UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 17 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY HOẠCH CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 GIAIĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ13

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 5129/UBND-VX ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 10 về phương án quy hoạchcổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 -2010, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 vàý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí vớinội dung Tờ trình số 5129/UBND-VX ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dânquận 10 về phương án quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trênđịa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010.

Trong quá trình thực hiện quyhoạch cần chú ý:

- Quy hoạch hoạt động quảng cáophải dựa trên cơ sở điều kiện thực tế của quận 10 và đảm bảo các quy định củapháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác quản lýNhà nước trên lĩnh vực quảng cáo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xãhội của quận và hiệu quả của hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Điều 2. Hội đồng nhândân quận 10 khóa IX, kỳ họp lần thứ 13 giao trách nhiệm cho Ủy bannhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyếtđã được kỳ họp thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hộiđồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quậntăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghịquyết của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này được Hộiđồng nhân dân quận 10, khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 13 ngày 17tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến