HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 17 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀXÂY DỰNG QUY HOẠCH CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN5 GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ khoản 2 và 4 Điều 20Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1863/Ttr-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhândân quận 5 về xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trênđịa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hộivà ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Chấp thuận thôngqua nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 5 về xây dựng quy hoạch cổ độngchính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2010(đính kèm Tờ trình số 1863/Ttr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007).

Điều 2. Ủy ban nhân dânquận 5 báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật và trình Ủyban nhân dân thành phố phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân quận 5 khóa IX, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 07 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận