HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

CHUYÊNĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦNTHỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyệnvề tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 thángcuối năm 2007; Báo cáo số 61/BC-QLDA ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ban Quản lýdự án khu vực đầu tư và xây dựng huyện về tiến độ triển khai các công trìnhtrường học, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các công trình thuộcnguồn vốn xã nghèo; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-KT-XH ngày 23 tháng 7 năm 2007của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện;
Căn cứ nội dung thảo luận và ý kiến đề nghị của các vị đại biểu Hội đồng nhân dânhuyện,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình công tác xâydựng cơ bản:

Trong 6 tháng đầu năm 2007 tổngmức đầu tư xây dựng cơ bản của huyện có tăng hơn 6 tháng đầu năm 2006 tuy nhiêntỷ lệ còn rất thấp (17,7% so với kế hoạch). Nhiều công trình thi công dở dang,kéo dài nhiều năm như: Các Trường Tiểu học Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam ThônHiệp, Trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp; đường Trần Quang Đạo (xã Bình Khánh),đường Lương Văn Nho (thị trấn Cần Thạnh), cầu Bà Tổng (xã An Thới Đông); cáccông trình Khu Di tích Giồng Cá Vồ, Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác, Quảng trườngRừng Sác, Nhà bia Liệt sỹ thị trấn Cần Thạnh v.v… gây bức xúc trong nhân dân.

Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dânhuyện, Ủy ban nhân dân và Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư - xây dựng đã nhiều lầnđưa ra các cam kết, các giải pháp khắc phục những tồn tại trong đầu tư xây dựngcơ bản nhưng việc tổ chức thực hiện vẫn chưa đạt kết quả tốt, làm giảm lòng tincủa đại biểu và cử tri.

2. Nguyên nhân tồn tại:

Hội đồng nhân dân huyện nhậnthấy công tác quản lý đầu tư xây dựng chưa tính toán chặt chẽ các yếu tố có thểphát sinh trong quá trình triển khai dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặtbằng còn nhiều yếu kém; việc lựa chọn tư vấn khảo sát, thiết kế, công tác tổchức đấu thầu, chọn thầu chưa đạt hiệu quả cao; công tác quản lý trật tự đô thịchưa kiên quyết và kịp thời để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm sau khi đãnhận bồi thường; việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đất đai liên quanđến các dự án, khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm. Các phòng,ban chuyên môn chưa đáp ứng năng lực thực hiện nhiệm vụ so với yêu cầu đề ra;sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơitriển khai dự án chưa thật sự đồng bộ, thông suốt.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện:

- Tập trung chỉ đạo tăng cườngcác biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công cáccông trình xây dựng cơ bản đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt là các công trìnhtrường học phục vụ năm học 2007 - 2008 và các công trình trọng điểm.

- Tập trung chỉ đạo thi cônghoàn thành nền hạ đường Rừng Sác, hoàn chỉnh các hồ sơ thiết kế, kế hoạch đấuthầu để triển khai thi công giai đoạn 2 công trình cải tạo nâng cấp mở rộngđường Rừng Sác vào quý IV năm 2007. Đẩy mạnh thi công các công trình xã nghèo,trụ sở Ủy ban nhân dân và các công trình thiết chế văn hóa ở các xã, thị trấn.

- Duy trì giao ban định kỳ côngtác xây dựng cơ bản để kịp thời có chỉ đạo, tìm biện pháp tháo gỡ những khókhăn vướng mắc. Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng về thờigian thi công và chất lượng công trình.

- Có biện pháp tăng cường, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cácphòng ban chuyên môn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tácgiải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị; có biện pháp chỉ đạo chặt chẽ vàxác định trách nhiệm cụ thể giữa các phòng ban chuyên môn và với các xã, thịtrấn nơi có công trình.

- Báo cáo đánh giá kết quả khắcphục những khó khăn, yếu kém trong công tác xây dựng cơ bản tại kỳ họp Hội đồngnhân dân huyện tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 12, phiên họp ngày 25 tháng 7 năm 2007thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung