HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 20 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 54/TTr-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Thường trực Hội đồngnhân dân quận 1 về dự kiến chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dânquận 1 năm 2008 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân quận 1 nhất trí thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 về chươngtrình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 1.

Điều 2. Giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân quận 1 giám sát các nội dung sau:

1.Giámsát tại Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện Quyếtđịnh 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương;

2. Công tác đền bù giải tỏa trên địa bàn;

3. Công tác xử lý vi phạm hành chính;

4. Quy trình đầu tư các dự án có vốn ngoài ngân sách;

5. Hoạt động thu phí đậu xe và thu phí chợ trên địa bàn.

Điều 3. Giao hai Bancủa Hội đồng nhân dân giám sát các nội dung sau:

1. Tiến độ và chất lượng thi công một số dự án sử dụng vốnngân sách;

2. Kết quả thực hiện Chương trình 3 giảm của quận vàcác phường;

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại mộtsố đơn vị của quận và phường;

4. Công tác quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân quận, phường trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, y tế;

5. Giám sát và thẩm tra báo cáo hoạt động của cơ quan tưpháp;

6. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tốcáo tại một số đơn vị;

7. Chất lượng hoạt động của khu phố văn hóa, phường văn hóa,công sở văn minh sạch đẹp an toàn, đơn vị văn hóa, chợ văn minh thương nghiệp;

8. Công tác tuyển sinh năm học 2008- 2009, hiệu quả hoạt động của cáctrường công lập tự chủ tài chính.

Điều 4. Căn cứ nhiệmvụ, quyền hạn theo quy định pháp luật Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Bancủa Hội đồng nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiệnchương trình giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân điều hòa, phối hợp hoạt động giámsát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 khóa IX, kỳ họp thứ 11thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần