HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2007/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀNSỞ HỮU NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNHPHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINHKHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 2746/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 củaỦy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị địnhsố 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Báo cáo thẩm tra số 275/BCTT-KTNS ngày 28 tháng6 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trìnhsố 2746/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về mứcthu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtNhà ở.

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu:

- Nhà ở của cá nhân: 100.000 đồng/giấy.

- Nhà ở của tổ chức: thu lệ phí theo diện tích sàn xây dựng:

+ Diện tích dưới 500m2 : 200.000 đồng/giấy;

+ Diện tích từ 500m2 đến dưới 1000m2 : 350.000 đồng/giấy;

+ Diện tích từ 1.000m2 trởlên : 500.000 đồng/giấy.

2. Lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, xác nhận sựthay đổi giấy chứng nhận: 50.000 đồng/giấy không phân biệt nhà ở của cá nhânhay tổ chức.

3. Tỷ lệ để lại: toàn bộ mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhậnlần đầu và cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận cho cá nhân, tổchức được giữ lại cho cơ quan cấp giấy chứng nhận để trang trải các chi phí cầnthiết phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận.

4. Các cơ quan cấp giấy chứng nhận được quyền chủ động cânđối giữa số dư từ nguồn thu lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận sự thay đổi giấychứng nhận để bù vào phần thiếu hụt trong chi phí cấp giấy chứng nhận lần đầu.

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thànhphố có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ ChíMinh khóa VII kỳ, họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo