HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀTHÔNG QUA NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN CẦN GIỜ ĐẾN NĂM2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦNTHỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quyhoạch xây dựng;
Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyệnvề ý kiến thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờđến năm 2020;
Căn cứ kết quả thảo luận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất vớinội dung Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dânhuyện về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm2020. Do thời gian gần đây tại huyện đã hình thành một số chương trình, đề ánvà dự án mới phát triển kinh tế - xã hội nên trong quá trình nghiên cứu thiếtkế quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ cần xemxét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để đảm bảo theo đúng định hướng về cơcấu kinh tế của huyện đến năm 2020.

Điều 2 Các nội dung đềnghị lưu ý và xem xét điều chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạchchung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020:

2.1. Xin ý kiến thành phố bổ sungnhiệm vụ điều chỉnh dân cư Thạnh An về đất liền. Thực hiện nguyên tắc đầu tư hạtầng kinh tế kỹ thuật, xã hội trước khi di dời, bố trí dân cư, trong đó có việcduy trì các ngành nghề truyền thống, đặc biệt là đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trênsông, trên biển, song song với việc phát triển các ngành nghề mới để đảm bảocuộc sống của bà con.

2.2. Bổ sung nhiệm vụ quy hoạchxã Tam Thôn Hiệp thành khu dịch vụ du lịch sinh thái sông Lòng Tàu; các xã BìnhKhánh, An Thới Đông, Lý Nhơn thành khu dịch vụ du lịch sinh thái ven sông Soài Rạp.

2.3. Lưu ý việc quy hoạch pháttriển các khu dân cư, khu du lịch sinh thái phải đảm bảo thực hiện đúng cam kếtvới UNESCO về bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Cần Giờvà Quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên Rừng ngập mặn Cần Giờ đã được Ủy ban nhândân thành phố phê duyệt.

2.4. Việc phát triển các khu dâncư đô thị cần lưu ý đến diện tích công viên cây xanh, các công trình công cộngvà vấn đề môi trường nhằm mục tiêu phát triển dịch vụ du lịch, thu hút kháchtham quan, nghỉ dưỡng vì đây là một trong những ngành kinh tế quan trọng củahuyện trong những năm tới.

2.5. Xem xét bổ sung vào quyhoạch xây dựng hệ thống đường Vành đai kết nối 2 xã Lý Nhơn và Long Hòa, khuvực bãi rác và nghĩa trang diện tích 100ha tại xã Lý Nhơn.

2.6. Triển khai nhanh việc xâydựng tuyến ống cấp nước Cần Giờ. Định mức về tỷ lệ dân cư được cấp nước là 98%theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra.

Điều 3. Đề nghị Ủy bannhân dân huyện thường xuyên theo dõi chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp,hỗ trợ đơn vị tư vấn để đảm bảo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyệnCần Giờ hoàn thành và trình duyệt trong năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 12, phiên họp ngày 25 tháng 7 năm 2007thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung