HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNGQUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA IX, KỲ HỌP LẤN THỨ 12

Căn cứ khoản 3 Điều 19, Điều 48,Điều 50 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 25, khoản 1 Điều 49 và Điều 56 Luật Ngân sách Nhà nước ngày16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007, Tờtrình số 31/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờvà Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Báo cáo tổngquyết toán ngân sách huyện năm 2006 tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12 tháng 7năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện, gồm:

1.1. Tổng quyết toán thu ngân sách Nhànước năm 2006 trên địa bàn huyện là 36.574 triệu đồng, tăng 48% so với Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện (36.574/24.567), tăng 187% so với chỉ tiêu thành phốgiao (36.574/12.730).

Tổng quyết toán thu ngân sách huyệnlà 185.843.009.282 đồng, tăng 35% so với dự toán.

1.2. Tổng quyết toán chi ngân sách huyệnlà 172.192.374.803 đồng, tăng 25% so với dự toán và bằng 88% so với năm 2005(172.192/194.352).

1.3. Thống nhất chuyển 13.650.634.479đồng kết dư ngân sách huyện năm 2006 vào thu ngân sách huyện năm 2007.

Điều 2.Thống nhất điều chỉnhngân sách huyện năm 2007 tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2007của Ủy ban nhân dân huyện, gồm:

* Dự toán thu ngân sách Nhà nước:Không thay đổi dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2007 theo Nghị quyết là29.510 triệu đồng.

* Dự toán thu ngân sách huyện:điều chỉnh 226.935 triệu đồng (tăng 94.187 triệu đồng so với dự toán được duyệttháng 12 năm 2006), trong đó:

- Thu điều tiết: 5.230 triệu đồng, tăng1.300 triệu đồng.

- Thu trợ cấp ngân sách thành phố: 202.764triệu đồng, tăng 77.057 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2006: 13.650triệu đồng, tăng 10.539 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn: 3.240 triệu đồng.

- Thu hồi kinh phí bão số 9 sử dụngkhông hết: 2.049 triệu đồng

* Dự toán chi ngân sách huyện:điều chỉnh 219.791 triệu đồng (tăng 91.229 triệu đồng so với dự toán được duyệttháng 12 năm 2006), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 74.843 triệuđồng; trong đó chi chuyển nguồn là 3.152 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 130.739 triệu đồng.

- Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn:12.505 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ lãi vay (Chương trình 105):1.704 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 7.143 triệu đồng.

Điều 3. Một số biện pháp điềuhành ngân sách 6 tháng cuối năm 2007:

- Tiếp tục tăng cường công tác thu thuếtrên địa bàn, thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định; tập trung đẩy mạnhphần thu ngoài quốc doanh, trong đó chú ý nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệptrên địa bàn;

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởngcác đơn vị sử dụng kinh phí, đảm bảo thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị,chi đúng chế độ, đúng dự toán, tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnhthực hành tiết kiệm;

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểmtra ở các xã, thị trấn và các đơn vị để tăng cường quản lý, điều hành ngân sách.Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực đội ngũ kế toán nhất là ở cácxã, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, công khai tài chínhtheo quy định;

- Kiến nghị thành phố xem xét bổ sungcác khoản chi phí ngoài dự toán giao đầu năm để ổn định ngân sách từ đây đếncuối năm.

- Hội đồng nhân dân huyện đề nghị cácngành, các cấp hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm2007. Tăng cường vận động tuyên truyền các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhânsản xuất – kinh doanh làm tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 12, phiên họp ngày 25 tháng 7 năm 2007 thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung