QUỐC HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 05/2007/QH12

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỂVIỆC RÚT NGẮN NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XII

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 85 của Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung mộtsố điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hộikhóa X, kỳ họp thứ 10;
Sau khi xem xét Tờ trình số 05/Ttr-UBTVQH12 ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy banthường vụ Quốc hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Rút ngắn một nămnhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.

Điều 2. Giao Ủy banthường vụ Quốc hội công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIIItheo luật định.

Điều 3. Ủy ban thường vụQuốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhândân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban củaQuốc hội và các đại biểu Quốc hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cótrách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namkhóa XII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2007.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng