HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNGĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌPTHƯỜNG LỆ LẦN THỨ 8

(Ngày26 và 27 tháng 07 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 431/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận vềquy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụngđất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận Phú Nhuận; Báo cáo của Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí nội dungTờ trình số 431/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận vềquy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụngđất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận Phú Nhuận. Trong đó:

- Về quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2010, định hướng đến năm 2020:

1. Hội đồng nhân dân quận đồng ýnhững nhận định về công tác quản lý đất đai, tình hình sử dụng và biến động đấtđai trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn từ 2000 - 2005. Lưu ý đến những hạn chếtrong quản lý và tiềm năng sử dụng đất để có biện pháp khắc phục.

2. Đồng ý chọn phương án 1 làphương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 theo hướng phát triển bền vững, cơcấu sử dụng quỹ đất được bố trí hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứngđược yêu cầu sử dụng đất của các ngành, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội trênđịa bàn quận.

- Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2006 - 2010):

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân quậncần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả trong việc triển khai, tổ chức thựchiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010). Định kỳ hàng năm có kiểm trađánh giá việc quản lý sử dụng đất, báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định.

2. Phối hợp với các ngành chứcnăng cấp thành phố nghiên cứu điều chỉnh lộ giới một số đường và hẻm cho phùhợp với quy hoạch và điều kiện thực tế ở địa phương.

Điều 2. Ủy ban nhân dânquận phải tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền, phổ biến công khai rộng rãiquy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụngđất 5 năm (2006 - 2010) của quận Phú Nhuận trong cán bộ, công chức và nhân dânsau khi quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Điều 3. Giao Ủy ban nhândân tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dânquận, hai Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát việcthực hiện Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân quận Phú Nhuận khóa IX kỳ họp thường lệ lần thứ 8 thông qua ngày 27tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu