UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Thủ Đức, ngày 18 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC KHÓA IIIKỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003. Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa IIIđược tiến hành từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2007;
Căn cứ xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân và các đơn vị; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam quận Thủ Đức và các ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận;
Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận khóa III đi đến thống nhất
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng nhândân - Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng về kết quả thực hiện nghị quyết củaHội đồng nhân dân đề ra trong 6 tháng đầu năm 2007.

2. Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bànquận trong 6 tháng cuối năm ngoài các công trình phải thực hiện theo kế hoạchchung các cấp Chính quyền từ quận đến 12 phường cần tập trung thực hiện việctuyên truyền vận động trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thicông 02 công trình trọng điểm của Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 78/NQ-QU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận đó là:

+ Dự án đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất - Bình Lợi điqua 04 phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung.

+ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên đi qua 03 phườngTrường Thọ, Bình Thọ, Linh Trung.

Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận xâydựng phương án và kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

3. Thống nhất thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dânquận về các vấn đề như:

- Tờ trình về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm2010 định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 -2010) của quận Thủ Đức.

- Tờ trình về việc đề xuất đặt tên đường trên địa bànquận để trình Hội đồng đặt tên đường thành phố phê duyệt.

- Tờ trình về việc bổ sung quy hoạch cổ động chính trịvà quảng cáo thương mại trên địa bàn giai đoạn 2006 - 2010.

- Tờ trình về quy hoạch ngành nghề kinh doanh, dịch vụvăn hóa trên địa bàn giai đoạn 2007 - 2010.

4. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của năm2007 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra đầu năm, tại kỳ họp này Hội đồng nhândân quận xác định phải thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội - anninh quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

a) Trên lĩnh vực kinh tế:

+ Sản xuất kinh doanh:

- Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp trên địa bàn đạt 1.083 tỷ đồng, nâng tổng giá trị lên 2.290 tỷ đồng, đạt100% kế hoạch.

- Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ do quận quản lý đạt1.949 tỷ đồng, nâng tổng số doanh thu cả năm lên 3.918 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xửlý vận chuyển kinh doanh giết mổ gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra trên địabàn.

- Tập trung các hạng mục công trình bờ bao thủy lợi tiêuthoát nước phòng, chống lụt bão tại các phường trọng điểm như Tam Phú, Linh Đông,Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và Trường Thọ.

+ Thu chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách phấn đấu đạt 145 tỷ đồng, nâng tổngthu ngân sách Nhà nước cả năm 323 tỷ đồng bằng 107% chỉ tiêu pháp lệnh. Tập trungđẩy mạnh đôn đốc thu nợ đọng và phát sinh ở các loại thuế, nhất là thuế côngthương nghiệp ngoài quốc doanh phấn đấu thu đạt 143 tỷ đồng (bằng 100% dự toánthành phố giao).

- Tổng chi ngân sách quận tối thiểu 110 tỷ đồng trong đóchi thường xuyên từ 80 tỷ và chi đầu tư là 30 tỷ đồng.

- Tập trung chấn chỉnh tình hình thực hiện chính sáchtài chính - ngân sách theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Trong 6 tháng cuối năm phấn đấu hoàn tất hồ sơ các dựán đầu tư xây dựng cơ bản như nâng cấp mở rộng đường Kha Vạn Cân đoạn từ Gò Dưađến cầu Ngang, Trường THPT Hiệp Bình, Trường THCS Trường Thọ; Khởi công đường HiệpBình hoàn thành đưa vào sử dụng Trường Kỹ thuật Công nghiệp, đường Linh Đông,các công trình ngập úng trong mùa mưa và 45 phòng học, 22 phòng chức năng, 02phòng thư viện xây chen trong dịp hè. Tăng cường quản lý khai thác sử dụng cóhiệu quả mặt bằng và quỹ đất công; kiến nghị thành phố cấp lại 52 tỷ đồng thuvượt tiền sử dụng đất năm 2006 để tiếp tục triển khai các dự án tiếp theo trongnăm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi công, giám sát chất lượng côngtrình và giải ngân đúng tiến độ đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành.

- Di dời và xây dựng lại Trạm Y tế phường Hiệp BìnhChánh. Bàn giao mặt bằng cho việc mở rộng đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất -Bình Lợi.

b) Trên lĩnh vực quản lý trật tự đô thị - tài nguyên môitrường:

+ Tập trung kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợpvi phạm trong xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công và hành lang bảo vệ antoàn các công trình hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục kiểm tra thực hiện kế hoạch lậplại trật tự lòng lề đường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

+ Tăng cường quản lý và kiểm tra tiến độ thực hiện cácdự án được giao đất trên địa bàn, kiến nghị Thành phố xử lý theo đúng Luật Đấtđai đối với các dự án không khả thi, dự án treo lâu năm, gây khó khăn cho nhândân.

+ Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng thành phố khảosát mạng lưới cấp nước sạch thay nước ngầm tại các phường Hiệp Bình Phước, HiệpBình Chánh, Bình Chiểu.

+ Phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quy hoạchcác dự án đã có quyết định giao đất xây dựng các khu quy hoạch tái định cư củacác dự án như đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất - Bình Lợi; Đại học Quốc gia; Dự án cầu vượt Gò Dưa và dự án mở rộng Quốc lộ 13.

+ Đội Quản lý trật tự đô thị quận phải thường xuyên kịp thờitham mưu, đề xuất xử phạt đối với những vi phạm trong xây dựng, sử dụng đất,đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quyết định của thành phố và quận đã ban hànhgóp phần giữ vững kỷ cương pháp luật.

c) Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:

+ Về công tác chính sách xã hội:

- Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 62 nămngày Quốc khánh 2-9 đẩy mạnh đợt vận động gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đốitượng chính sách.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ hỗtrợ, đào tạo giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện cácdự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

- Tập trung thực hiện lộ trình giảm nghèo theo tiêu chímới của thành phố, kiểm tra tăng cường hỗ trợ vốn cho các hộ có nhu cầu mở rộngsản xuất kinh doanh, song song đó phải tăng cường chấn chỉnh sai sót trong quảnlý và sử dụng quỹ “xóa đói giảm nghèo”.

+ Về giáo dục - y tế:

- Giáo dục:

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt cho nămhọc 2007 - 2008. Tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” khai giảng nămhọc mới, đảm bảo các chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi vào các cấp học,nhất là bậc tiểu học, đảm bảo vào năm học mới có đủ trường lớp để tiếp nhận họcsinh trên địa bàn.

- Y tế:

Tiếp tục củng cố tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, nângcao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, duy trì thường xuyên công tácphòng, chống dịch bệnh, không để bùng phát dịch bệnh trên địa bàn... tuyêntruyền về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanhtrên địa bàn, hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thựcphẩm.

+ Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình:

Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo trẻ khuyết tậtnhân ngày Quốc tế người khuyết tật. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền,truyền thông về nghiệp vụ dân số kế hoạch hóa gia đình nhân ngày Dân số thếgiới 11/7; Triển khai thực hiện dự án “Phòng tránh, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bịnhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS” trong cộng đồng dân cư.

+ Về văn hóa, thông tin, thể thao:

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả thựchiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư. Ngànhtập trung xây dựng đề án và tổ chức lễ đăng ký ra mắt 15 đơn vị văn hóa. Tăng cườngkiểm tra hoạt động đối với các dịch vụ kinh doanh văn hóa. Phấn đấu xây dựngnhà văn hóa tại 02 phường Linh Xuân, Tam Phú.

- Tiếp tục triển khai đăng ký xây dựng gia đình thểthao, nâng số người luyện tập thể thao thường xuyên 17,5% dân số và 100% họcsinh trong các trường phổ thông; Tổ chức và tham dự các giải thể thao của quậnvà thành phố tổ chức.

d) Lĩnh vực an ninh - quốc phòng:

Công an - Quân sự phối hợp giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt Chương trình mụctiêu 3 giảm, quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện hồi gia.

+ Công an: Chủ động phối hợp với Quân sự xây dựng phươngán diễn tập phòng thủ điểm theo tinh thần chỉ đạo của thành phố. Đồng thời xây dựngkế hoạch tổ chức triển khai nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thôngtrên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ anninh Tổ quốc.

+ Quân sự: Tập trung tổ chức tốt Hội thao quốc phòng cấpquận, qua đó tuyển chọn, động viên, huấn luyện nâng cao để tham dự Hội thao quốcphòng cấp thành phố. Hoàn thành chương trình huấn luyện, kiểm tra phương án sẵnsàng chiến đấu của các đơn vị dự bị động viên. Phối hợp với các ngành chức năng,tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tập huấn kiến thức quốc phòng - an ninhcho các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tổ chức tốt công tác quản lý, đăng ký thanh niên tuổi 17ở cấp phường. Kiểm tra tổ chức tốt quy trình tuyển chọn thanh niên trong độ tuổisẵn sàng nhập ngũ nhằm chuẩn bị thật tốt cho công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sựnăm 2008 với chất lượng cao, đảm bảo chỉ tiêu ở 02 cấp phường, quận. Phối hợpvới Công an tổ chức diễn tập kiểm tra Phương án A2 năm 2007.

e) Trong lĩnh vực cải cách hành chính và quản lý Nhànước:

- Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức khu vực hành chính Nhànước.

- Hoàn tất công tác kiểm tra việc ứng dụng để hoàn chỉnhthủ tục cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2000 đối với các lĩnh vực thuộc chức năng củaPhòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội. Đồng thời tiếp tục xây dựng triển khai ứng dụngchất lượng quản lý ISO đối với lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng Nộivụ, Thanh tra, Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao và trong hoạt động hành chínhcông tại các phường Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Xuân, Hiệp Bình Chánh,Hiệp Bình Phước. Thực hiện mô hình “Một cửa liên thông” tại phường Linh Chiểu,Linh Đông.

- Phấn đấu giải quyết trên 90% các loại hồ sơ hành chínhnhận vào theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự,thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở, chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ ChíMinh, đảm bảo thực hiện đúng thời gian theo quy trình hệ thống chất lượng ISO9001:2000, đồng thời giải quyết dứt điểm số lượng hồ sơ tồn cũ nhận theo kế hoạchtrong lĩnh vực nhà đất trên địa bàn.

Điều 2.

- Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận xâydựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

- Hội đồng nhân dân quận giao Thường trực Hội đồng nhân dân,hai Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợpvới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát theoluật định để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực thi có hiệu quả.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa IIIkỳ họp lần thứ 10 thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Hữu Thành