HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 31 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc đề nghị thông qua Đề án phát triển nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấptrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề ánphát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Tờ trình số37/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Mục tiêu:

a) Từ năm 2007 đến năm 2010 vànhững năm tiếp theo, giải quyết cơ bản về nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàntỉnh Ninh Thuận;

b) Giai đoạn từ năm 2007 đến năm2010 tập trung triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàmđể rút kinh nghiệm triển khai rộng trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng và điều kiện đượcthuê, thuê mua nhà ở xã hội:

a) Đối tượng được thuê, thuê mua:

- Cán bộ, công chức, viên chứctheo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Sĩ quan, quân nhân chuyênnghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

- Công nhân làm việc tại các khukinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Khi cán bộ, công chức phải trảlại nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 61 của Luật Nhà ở mà có khó khăn vềnhà ở thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác phối hợp với Ủy ban nhân dâncấp tỉnh nơi cán bộ, công chức có nhu cầu sinh sống bố trí cho họ được thuêhoặc thuê mua nhà ở xã hội hoặc hỗ trợ bằng hình thức khác để họ có nhà ở;

b) Điều kiện được thuê, thuê mua:

- Hộ gia đình chưa có sở hữu nhàở và chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; có nhà ở thuộcsở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2sàn/người; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng hoặc dộtnát.

- Hộ gia đình có mức thu nhậpbình quân hằng tháng của hộ gia đình không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhàở xã hội phải trả hằng tháng đối với căn hộ có diện tích tối đa là 60m2sàn và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê phả trả đối với căn hộ có diện tíchtối thiểu là 30m2 sàn, tính theo mức giá thuê do Ủy ban nhân dântỉnh quy định.

3. Nhu cầu nhà ở, đất xây dựngnhà ở xã hội:

a) Nhu cầu nhà ở xã hội trongtoàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo khoảng 5.800 hộ;

b) Tổng diện tích sàn xây dựngtrên 271.000m2;

c) Tổng quỹ đất xây dựng trên94.000m2;

d) Quỹ đất xây dựng nhà ở xa hộilà đất bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạtầng kỹ thuật, các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới cóquy mô sử dụng đất ở từ 20 ha trở lên thì phần diện tích đất dành cho Đề ánbằng 20% diện tích đất ở của dự án.

4. Nguồn vốn để đầu tưphát triển nhà ở xã hội: nhu cầu vốn để thực hiện Đề án trên 433 tỷ đồng đượchình thành từ các nguồn:

a) Tiền thu từ việc bán, chothuê, cho thuê mua quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà ở trên địa bàn;

b) Hằng năm, căn cứ vào số thutiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đôthị mới trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc trích tỷ lệ phầntrăm (%) từ nguồn thu này để bổ sung thực hiện Đề án nhà ở xã hội (tỷ lệ % nàykhông vượt quá quy định tại Điều 19, khoản 1, điểm b, Mục 3, Chương II của Nghịđịnh số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở);

c) Ngân sách địa phương hỗ trợhằng năm theo Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Tiền hỗ trợ, đóng góp tựnguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

đ) Tiền huy động từ các nguồnvốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

e) Khuyến khích các chủ doanhnghiệp tham gia giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động của doanh nghiệpmình thông qua việc đóng góp tài chính hoặc tự bỏ vốn xây dựng nhà ở cho côngnhân lao động thuê.

5. Giá cho thuê, thuê mua nhà ởxã hội:

a) Tính đủ chi phí đảm bảo thuhồi vốn đầu tư xây dựng, quản lý vận hành quỹ nhà ở xã hội;

b) Không tính tiền sử dụng đất,tiền thuê đất và các khoản ưu đãi về thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

c) Giá cho thuê, thuê mua nhà ởxã hội:

* Mức giá cho thuê:

Nhà ở thấp tầng tại khu vực nông thôn

Nhà chung cư

Nhà ở xã hội tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

- Vùng đồng bằng:

13.000 đồng/m2/tháng

- Vùng trung du:

10.000 đồng/m2/tháng

- Vùng miền núi:

9.000 đồng/m2/tháng

- Đô thị loại III:

13.000 đồng/m2/tháng

- Đô thị loại IV, loại V:

12.000 đồng/m2/tháng

Các khu công nghiệp tập trung:

9.000 đồng/m2/tháng.

* Mức giá thuê mua nhà ở xã hội:trả lần đầu bằng 20% giá đầu tư cho 1m2 sàn sử dụng căn hộ nhân với(x) diện tích sử dụng căn hộ và trả hằng tháng với mức giá:

- Đô thị loại III: 16.000 đồng/m2.

- Đô thị loại IV, Loại V: 14.000đồng/m2;

d) Khung giá thuê, thuê mua nhàở xã hội được xem xét, điều chỉnh 5 năm một lần nhưng không vượt quá khung giáthuê, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghịđịnh số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 2. Giao cho Ủy bannhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy địnhcủa pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 7 năm2007 và có hiệu lực sau 10 ngày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Giàu