HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦTỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy địnhviệc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soátthủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việclập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cáchhành chính nhà nước;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dântỉnh trình bày Tờ trình số 3059/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc quyđịnh mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính và công tác kiểmsoát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thựchiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1. Chi cho các thành viên thamgia họp, hội thảo, toạ đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hànhchính, các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính:

a) Người chủ trì cuộc họp:150.000 đồng/người/buổi.

b) Các thành viên tham dự:100.000 đồng/người/buổi.

2. Chi thuê chuyên gia tư vấnchuyên ngành, lĩnh vực:

a) Thuê theo tháng: 7.000.000đồng/người/tháng.

b) Thuê chuyên gia lấy ý kiếntheo văn bản: 400.000 đồng/văn bản.

3. Chi hỗ trợ cán bộ, công chứclà đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành tỉnh, huyện, xã (danhsách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính phải được Uỷban nhân dân tỉnh, huyện, xã phê duyệt):

a) Đối với cán bộ, công chức làđầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành tỉnh; tại huyện: 20.000đồng/người/ngày làm nhiệm vụ thực tế.

b. Đối với cán bộ, công chức làđầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại xã: 15.000 đồng/người/ngày làm nhiệmvụ thực tế.

4. Các nội dung khác không quyđịnh tại Điều này được thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sửdụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Quy định mức chi đảm bảocông tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1. Chi các cuộc họp góp ý, tổchức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

a) Chủ trì cuộc họp: 150.000đồng/người/buổi.

b) Đại biểu được mời tham dự: 100.000đồng/người/buổi.

c) Bài tham luận: 300.000đồng/bài viết.

d) Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa:200.000 đồng/bài viết.

2. Chi hỗ trợ cán bộ, công chứclàm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửaliên thông):

a) Đối với các cơ quan, đơn vịcấp tỉnh được bố trí 02 công chức phụ trách tại bộ phận một cửa: 400.000đồng/người/tháng.

b) Đối với Uỷ ban nhân dân cấphuyện được bố trí 03 công chức phụ trách tại bộ phận một cửa: 400.000đồng/người/tháng.

c) Đối với Uỷ ban nhân dân cấpxã được bố trí 03 công chức phụ trách tại bộ phận một cửa: 300.000 đồng/người/tháng.

d) Cán bộ, công chức làm việctại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy (trongtrường hợp cần thiết) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy địnhtại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giảiquyết thủ tục hành chính thì được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định.

3. Các nội dung khác không quyđịnh tại Điều này thực hiện theo Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụngvà quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghịquyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnhBến Tre về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tạibộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp đã áp dụng cơ chế “một cửa”.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong