HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊDUYỆT DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢNCỦA QUẬN 3 NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dânquận 3 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân quận phê duyệt danh mục đầu tư xâydựng cơ bản của quận 3 trong năm 2008;
Căn cứ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 3;
Căn cứ ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt danh mục cáccông trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo tờtrình của Ủy ban nhân dân quận 3 tại kỳ họp.

Điều 2. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chức thựchiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, BanKinh tế - Xã hội và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dânquận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 13 ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư