HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

Số: 11/2007/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU -CHI NGÂN SÁCH CỦA QUẬN 3 TRONG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét tình hình thu - chi ngân sách của quận 3 năm 2007; Tờ trình số 28/TTr-UBND và số 29/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận3; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồngnhân dân quận tại kỳ họp ngày 14 tháng 12 năm 2007
,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách củaquận 3 năm 2008 như sau:

1.1. Thu ngân sách:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung thu

Chỉ tiêu

a) Tổng thu ngân sách nhà nước

820,200

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

610,000

- Lệ phí trước bạ

98,000

- Thuế thu nhập

32,000

- Thuế nhà đất

3,000

- Tiền thuê đất

25,700

- Tiền sử dụng đất

2,000

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

38,000

- Phí - lệ phí

4,500

- Thu khác

7,000

b) Tổng thu cân đối ngân sách địa phương là:211,199 tỷ đồng

1.2. Chi ngân sách

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương (quận, phường):211,199 tỷ đồng

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 22,683 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 69,338 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp y tế: 9,110 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp văn hóa - nghệ thuật: 1,200 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1,200 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp xã hội: 10,348 tỷ đồng

- Chi quản lý nhà nước: 11,900 tỷ đồng

- Chi đoàn thể: 3,070 tỷ đồng

- Chi an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xãhội: 2,000 tỷ đồng

- Chi khác: 4,460 tỷ đồng

- Chi ngân sách phường: 31,697 tỷ đồng

- Dự phòng phí: 4,850 tỷ đồng

- Chi thực hiện cải cách tiền lương: 31,200 tỷ đồng

- Chi đầu tư và các hoạt động ở địa phương:8,143 tỷ đồng

2. Phê duyệt một số chủ trương thực hiện

2.1. Bổ sung việc sử dụng nguồn kết dư ngân sáchnăm 2006 để mua xe chuyên dùng cho Công an các phường 4, 5, 6, 8 và 11 trongnăm 2007.

2.2. Sử dụng số vượt thu ngân sách năm 2007 đượcsử dụng làm nguồn chi (dự kiến số tròn là 26 tỷ đồng) để chi cho các nội dungtrong năm 2008 như sau:

- 50% bố trí nguồn cải cách tiền lương: 13,000 tỷđồng

- 20% bố trí chi đầu tư: 5,200 tỷ đồng

- 30% bố trí chi hoạt động: 7,800 tỷ đồng

Trong đó:

* Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo:0,150 tỷ đồng

* Chi cho Quỹ Khuyến học: 0,100 tỷ đồng

* Chi cho Quỹ Tài năng trẻ: 0,100 tỷ đồng

* Giải quyếtbổ sung các nhu cầu chi đột xuất phát sinh trong năm: 7,450 tỷ đồng

2.3. Sử dụng số thu phạt an toàn giao thông năm2008 cho chương trình chống kẹt xe, ùn tắc giao thông: 1,000 tỷ đồng

2.4. Sử dụng các nội dung thu, chi qua ngân sáchnhư sau:

- Phòng Tư pháp (lệ phí công chứng, lệ phí hộ tịch)

Thu: 0,610 tỷ đồng; Chi: 0,140 tỷ đồng.

- Văn phòng HĐND và UBND quận (lệ phí đăng kýkinh doanh)

Thu: 0,050 tỷ đồng; Chi: 0,012 tỷ đồng.

- Phòng Y tế (phí cấp Giấy chứng nhận vệ sinh antoàn thực phẩm)

Thu: 0,060 tỷ đồng; Chi: 0,054 tỷ đồng.

2.5. Sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2007 đểchi trong năm 2008 như sau:

2.5.1. Chi hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm,trang bị phương tiện làm việc cho các đơn vị ngành dọc: 5 tỷ đồng.

2.5.2. Chi trang bị phương tiện phòng cháy, chữacháy tại các điểm trọng yếu (chợ, chung cư, bệnh viện, khu dân cư, trường học…):4 tỷ đồng.

2.5.3. Chi bổ sung kinh phí đào tạo: 0,5 tỷ đồng.

2.5.4. Chi thực hiện chương trình về nguồn: 0,5tỷ đồng.

2.5.5. Chi thực hiện chương trình chăm sóc sứckhỏe cộng đồng: 1 tỷ đồng.

2.5.6. Chi mua sắm trang thiết bị cho các đơn vịsẽ thành lập trong năm 2008 (Trung tâm Y tế Dự phòng, Nhà Thiếu nhi…): 3 tỷ đồng.

2.5.7. Chi trang bị xe chuyên dùng cho các cơquan chức năng có nhu cầu: 5 tỷ đồng.

2.5.8. Chi thựchiện dự án tiêu chuẩn ISO hệ thống quản lý hành chính khối trụ sở Ủy ban nhândân quận 3 và cải cách hành chính; trang bị bổ sung phương tiện làm việc theotiêu chuẩn ISO và cho dự án xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân quận: 20 tỷ đồng.

2.5.9. Chi thực hiện dự án đầu tư xây dựng Câu lạcbộ thể thao Hồ Xuân Hương: 23,5 tỷ đồng.

3. Tổ chức thực hiện

- Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chứcthực hiện Nghị quyết này và công khai cho các đơn vị có liên quan biết hạn mứckinh phí phân bổ.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 13 ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư