HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀCHẤP THUẬN CHO THÔI NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐỐI VỚI ÔNG LÊ HỒNG PHƯƠNG – ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHÓA VII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲHỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đơn xin thôi nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của ôngLê Hồng Phương là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại đơn vịbầu cử số 03, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về việc chấpthuận cho ông Lê Hồng Phương thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thànhphố khóa VII
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Chấp thuận cho ông Lê Hồng Phương được thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhândân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 thuộc đơn vị bầu cử số03, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 03, quận 3 và ông Lê HồngPhương có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 11thông qua ngày 5 tháng 7 năm 2007./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu của UBTVQH;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- TT. HĐND, UBMTTQ Quận 3;
- Đại biểu HĐND TP;
- Sở Nội vụ;
- Lưu : VT, THHĐ, BPC.

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo