đồng.

- Các đơn vị hỗ trợ ngành dọc: 2,564 tỷ đồng.

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp: 2,076 tỷ đồng.

- Sự nghiệp công lập khác: 0,163 tỷ đồng.

- Trợ cấp, bổ sung ngân sách 15 phường: 1,699 tỷ đồng.

- Sự nghiệp giáo dục: 1,144 tỷ đồng.

- Sự nghiệp y tế: 9,335 tỷ đồng.

Điều 4. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận 10năm 2006 như sau:

1. Đồng ý thông qua quyết toán ngân sách quận năm 2006,gồm:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận là444,129 tỷ đồng, đạt 111,68% so với dự toán, tăng 28,91% so với năm trước.

- Thu ngân sách quận là 255,129 tỷ đồng, đạt 132,03% kế hoạch.

- Chi ngân sách là 209,390 tỷ đồng, đạt 108,36% dự toán,bằng 122,66% so với năm trước.

- Kết dư ngân sách quận chuyển sang năm 2007 là 45,739tỷ đồng.

2. Thông qua quyết toán ngân sách phường, gồm:

- Thu ngân sách phường năm 2006 là 27,972 tỷ đồng, đạt 120,88%so với dự toán, bằng 123,31% so với năm trước.

- Chi ngân sách phường là 25,662 tỷ đồng, đạt 110,90% sovới dự toán, bằng 126,54% so với năm trước.

- Kết dư ngân sách phường chuyển sang năm 2007 là 2,310tỷ đồng.

Điều 5. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX,kỳ họp lần thứ 13 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận và cácngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thôngqua. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân và các đạibiểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩythực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận. Các tổđại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Thường trực Hội đồngnhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 phường tiếnhành tiếp xúc với cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến vàvận động cử tri tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết của Hội đồngnhân dân quận; lắng nghe, ghi nhận tâm tư nguyện vọng và những kiến nghịcủa cử tri để chuyển cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năngxem xét giải quyết.

Nghị quyết này được đại biểu Hội đồng nhân dânquận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 13 ngày 17 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến