nghị quyết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 04/2005/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2005
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2005

Trong ngày 29 và sáng ngày 30 tháng 3 năm 2005,Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ xem xét Báo cáo Tổng quyết toán Ngân sách Nhànước năm 2003 do Bộ Tài chính trình; Báo cáo Kiểm toán Ngân sách Nhà nước năm2003 do Kiểm toán Nhà nước trình.

Năm 2003, các chỉ tiêu tài chính ngân sách đã được hoànthành vượt mức nhiệm vụ Quốc hội giao. Cơ cấu Ngân sách nhà nước tiếp tục cóbước chuyển biến tích cực. Các khoản thu nội địa, thu từ dầu thô và thu từ hoạtđộng xuất nhập khẩu đều vượt mức dự toán, tạo điều kiện chủ động chi để giảiquyết các vấn đề cấp bách trong năm: tăng chi cho đầu tư phát triển; ưu tiêntăng chi phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá thông tin; tăng hỗ trợcho các địa phương miền núi, Tây Nguyên phát triển kinh tế - xã hội, xoá đóigiảm nghèo; bổ sung kinh phí quốc phòng, an ninh; dành gối đầu cho năm 2004 đểthực hiện cải cách tiền lương.

Kết quả kiểm toán niên độ ngân sách 2003 cho thấy chất lượngcông tác quản lý tài chính ngân sách đã có tiến bộ. Tuy nhiên, kết quả kiểmtoán cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần được tiếp tục xem xét, rút kinh nghiệm như:dự toán thu chi chưa sát thực tế; tăng thu chưa cơ bản, vững chắc do thu nộiđịa tuy có tăng nhưng chậm, tốc độ tăng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nướcthấp; tình trạng nợ thuế, trốn thuế, buôn lậu và gian lận thương mại xảy ranhiều, gây thất thu cho Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế; tình trạngđầu tư dàn trải, phân tán và nợ đọng xây dựng cơ bản khá phổ biến ở các địaphương; việc chi tiêu lãng phí, không chấp hành chế độ, tiêu chuẩn, định mứcdiễn ra ở nhiều đơn vị.

Giao Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến cácthành viên Chính phủ, hoàn chỉnh các báo cáo trên để trình Quốc hội.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngtrình về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Để giảm nhẹ trình tự, thủ tục hành chính trong việc xétduyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời thực hiện đúng quy định củaLuật Đất đai, giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủtướng Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Chính phủ ủy quyền Thủtướng Chính phủ xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trìnhChương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 củaQuốc hội về giáo dục.

Thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội về giáodục, Chính phủ xây dựng Chương trình hành động, đề ra danh mục nội dung côngviệc cụ thể, thiết thực để giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách củangành giáo dục, đó là: đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục;phát triển quy mô gắn với nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo các cấp học, bậc học; hoàn thiện hệthống, mạng lưới giáo dục bảo đảm liên thông và phân luồng sau trung học cơ sở;đổi mới cơ chế huy động nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục, đẩy mạnh xãhội hoá giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mớicơ chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục; đổi mới và tăng cườngcông tác thanh tra giáo dục; thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, ưu tiênphát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòngChính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ,hoàn chỉnh Chương trình hành động, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

4. Chính phủ xem xét dự án Luật Các công cụ chuyển nhượng doNgân hàng Nhà nước trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáotổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

Các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành ở nước tacho đến nay, về cơ bản, đã bước đầu hình thành được khung pháp lý cho việc pháthành, sử dụng các công cụ chuyển nhượng quan trọng trong quan hệ tín dụngthương mại là thương phiếu và séc. Tuy nhiên, nội dung các văn bản này vẫn cònnhiều bất cập, một số quy định thiếu khả thi và chưa phù hợp với thông lệ quốctế. Việc ban hành Luật Các công cụ chuyển nhượng nhằm đáp ứng yêu cầu kháchquan của nền kinh tế; kịp thời thể chế hoá đường lối của Đảng trong lĩnh vựctài chính, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện hệthống pháp luật.

Về cơ bản, Chính phủ nhất trí với phạm vi điều chỉnh và nộidung của dự án Luật. Riêng về tên Luật, cần nêu ra 2 phương án trình ủy banThường vụ Quốc hội quyết định.

Giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp,Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viênChính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật, bảo đảm tính khả thi khi Luật được ban hành;Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ banThường vụ Quốc hội dự án Luật này.

5. Chính phủ đã xem xét dự án Luật Thực hành tiết kiệm,chống lãng phí do Bộ Tài chính trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

ở nước ta hiện nay, lãng phí đang là hiện tượng phổ biến vàcó lúc, có nơi nghiêm trọng, nhất là trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngânsách, vốn và tài sản Nhà nước, lao động trong khu vực Nhà nước và tài nguyênthiên nhiên. Để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả, việcxây dựng Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có tính bao quát, khả thi vàđồng bộ với các Luật, Pháp lệnh đã ban hành là hết sức cần thiết.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chínhphủ, tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việctrình ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lưu ý, chỉ đưa vào Luật những nội dung đã rõ,có tính khả thi cao và có chế tài cụ thể; những nội dung về thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí đã được nêu trong các Luật khác như Luật Xây dựng, LuậtNgân sách Nhà nước, Luật Đất đai... cần được quy định cụ thể về chế tài trongLuật này để nâng cao tính khả thi trong việc thực hiện. Dự án Luật cũng cần bổsung thêm một số biện pháp như khoán chi hành chính, chế độ sử dụng ô tô, địnhmức sử dụng các tài sản công trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các doanhnghiệp nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội...

Trong khi chờ ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãngphí, Chính phủ, các ngành, các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng đẩymạnh việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các quy định hiện hành về thựchành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm. Đềnghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thiđua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí rộng khắp trong cả nước, làm cho vấn đềthực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành ''quốc sách'' trong ýthức của mỗi người dân.

6. Chính phủ xem xét Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội vàkết quả giao ban sản xuất, đầu tư tháng 3 và quý I năm 2005 do Bộ Kế hoạch vàĐầu tư trình; Báo cáo Tình hình thương mại tháng 3 năm 2005, quý I năm 2005 vàdự báo thị trường quý II năm 2005 do Bộ Thương mại trình.

Tháng 3 và quý I năm 2005, mặc dù gặp nhiều khó khăn dothiên tai, dịch bệnh và giá cả nhiều mặt hàng quan trọng trên thị trường thếgiới tăng cao, nhưng kinh tế cả nước vẫn tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là sảnxuất nông nghiệp; các mặt hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội cóbước phát triển khá. Trong quý I, các Bộ, ngành và địa phương đã chấp hành tốtNghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ, thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng cơ cấungành và cơ cấu nguồn vốn được giao; dành một phần vốn của kế hoạch năm 2005 đểthanh toán nợ xây dựng cơ bản của các năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng GDPcũng như tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế đạt thấp so với kế hoạch;giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp; mức tăng kim ngạch xuất khẩu và giá trịgia tăng dịch vụ chưa cao; mặt bằng giá cả vẫn đứng ở mức cao; tình hình trậttự an toàn giao thông chưa có chuyển biến rõ nét; tình hình tội phạm, đặc biệtlà tội phạm ma tuý có chiều hướng gia tăng.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2005, Chính phủ yêu cầucác Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải phápnhằm thúc đẩy các ngành kinh tế tăng trưởng cao, đặc biệt là sản xuất côngnghiệp và nhanh chóng triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Ngânsách Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 36/2004/QH11 của Quốc hội và Nghịquyết số 01/2005/NQ-CP của Chính phủ. Các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo rà soáttừng sản phẩm, có biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất,loại bỏ các loại phí không cần thiết, tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệutrong nước để giảm chi phí sản xuất và giá thành các sản phẩm, nhất là cácngành công nghiệp quan trọng như: khai khoáng, thép, điện, xi măng, phân hoáhọc, dệt may; đẩy mạnh quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước; thực hiện cácbiện pháp hữu hiệu phòng chống thiên tai, dịch cúm gia cầm và những khó khăntrong sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm, ổn định đời sống nhân dân vùng bịthiên tai; chỉ đạo tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; tậptrung huy động các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn của dân và vốn đầu tưnước ngoài thông qua việc tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư pháttriển sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềmchế tăng giá cả hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng, kiềm chế tai nạn giao thông; đấutranh phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Côngnghiệp, Bộ Thương mại, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức làmviệc với các địa phương có sản xuất công nghiệp lớn để chuẩn bị tổ chức các hộinghị chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ với các Tổng công ty nhà nước, các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các tỉnh, thành phố trọng điểm về sảnxuất công nghiệp ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam để bàn các giải pháp đẩymạnh sản xuất công nghiệp, giảm chi phí, kiềm chế tăng giá, mở rộng thị trườngtrong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Các hội nghị sẽ được tổ chức trongtháng 4 năm 2005.