HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀKẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO BÁN CÔNG VÀ TRUNG HỌC PHỔTHÔNG BÁN CÔNG SANG HỆ CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHOÁ VII KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1026/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhândân Tỉnh về việc thông qua Kế hoạch chuyển đổi các trường mầm non, mẫu giáo báncông và trung học phổ thông bán công sang hệ công lập; Báo cáo thẩm tra của BanVăn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thôngqua Kế hoạch chuyển đổi các trường mầm non, mẫu giáo bán công và trung học phổthông bán công sang hệ công lập tự chủ về tài chính trên địa bàn tỉnh theo Tờtrình số 1026/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, cụthể:

1. Trường mẫu giáo, mầm non báncông: 08 trường.

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

1

Mầm non Bán công Thái Chánh

Thị xã Tây Ninh

2

Mầm non Bán công 1/6

Thị xã Tây Ninh

3

Mầm non Bán công Thực Hành

Thị xã Tây Ninh

4

Mẫu giáo Bán công 19/5

huyện Hòa Thành

5

Mẫu giáo Bán công 30/4

huyện Hòa Thành

6

Mầm non Bán công Trần Thị Sanh

huyện Gò Dầu

7

Mầm non Bán công 20/11

huyện Dương Minh Châu

8

Mầm non Bán công huyện Trảng Bàng

huyện Trảng Bàng

2. Trường THPT Bán công: 10 trường.

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

1

THPT Bán công Thị xã

Thị xã Tây Ninh

2

THPT Bán công Lê Quí Đôn

Thị xã Tây Ninh

3

THPT Bán công Nguyễn Trung Trực

huyện Hòa Thành

4

THPT Bán công Tân Châu

huyện Tân Châu

5

THPT Bán công Tân Biên

huyện Tân Biên

6

THPT Bán công Châu Thành

huyện Châu Thành

7

THPT Bán công Dương Minh Châu

huyện Dương Minh Châu

8

THPT Bán công Trảng Bàng

huyện Trảng Bàng

9

THPT Bán công Trần Quốc Đại

huyện Gò Dầu

10

THPT Bán công Bến Cầu

huyện Bến Cầu

Mức thu học phí của các trườngnày được giữ nguyên như mức học phí trường bán công được quy định tại Quyếtđịnh số 288/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy địnhmức thu học phí xây dựng trường học, thu phí, lệ phí học nghề, đào tạo áp dụngđối với cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2006-2007 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhândân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân và Ban Văn hoá - xã hội của Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chứckiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy