CHÍNH PHỦ
Số: 09/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Bổ sung quy chế đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp Việt Nam

ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 40/CP ngày 19/5/1994

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23 tháng 5 năm 1990;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 4 Quy chế đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 40/CP ngày 19-5-1994 của Chính phủ thêm 1 khoản (Khoản 2) như sau:

1. (Giữ nguyên như cũ)...

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm xét cấp, gia hạn, thu hồi hoặc huỷ bỏ giấy phép đặt Văn phòng Đại diện các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức quản lý, kiểm tra hoạt động của các Văn phòng này.

Điều 2. Căn cứ Quy chế đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 40/CP ngày 19-5-1994 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế kèm theo Nghị định 40/CP và điểm bổ sung tại Nghị định này để áp dụng đối với các Văn phòng Đại diện của tổ chức tín dụng và Ngân hàng Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Thống đốc, Bộ trưởng Bộ Thương mại, các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Phan Văn Khải