HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ TRONG LĨNHVỰC DỊCH VỤ ĐÔ THỊ, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ DỤC THỂ THAO, NHÀỞ XÃ HỘI, NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁXIII KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 10 đến ngày 13/7/2007)

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 03/7/2007 và Báo cáo của UBND Thành phố về xãhội hoá trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể dụcthể thao, nhà ở xã hội, nhà tái định cư;
Căn cứ báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến thảo luận của đại biểu củaHĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Thông qua một số cơ chế, chính sách đẩymạnh xã hội hoá trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá,thể dục thể thao, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Cụ thể như sau:

1. Đốivới lĩnh vực dịch vụ đô thị:

a. Ápdụng đơn giá thuê đất ở mức tối thiểu theo quy định của Trung ương đối với cácdự án nằm trong quy hoạch xây dựng công viên, khu vui chơi giải trí, các điểmtrông giữ ô tô, xe máy, xe đạp đạt quy mô tiêu chuẩn.

b.UBND Thành phố quy hoạch và công bố công khai các vị trí, diện tích kênh, mươngthoát nước được công khai hoá làm bãi đỗ xe sẽ đầu tư theo phương thức xã hộihoá; công bố rõ trách nhiệm, quyền lợi của nhà đầu tư, hình thức lựa chọn chủđầu tư. Đối với các điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp loại này mà không phảilà điểm trông giữ công cộng và thực hiện theo phương thức xã hội hoá được ápdụng giá dịch vụ. Khi thực hiện dự án, không thực hiện giao đất, cho thuê đất;các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân hợp đồng khai thác với cơ quan được UBNDThành phố chỉ định để đầu tư cống hoá và được sử dụng diện tích bề mặt cống cóthời hạn để làm bãi đỗ xe.

2. Đốivới các cơ sở sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, vănhoá, thể dục thể thao:

Ngânsách Thành phố hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay sau đầu tư cho các cơ sở sựnghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế thực hiện dự án đầu tưcơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn trình độ cao, chất lượng cao (theo thẩm định củacơ quan chuyên ngành) có vay vốn tín dụng thương mại (kể cả trường hợp Quỹ đầutư phát triển Hà Nội huy động vốn tín dụng thương mại ngoài vốn điều lệ để chovay)

Mức hỗtrợ lãi suất tiền vay sau đầu tư là phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay từvốn tín dụng thương mại của các ngân hàng thương mại và lãi suất cho vay từ vốnđiều lệ của Quỹ đầu tư phát triển thành phố trên tổng số vốn vay theo hợp đồngvay. UBND Thành phố quy định cụ thể việc xác định lãi suất vay thương mại đểtính mức hỗ trợ.

3.Đốivới các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục y tế, vănhoá, thể dục thể thao:

a. Căncứ vào các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, UBND Thành phốquyết định việc xây dựng mới nhà, cơ sở hạ tầng để cho các cơ sở ngoài công lậpthuê dài hạn trong từng trường hợp cụ thể với giá ưu đãi.

b. Cơsở ngoài công lập được miễn nộp phí xây dựng trong trường hợp đầu tư xây dựngnhà, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ.

c. Cácdự án đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất (bao gồm: Dự án đầu tư cải tạo,nâng cấp, xây mới quỹ nhà, cơ sở hạ tầng thuộc Nhà nước quản lý cho các cơ sởngoài công lập thuê; Dự án đầu tư xây dựng nhà, cơ sở vật chất cùa cơ sở ngoàicông lập) đạt chuẩn quốc gia, cung cấp dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao(theo thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành) trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo vày tế được vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội.

Các dựán trên được hưởng hỗ trợ lãi suất tiền vay sau đầu tư như các dự án của các cơsở công lập.

d.Thành phố có cơ chế ứng vốn có thu hồi để tạo quỹ đất sạch cho các cơ sở ngoàicông lập triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thôngqua các trung tâm phát triển quỹ đất.

e. Cáccơ sở ngoài công lập được hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ. UBND Thànhphố quy định cụ thể mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ.

f. Cơsở ngoài công lập được tự chủ quy định mức thu theo nguyên tắc bảo đảm đủ trangtrải các chi phí cần thiết, hợp lý, có tích luỹ để đầu tư phát triển đối vớinhững dịch vụ Nhà nước không sai quy định mức thu.

g.Việc xử lý đối với đất đai và tài sản trên đất đối với các trường hợp cơ sởcông lập, bán công chuyển sang dân lập, tư thục:

Về đấtđai: khi chuyển đổi mô hình hoạt động, thực hiện phương thức cho cơ sở ngoàicông lập được thuê đất, miễn thu tiền thuê đất theo quy định.

Về tàisản trên đất: thực hiện bán hoặc cho cơ sở ngoài công lập thuê theo thẩm địnhgiá của cơ quan tài chính

4. Đốivới lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư:

a.Cácdự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ các dự án đầu tưphát triển trên địa bàn Thành phố được hưởng cơ chế vay vốn theo lãi suất ưuđãi tại Quỹ đầu tư phát triển của Thành phố. Trường hợp các dự án nhà tái địnhcư, nhà ở xã hội mang tính đặc thù vay vốn từ vốn điều lệ của Quỹ đầu tư pháttriển Thành phố có mức lãi suất thấp hơn mức lãi suất quy định trên, Ngân sáchThành phố cấp bù phần chênh lệch để bảo toàn vốn cho Quỹ đầu tư phát triển.UBND Thành phố quy định cụ thể về các dự án đặc thù và mức lãi suất thấp hơnmức lãi suất quy định trên, Ngân sách Thành phố cấp bù phần chênh lệch để bảotoàn vốn cho Quỹ đầu tư phát triển. UBND Thành phố quy định cụ thể về các dự ánđặc thù và mức lãi suất đối với các trường hợp đặc thù sau khi thống nhất vớiThường trực HĐND Thành phố.

b.Cácnhà đầu tư được quyết định giá thuê hoặc giá bán nhà ở xã hội, nhà ở tái địnhcư theo quy định của Thành phố phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều2. Giao UBND Thành phố:

1. Banhành quy định cụ thể, chi tiết các cơ chế, chính sách khuyến khích tại Điều 1Nghị quyết này và các cơ chế khuyến khích Trung ương quy định phù hợp tình hìnhthực tế của Hà Nội theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, rõràng trình thủ tục và cơ quan được giao đầu mối chủ trì thực hiện từng cơ chếchính sách.

2.Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế chính sách được ban hành vàkiến nghị bốung kịp thời các cơ chế, chính sách mới nhằm đảm bảo thực hiện cóhiệu quả chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực đô thị, giáo dục, y tế, văn hoá,thể dục thể thao của Nhà nước và Thành phố theo các địa bàn có điều kiện kinhtế-xã hội khác nhau, quan tâm những địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khókhăn, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện đồng bộ các biện pháp đã được đề ratrong Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở quy định của Trungương nghiên cứu để từng bước đưa vào thực hiện việc chuyển phần kinh phí nhànước hỗ trợ cho người thụ hưởng thông qua các cơ sở công lập sang cấp trực tiếpcho người thụ hưởng phù hợp với từng lĩnh vực; chuyển việc thực hiện chính sáchxã hội thực hiện đang giao cho các cơ sở công lập sang cho chính quyền địaphương các cấp; đổi mới cơ chế miễn giảm phí theo hướng công khai, hợp lý vàcấp trực tiếp cho người thụ hưởng; tiếp tục phát triển các quỹ khám, chữa bệnhcho người nghèo, quỹ phát triển văn hoá, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ học nghề;từng bước chuyển chế độ “biên chế” trong các cơ sở công lập sang chế độ “hợpđồng” lao động. Nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp.Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác xã hội hoá trên địa bàn, đánh giá hiệu quảcủa các cơ chế, chính sách và biện pháp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và xiný kiến HĐND Thành phố xem xét, quyết định trong trường hợp cần thiết.

3. Chỉđạo đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, quán triệt về chủ trương,phổ biến các cơ chế, chính sách xã hội hoá để các cấp chính quyền, các tổ chức,cá nhân có nhận thức đúng, đầy đủ, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hoátrong các lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, văn hoá, thể dục thể thao.

Điều3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký.

Thườngtrực HĐND, các Ban, đại biểu HĐND và Uỷ ban MTTQ Thành phố giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghịquyết này đã được HĐND Thành phố Khoá XIII kỳ họp thứ chín thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban TVQH;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của QH;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các bộ, ngành TW;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VPTU, VPHĐND, VPUBND, VPĐĐBQH HN

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh