HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀTÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNGCUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦNTHỨ 12

Căn cứ Điều 48, Điều 50 LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo thẩm tra của 2 BanHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành, thông báo của Chủ tịch Ủy banMặt trận Tổ quốc huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với Báo cáo 6 tháng đầunăm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007 của Thường trực và hai Ban Hộiđồng nhân dân huyện.

Thông qua Báo cáo về tình hìnhthực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thống nhất với các nhiệmvụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2007 của Ủyban nhân dân huyện.

Hội đồng nhân dân huyện nhấnmạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dùgặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng ở giasúc, do tình hình dịch bệnh tôm nuôi lây lan tại một số tỉnh, khu vực giápranh, nguồn tôm giống trôi nổi chưa được quản lý kiểm dịch chặt chẽ, diện tíchnuôi nghêu giảm do triển khai dự án lấn biển Long Hòa và bão số 9 làm thiệt hạisản xuất và đời sống người dân; song với sự hỗ trợ của thành phố, sự chỉ đạokịp thời của Ủy ban nhân dân huyện và sự nỗ lực của các ngành, các cấp đã gópphần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống củanhân dân. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều kết quả tích cực, công tác cảicách hành chính được thường xuyên rà soát, bổ sung phù hợp với quy định chungđáp ứng sự hài lòng của khách hàng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nạiđược quan tâm, hạn chế đơn thư tồn đọng. Đặc biệt đã tổ chức tốt cuộc bầu cửĐại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn huyện. Cụ thể như sau:

1. Về kinh tế:

* Tổng giá trị sản xuất(GCĐ.94): 702,3 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ và đạt 29,5% kế hoạch, trongđó:

- Thủy sản: giảm 12,5%, đạt25,4% kế hoạch;

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:tăng 18,7%, đạt 89,6% kế hoạch;

- Nông - lâm nghiệp: giảm 53,7%,đạt 27,6% kế hoạch;

- Giao thông - bưu điện: tănghơn 2 lần, đạt 51,6% kế hoạch;

- Đầu tư - xây dựng: tăng 11%,đạt 17,7% kế hoạch;

- Thương mại - dịch vụ: tăng15,7%, đạt 45,6% kế hoạch.

* Tổng thu ngân sách Nhà nước:giảm 47,3%, đạt 33,7% kế hoạch.

2. Về xã hội:

- Có 98,63% học sinh hoàn tấtchương trình bậc tiểu học (1.156 học sinh), giảm 0,9% so năm học trước.

- Có 962 học sinh lớp 9 được xéttuyển tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ 99,79% giảm 0,09%.

- Có 533 học sinh tốt nghiệptrung học phổ thông, đạt 95%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 6triệu còn 22,37%, chuẩn 4 triệu còn 14,5%.

- Giải quyết việc làm cho 2.347lao động, tăng 4% so cùng kỳ và đạt 58,67% kế hoạch.

- Tiêm chủng đủ 8 mũi cho trẻ emđạt 36,5% và tiêm ngừa bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi đạt 98,14%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kếtquả đạt được, vẫn còn những tồn tại đó là chưa đánh giá, kiểm điểm tình hìnhthực hiện các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, công tácđầu tư thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng còn chậm, nhiều công trình thi côngkéo dài, chậm được khắc phục; việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của các phòng, banchức năng chưa kịp thời.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI6 THÁNG CUỐI NĂM 2007:

Ngoài các nhiệm vụ và giải phápchủ yếu được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, trong quá trình điềuhành thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh,quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007, Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dânhuyện lưu ý:

* Chỉ đạo giải quyết vốn cho sảnxuất và đầu tư phát triển; chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình sản xuất vàkinh doanh mới.

* Chỉ đạo tiếp tục giải quyếtnhững tồn tại trong việc thi hành Luật Đất đai trên địa bàn huyện; đẩy nhanhtiến độ thực hiện Quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020 và Quyhoạch sử dụng đất đến năm 2020.

* Chỉ đạo triển khai các nhómgiải pháp để thực hiện các mục tiêu về giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo giaiđoạn 2006 - 2010 và trước mắt là trong năm 2007 và 2008.

* Chỉ đạo thực hiện chương trìnhdi dời và tái định cư nhân dân thuộc xã Thạnh An, chương trình phát triển nhàở, công bố quy hoạch về nhà ở và bố trí dân cư;

* Chỉ đạo chương trình phổ cậpgiáo dục và khai giảng năm học mới (2007 -2008).

* Đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện 7chương trình kinh tế - xã hội và 10 nhóm công trình trọng điểm theo Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm(2006 - 2010).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao Ủyban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giaoThường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu vàđại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịpthời đôn đốc, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thựchiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện,các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin huyện tổ chức tuyên truyền,phổ biến và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịpthời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quancó thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 12, phiên họp ngày 25 tháng 7 năm 2007thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung