HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2006

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 13/11/2007, Công văn số 2927/UBND-TH ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng quyết toán ngân sách tỉnh năm 2006; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 như sau:

- Tổng thu ngân sách: 2.097 tỷ 751 triệu đồng. Trong đó, thu mới phát sinh trên địa bàn là 1.028 tỷ 729 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách: 1.915 tỷ 996 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách: 181 tỷ 755 triệu đồng (số chính xác là 181 tỷ 755 triệu 689 ngàn 913 đồng)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006. Đồng thời, lưu ý thêm một số vấn đề sau đây:

- Thực hiện thu theo đúng quy định đối với những hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh doanh và được cấp mã số thuế.

- Tăng cường công tác kiểm tra quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất kịp thời theo đúng quy định đối với những dự án được giao đất.

- Chấn chỉnh một số đơn vị sử dụng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chưa đúng nguyên tắc, chế độ chứng từ kế toán hiện hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 29/11/2007 và có hiệu lực sau 10 ngày./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Luật