HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀBỔ SUNG NỘI DUNG TIÊU ĐỀ VÀ ĐOẠN ĐẦU ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2007/NQ-HĐND NGÀY04 THÁNG 05 NĂM 2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KHÓA III TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 10(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(Ngày10 và 11 tháng 07 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 05 tháng 07năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về bổ sung tiêu đề và đoạn đầuĐiều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 05 năm 2007 củaHội đồng nhân dân quận lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) và ý kiến của các đạibiểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất thông quanội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Thường trực Hộiđồng nhân dân quận về bổ sung tiêu đề và đoạn đầu Điều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐNDngày 04 tháng 5 năm 2007 của Hội đồng nhân dân đã ban hành tại kỳ họp Hội đồngnhân dân quận khóa III lần thứ 10 (kỳ họp bất thường).

Điều 2. Nội dung bổ sungnhư sau:

- Bổ sung tiêu đề: “Về quy hoạchsử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2006 - 2010) của quận 2 và các phường Bình An, Bình Khánh, An Phú, Thảo Điền,Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái (trừ phường An Lợi Đông,An Khánh, Thủ Thiêm và một phần phường Bình An, Bình Khánh thuộc dự án Khu đôthị mới Thủ Thiêm)”.

- Bổ sung đoạn đầu Điều 1: “…Về quyhoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất5 năm (2006 - 2010) của quận 2 và phường Bình An, Bình Khánh, An Phú, ThảoĐiền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái (trừ phường An LợiĐông, An Khánh, Thủ Thiêm và một phần phường Bình An, Bình Khánh thuộc dự ánKhu đô thị mới Thủ Thiêm)”.

Điều 3. Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận triển khaithực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân quận 2 khóa III, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương