HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Số: 10/2007/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 7 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và của các cơ quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn như chỉ số giá tiêu dùng, trong đó giá xăng dầu liên tục tăng và duy trì ở mức cao, thị trường hàng hóa diễn biến phức tạp hơn so với cùng thời kỳ năm trước, dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng ở gia súc và các dịch bệnh khác có dấu hiệu lan rộng nhưng với sự chỉ đạo quyết tâm và sự tập trung trong điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Cụ thể như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 11,2%, cao hơn cùng kỳ (10,5%). Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 4 năm qua (9,9% năm 2004; 0,5% năm 2005; 10,5% năm 2006). Chỉ tiêu 12% - 12,50%.

2. Kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô) trên địa bàn 2,8 tỷ USD, tăng 9,6% (cùng kỳ tăng 11%). Chỉ tiêu trên 15%.

3. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm 27.424 tỷ đồng, đạt 36,8% kế hoạch năm, tăng 19% (cùng kỳ tăng 17,2%). Chỉ tiêu 74.500 tỷ đồng.

4. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 39.660,9 tỷ đồng, đạt 50,28% dự toán, tăng 26,78% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 20.826,9 tỷ đồng, đạt 50,7% dự toán, tăng 34,28%. Chỉ tiêu 77.959,5 tỷ đồng (nội địa 41.069,5 tỷ đồng).

5. Tổng chi ngân sách địa phương 7.978,295 tỷ đồng, đạt 50,78% dự toán, tăng 27,12%. Chỉ tiêu 15.710,9 tỷ đồng.

6. Giải quyết việc làm cho 134.800 lao động, đạt 53,9% kế hoạch năm, trong đó tạo ra 62.500 chỗ làm mới cho người lao động, đạt 56,8% kế hoạch, đưa 2.078 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 40,8% kế hoạch năm. Chỉ tiêu 250.000 lao động có việc làm trong đó tạo việc làm mới cho 110.000 lao động.

7. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước thành phố đạt 86,53%. Chỉ tiêu 87%.

8. Số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng 169,371 triệu lượt hành khách, đạt 45,75% kế hoạch năm, tăng 17%. Chỉ tiêu 370 triệu lượt hành khách.

9. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới (thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm) giảm còn 3,49% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố là dưới 4,6%).

Ngành Giáo dục đào tạo thành phố đã tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và số thí sinh tốt nghiệp đạt kết quả với tỷ lệ 95,10% dẫn đầu cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại chậm khắc phục như việc triển khai các dự án đầu tư chậm, các công trình trọng điểm tiến độ thi công kéo dài; thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thấp hơn cùng kỳ; công tác quy hoạch và quản lý sau quy hoạch còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và sự phát triển thành phố; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, vệ sinh môi trường, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý đô thị chưa đồng bộ; việc sử dụng nhà xưởng, kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước còn biểu hiện nhiều lãng phí. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo, đã đạt một số kết quả nhất định, nhưng chưa có những chuyển biến thật sự rõ nét.

Với sự tập trung chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố đạt trên 90%. Tuy nhiên việc này cần được tiếp tục chăm lo để người dân có cuộc sống ổn định ở nơi ở mới.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007:

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo và điều hành, lưu ý:

1. Về nhiệm vụ kinh tế xã hội:

1.1. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đảm bảo phù hợp với cam kết khi Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới.

1.2. Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 theo kế hoạch, đảm bảo tính khả thi và quản lý tốt quy hoạch; rà soát và công bố quy hoạch, hẻm giới để xóa treo; nhanh chóng khắc phục các cản trở về đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố.

1.3. Tiếp tục giải quyết các hộ tạm cư lâu dài theo Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố, thời gian hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 10 năm 2007. Ủy ban nhân dân thành phố cần rút kinh nghiệm về công tác tái định cư để các dự án sau này không lập lại như tình hình vừa qua.

1.4. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố, các dự án về thoát nước, cải thiện môi trường nước đồng thời có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc giữa các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố.

1.5. Có biện pháp mạnh và kiên quyết hơn trong việc di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, từ nay đến cuối năm 2007 phải xử lý xong các trường hợp còn lại theo quy định; đồng thời tiến hành khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường đối với khu vực sản xuất nông nghiệp, có biện pháp giải quyết tốt để vừa bảo đảm vệ sinh môi trường vừa phát triển sản xuất nông nghiệp sạch. Giải quyết hiệu quả về xử lý rác, nước thải các bệnh viện và khu công nghiệp.

1.6. Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, sớm triển khai đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực thanh tra y tế thành phố và quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

1.7. Tập trung triển khai các giải pháp kéo giảm trọng án, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông; đồng thời tăng cường lực lượng, thường xuyên tuần tra, giám sát, phát động phong trào toàn dân giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

1.8. Tiếp tục thực hiện “Năm 2007 - Năm Cải cách hành chính” với các biện pháp cụ thể hơn; thực hiện kiên quyết hơn Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là lĩnh vực đầu tư xây cơ bản, quản lý và sử dụng tài sản công, thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Chú trọng việc nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức thông qua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trong kỳ họp này (Nghị quyết riêng):

1. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (Tờ trình số 3836/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007);

2. Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 (Tờ trình số 3768/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007);

3. Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Tờ trình số 2746/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007);

4. Thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan, khai thác nước dưới lòng đất (Tờ trình số 3248/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 5 năm 2007);

5. Thu phí đấu gia tài sản trên địa bàn thành phố (Tờ trình số 3569/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007);

6. Thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố (Tờ trình số 3580/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007);

7. Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội (Tờ trình số 3839/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007);

8. Chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố (Tờ trình số 3977/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các báo, đài tuyên truyền, phổ biến động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII kỳ họp thứ 11 ngày 05 tháng 7 năm 2007 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo