HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THƯỜNGLỆ LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX đã tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ8 từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2007. Tại kỳ họp các đại biểu đãnghe:
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 thángcuối năm 2007.
- Báo cáo về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006 và kế hoạch sử dụng nguồnvượt thu ngân sách năm 2006; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầunăm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2007. Tờ trình bổ sung, điều chỉnh kếhoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007.
- Báo cáo về tổng kết năm học 2006 - 2007 và kế hoạch tuyển sinh năm học 2007 -2008.
Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo Hội đồng nhân dân, báo cáo giám sát của haiBan Hội đồng nhân dân quận, báo cáo các ngành tư pháp quận và tham luận của Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về công tác xây dựng chính quyền;
Sau khi được các đại biểu tham gia góp ý và xem xét các kết quả của những nộidung đã được tiến hành tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báocáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và của các ban, ngành về tìnhhình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầunăm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2007.

Nhằm thực hiện hoàn thành những chỉtiêu của Hội đồng nhân dân quận đã đề ra trong năm 2007, cần tập trung một sốnhiệm vụ sau:

1. Về Kinh tế:

- Tổ chức công khai quy hoạchphát triển các ngành kinh tế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; xây dựngquy hoạch phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn quận từ nay đến năm 2010 vàđịnh hướng đến năm 2020.

- Hoàn thành tổng điều tracác cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp với Liên minh Hợptác xã thành phố thông qua phương án hợp tác kinh doanh tại Trung tâm Thươngmại dịch vụ kết hợp với chợ truyền thống Rạch Miễu và xây dựng phương án địnhhướng liên kết, hợp tác giữa các Hợp tác xã nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh vàkhai thác có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị.

- Hoàn thành đề án cải tiếncông tác hậu kiểm, kế hoạch cải cách hành chính thuế và xử lý nợ đọng thuế.Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2007; xây dựng kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008.

2. Về xây dựng cơ bản và quản lýđô thị:

- Hoàn chỉnh đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phù hợp với quyhoạch chung tỷ lệ 1/5000; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010,định hướng đến năm 2020 trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức công khai radân.

- Lập kế hoạch triển khai các dự án cải tạo chỉnh trang khu dân cư tại phường05, 09, 17 và dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm tại sân bóng đá Phú Nhuận.Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trọng điểmcủa quận và nỗ lực hoàn thành các công trình sửa chữa trường lớp chuẩn bị chonăm học mới.

- Cùng các sở, ngành chức năng thànhphố triển khai thực hiện chương trình nâng cấp đô thị giai đoạn 2 (trên địa bàncác phường 01, 03, 07, 08, 09, 12, 13) nhằm cải thiện bộ mặt đô thị và giảiquyết căn cơ tình trạng ngập úng trên địa bàn quận.

- Tổ chức khảo sát để định hướngđề án xây dựng chung cư cho đồng bào người Chăm. Tổ chức sơ kết công tác giám sátđầu tư của cộng đồng năm 2007.

- Hoàn chỉnh quy trình chi tiết cấpGiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trình Ủy ban nhân dânquận phê duyệt để triển khai áp dụng đồng bộ. Hoàn tất việc di dời các ngôi mộnằm xen kẽ trong địa bàn dân cư. Tập trung dứt điểm việc bán nhà thuộc sở hữuNhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

3. Về văn hóa - xã hội - giáo dục- y tế:

- Lập đề án xây dựng, nâng cao chấtlượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2006 - 2010. Tậptrung tổ chức thực hiện tốt kế hoạch khai giảng năm học mới 2007 - 2008.

- Tổ chức công khai quy hoạch mộtsố ngành nghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và bổ sungquy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bànquận giai đoạn 2006 - 2010.

- Xây dựng đề án quy hoạch pháttriển mạng lưới y tế đến năm 2010. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượngđiều trị của ngành y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịchbệnh và đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiệntốt công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục quản lý, giúp đỡ các đốitượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Triển khai và đưa chính sách dânsố gia đình trẻ em vào quy ước khu phố. Tổ chức hội nghị nhân dân bàn biện phápthực hiện các chỉ tiêu chiến lược Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010.

- Xây dựng chương trình quản lý vàđào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2008 và định hướng đến năm 2010.

4. Về nội chính và quản lý Nhà nước:

- Hoàn chỉnh phương án bảo vệ cácmục tiêu trọng điểm và kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội nhân các ngày lễ lớn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễntập phòng thủ năm 2007.

- Tổ chức Hội thao Quốc phòng cấpquận và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia Hội thao Quốc phòng cấp thànhphố năm 2007. Tập trung chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2008.

- Ban hành quy định tiếp công dân,xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị phản ảnh của côngdân và quy định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận. Củng cố lực lượngbáo cáo viên pháp luật cấp quận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và phổbiến pháp luật 6 tháng cuối năm 2007.

- Tập trung hơn nữa trong công táccải cách hành chính. Đưa vào sử dụng cổng thông tin tích hợp của quận; từng bướcứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiênbản 2000.

Điều 2. Tổ chức thực hiệnNghị quyết

Hội đồng nhân dân quận giao Ủy bannhân dân quận bổ sung những ý kiến đóng góp của Hội nghị vào Chương trình hoạtđộng 6 tháng cuối năm 2007, đồng thời tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốtNghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân quậncùng hai Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp kiểmtra, giám sát; đề xuất chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thựchiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các ban ngành, đoàn thể hợp tác chặt chẽvới các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiệnNghị quyết năm 2007 đạt kết quả cao nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân quận Phú nhuận khóa IX kỳ họp thường lệ lần thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 7năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu