HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*******

Số: 109/2007/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

KhóaVII, kỳ họp thứ 11 (Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội năm 2008 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ýkiến đóng góp của các đại biểu, HĐND tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 11 đãthảo luận và thống nhất
,

QUYẾT NGHỊ:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤCTIÊU CHỦ YẾU NĂM 2008:

Năm 2008 có vị trí đặc biệt quantrọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứX, Nghị quyết XIII Đảng bộ tỉnh, là năm tập trung “Đột phá về sản xuất côngnghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội” nhằm đẩy nhanhtiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

1. Mục tiêu tổng quát:

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởngkinh tế cao, phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao đờisống nhân dân; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng caosức cạnh tranh và hiệu quả nền kinh tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồnvốn đầu tư; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường đầutư phát triển kinh tế vùng biển và ven biển. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịchvụ, du lịch, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu.Tập trung đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tếnhằm nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh thực hiện xã hộihóa trên các lĩnh vưc: giáo dục-đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, giải quyếtviệc làm, xoá đói giảm nghèo. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xãhội bức xúc, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh. Củng cố quốc phòng, an ninh,đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, phòng chống có hiệu quảcác loại tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực và hiệuquả hoạt động của cơ quan nhà nước; thực hành tiết kiệm; tăng cường đấu tranhphòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Các chỉ tiêu về kinh tế:

- Tổng sản phẩm xã hội (GDP) đạt12.400 tỷ đồng (giá so sánh 1994), tăng 19% trở lên so với năm 2007. Trong đó: ngư- nông - lâm nghiệp tăng 6,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 39,5%; dịch vụ tăng18%.

- Cơ cấu kinh tế:

+ Ngư - nông - lâm nghiệp: 39,5%.

+ Công nghiệp - xây dựng: 38,0%.

+ Dịch vụ: 22,5%.

- GDP bình quân đầu người (giá hiệnhành) 15.630.000 đồng, tương đương 960 USD.

- Thu ngân sách trên địa bàn 1.458,5tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách 2.110,75 tỷđồng.

- Tổng vốn đầu tư xã hội: 10.000tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu: 670 triệuUSD.

- Sản lượng thủy sản 320.000 tấn,trong đó: sản lượng tôm 112.000 tấn.

- Sản lượng lương thực: 420.000 tấn.

- Trồng rừng mới 3.000 ha.

- Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điệnđạt 89%.

- Thêm 10 xã có đường ô tô về đếntrung tâm xã (43/81 xã).

b) Các chỉ tiêu về xã hội:

- Giảm tỷ lệ sinh 0,04%; tỷ lệ tăngdân số tự nhiên 1,32%.

- Tạo việc làm cho khoảng 28.000người.

- Đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề vàtruyền nghề cho 19.000 người.

- Lao động qua đào tạo, bồi dưỡng,dạy nghề chiếm 26% lao động xã hội.

- Tỷ lệ lao động trong ngư, nông,lâm nghiệp còn dưới 70% lao động xã hội.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảmcòn 19%.

- 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩnquốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Có 2 xã, phường, thị trấn đạt chuẩnquốc gia về giáo dục bậc trung học phổ thông.

- 80% xã, phường, thị trấn đạt chuẩnquốc gia về y tế.

- Bình quân có 40 máy điện thoại/100người dân.

- Có 85% hộ gia đình; 77 % ấp, khóm;35% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.

- Có 23,5% dân số tham gia tập luyệnthể thao thường xuyên, 18,5% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.

c) Các chỉ tiêu về môi trường:

- Diện tích rừng tập trung 102.000ha; tỷ lệ che phủ của rừng tập trung chiếm 19,2% diện tích tự nhiên.

- Có 95% dân cư thành thị và 75%dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gomvà xử lý đạt 75%.

- Tỷ lệ chất thải y tế được thu gomvà xử lý đạt 85%.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁPCHỦ YẾU:

Thống nhất với các nhiệm vụ và giảipháp chủ yếu do UBND tỉnh trình kỳ họp và các kiến nghị trong báo cáo thẩm tracủa các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh xin lưu ý một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Phát triển sản xuất, kinhdoanh:

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất ngư,nông, lâm nghiệp toàn diện và bền vững; tập trung xây dựng và nhân rộng các môhình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, chú trọng đầu tư đẩy mạnh ứng dụng côngnghệ sản xuất giống cây, con và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để nâng caochất lượng và giá trị hàng hóa nông sản. Xây dựng kế hoạch khôi phục đàn giasúc, gia cầm theo hướng chăn nuôi tập trung gắn với chủ động thực hiện các biệnpháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tập trung đầu tư xây dựng và hoànthiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh để thu hút đầu tư trong vàngoài nước; tạo môi trường thông thoáng cho các thành phần kinh tế đầu tư pháttriển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiếtbị công nghệ sản xuất tiên tiến, sản xuất mặt hàng mới, có sức cạnh tranh cao.

- Đầu tư phát triển kinh tế – xãhội vùng biển và ven biển, phát triển du lịch biển, đảo. Xây dựng kết cấu hạ tầngnghề cá; ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, đóng mới vàsửa chữa tàu thuyền. Từng bước hình thành một số trung tâm kinh tế ven biển.

- Thúc đẩy phát triển nhanh các ngànhdịch vụ như: tín dụng, bảo hiểm, vận tải, bưu chính viễn thông, dịch vụ tư vấn…Tăng cường quản lý thị trường, quản lý giá cả, chống gian lận thương mại. Đẩymạnh hoạt động xúc tiến thương mại để tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, củngcố và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầutư của Nhà nước, tăng cường khả năng huy động nguồn vốn đầu tư của các thànhphần kinh tế, của toàn xã hội và vốn đầu tư nước ngoài để tập trung xây dựngkết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thựchiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án chuyển tiếp. Khẩn trương hoàn thànhcác công trình trọng điểm, các tuyến đường ô tô về trung tâm xã và các dự ánthuỷ lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn chương trình mục tiêu.Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các dự án đầu tư, thực hiện Quychế giám sát cộng đồng, giám sát ngay từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án,khảo sát, thiết kế, thi công đến khi dự án hoàn thành.

2. Quản lý, điều hành ngân sách vàquản lý doanh nghiệp:

- Tăng cường quản lý chặt chẽ vàkhai thác tốt các nguồn thu, thu đầy đủ và kịp thời các khoản thuế phát sinh, phấnđấu thu đạt và vượt dự toán ngân sách năm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanhtra, quyết toán thuế, chú ý tập trung vào các đối tượng trọng tâm, trọng điểm,có số phát sinh thuế lớn, hạn chế thấp nhất tình trạng thất thu do gian lậnthuế. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thuế, phânloại và xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, kịp thời điều tra và đưa ra phápluật xử lý những hành vi trốn thuế,chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước.

- Trong quá trình điều hành thựchiện nhiệm vụ chi, mỗi cấp ngân sách cần tiếp tục phát huy tính chủ động trong cânđối ngân sách, khi có nhu cầu tăng chi thì phải có giải pháp tích cực để đảmbảo tăng thu tương ứng. Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ngân sách phải chịu tráchnhiệm điều hành chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán được giao, đặcbiệt là chi quản lý hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tựchịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp công lập. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêungân sách. Cân đối nguồn vốn để tăng chi cho đầu tư phát triển, bố trí nguồntăng lương và thực hiện các chính sách xã hội đối với người có công với cáchmạng, người nghèo và đồng bào dân tộc Khmer.

Sớm hoàn thành Đề án sắp xếp và cổphần hoá doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ phê duyệt, tiếp tục hoàn thànhĐề án sắp xếp các Công ty Lâm nghiệp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận độngchống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; thực hiện đồngbộ các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Triển khai cóhiệu quả các dự án của ngành giáo dục nhằm đạt đến mục tiêu “xã hội học tập”.Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế, thực hiệnđào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sởhạ tầng và trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập nhằm nâng cao chất lượngkhám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tácbảo vệ, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi, tiếp tục hỗ trợ người nghèo mua bảohiểm y tế. Đẩy mạnh công tác y học dự phòng, truyền thông dân số - kế hoạch hóagia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân vàan toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thực hiện tốt các chính sách đốivới người có công với nước. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo,giải quyết việc làm; chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hộiở các vùng đồng bào dân tộc Khmer, vùng căn cứ kháng chiến.

- Tập trung nâng cao chất lượng cuộcvận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện đồng bộ cácgiải pháp để xây dựng gia đình văn hoá, khóm, ấp văn hoá theo hướng nâng caochất lượng, gắn với xây dựng địa bàn lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Tăng cườngcông tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, in ấn, xuất bản; thường xuyênkiểm tra và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hoá thực hiện đúng cácquy định của Nhà nước. Phát triển mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thaotrong nhân dân.

- Quán triệt hơn nữa chủ trương xãhội hóa nhằm huy động nhiều hơn nữa sức người, sức của để xây dựng và phát triểncác sự nghiệp văn hóa – xã hội.

4. Bảo đảm quốc phòng, an ninh vànội chính:

- Tăng cường chỉ đạo xây dựng nềnquốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chínhtrị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vữngchắc chủ quyền quốc gia, an ninh vùng biển và nội địa. Quan tâm xây dựng và bồidưỡng lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảocông tác tuyển quân đạt chỉ tiêu và chất lượng.

- Phát động mạnh mẽ phong trào quầnchúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tộiphạm, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tích cực thực hiện các biện phápbảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông cả về số vụ, sốngười chết và số người bị thương

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền,phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở; tăngcường công tác thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra,công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phát hiện và xửlý nghiêm minh đối với người thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại,tố cáo.

- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng,chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vịtrong phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời thanh tra,điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, tiêu cực.

5. Công tác xây dựng chính quyền:

- Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máycác cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. Triển khai thựchiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnhcải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa"; công khai, minhbạch các văn bản, chính sách liên quan đến thủ tục hành chính và tiến hành ràsoát, bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp; thực hiện văn hoá ứng xử trong cơquan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức.

- Mở rộng thực hiện công khai dânchủ; tăng cường sự tham gia giám sát cộng đồng đối với hoạt động của cơ quan vàcán bộ, công chức nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể để tạo phong trào cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hội đồng nhân dân giao cho UBNDtỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng nhân dân giao cho cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phổ biến và giải thích Nghị quyết của HĐND, vậnđộng và cùng với nhân dân thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND,các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày.

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Namtỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác thực hiệngiám sát và tuyên truyền động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghịquyết của HĐND tỉnh.

- HĐND tỉnh kêu gọi cán bộ, chiếnsĩ, đồng bào trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, đẩymạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhândân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. tỉnh;
- UBND tỉnh ủy;
- BTT.UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT. HĐND và UBND huyện, tp;
- Lưu: VP.HĐND

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình