HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Số: 07/2007/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;s

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2003/TTLT /BTC-NNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ Phòng, chống lụt bão của địa phương;

Xét Tờ trình số 3977/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 291/BCTT-KTNS ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố từ 01 tháng 08 năm 2007 theo nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp như sau:

1. Từ 01 tháng 8 năm 2007 miễn 100% thủy lợi phí cho tất cả các đối tượng dùng nước từ công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; chỉ thu tiền nước đối với các đơn vị sử dụng nước phục vụ sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

2. Hàng năm ngân sách thành phố cấp kinh phí để phục vụ công tác quản lý vận hành, duy tu sửa chữa, bảo vệ công trình trên địa bàn thành phố và nộp tạo nguồn đầu mối sau khi miễn thu thủy lợi phí.

Khi Nhà máy nước Kênh Đông vào giai đoạn 2 (300.000m3/ngày); Dự án cấp nước ven kênh An Hạ (50.000m3/ngày) đi vào hoạt động. Đảm bảo cân đối thu chi, ngân sách thành phố không cấp bù.

Điều 2. Đồng ý nâng mức ngân sách hỗ trợ đầu tư cho vệ sinh môi trường nông thôn như sau:

1. Điều chỉnh tăng mức trợ cấp hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, biogas theo Thông tư liên tịch số 66/2003/TTLT /BTC-NNPTNT, cụ thể:

- Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh từ 150.000 đồng/hộ lên 400.000 đồng/hộ; số lượng 26.103 hộ.

- Hỗ trợ xây dựng hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi từ 300.000 đồng/hộ lên 1.000.000 đồng/hộ, cơ sở chăn nuôi; số lượng 11.148 hộ.

2. Phần vốn đối ứng còn lại: Thực hiện theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố:

- Cho các hộ dân vay vốn thực hiện các công trình vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2007 - 2010 (ngoài phần vốn ngân sách hỗ trợ) được hưởng cơ chế hỗ trợ lãi vay theo chương trình khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp với mức hỗ trợ lãi suất 100% trong thời gian 2 năm đối với việc đầu tư xây dựng hố xí hợp vệ sinh, thời gian 3 năm đối với việc đầu tư xây dựng hầm biogas.

3. Đồng ý cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố được vay 20 tỷ từ nguồn vốn ngân sách để triển khai đề án hỗ trợ cho các hộ nông dân thực hiện các công trình nhà vệ sinh, hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi.

­­­4. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 3. Đồng ý hỗ trợ cho mỗi Hợp tác xã hai cán bộ có trình độ đại học (một đại học có chuyên môn về quản lý, một đại học có chuyên môn về kỹ thuật) để ổn định và phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp từ 2007 - 2010.

1. Ngân sách thành phố chi trả chế độ trợ cấp cho 2 cán bộ có trình độ đại học/Hợp tác xã Nông nghiệp (như cho cán bộ làm việc tại phường xã): 800 ngàn đồng/người/tháng.

2. Giao Liên minh Hợp tác xã chủ trì để tuyển dụng và bố trí việc làm.

­­­3. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 4. Đồng ý miễn thu Quỹ Phòng, chống lụt bão đối với đối tượng là công dân vùng nông thôn ngoại thành; các hộ nông nghiệp các quận ven, quận mới chia tách (quận Bình Tân, quận 9, quận Thủ Đức, quận 2, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 8). Ngân sách thành phố hàng năm sẽ bổ sung vốn phân cấp cho các quận, huyện để duy tu bảo dưỡng các công trình phòng, chống lụt bão tương ứng cho các quận, huyện trên cơ sở báo cáo số đối tượng là công dân tại các huyện ngoại thành và các quận ven, quận mới chia tách như đã nêu trên.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào danh mục đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện. Khi có văn bản của Chính phủ về thủy lợi phí, Ủy ban nhân thành phố rà soát, đối chiếu, bổ sung cho phù hợp và trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo