CHÍNH PHỦ
Số: 12/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1994

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập tổng cục địa chính.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ trong hội nghị Chính phủ ngày 3 tháng 1 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng cục Địa chính trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Tổng cục Quản lý ruộng đất và Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước.

Tổng cục Địa chính là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ.

Địa điểm Tổng cục đóng tại Hà nội (Trụ sở của Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước hiện nay).

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính có trách nhiệm trình Chính phủ ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính.

Điều 3. Các ông đương nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý ruộng đất, Cục trưởng Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của hai cơ quan này cho đến khi bàn giao xong cho ông Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính. Thời hạn phải bàn giao xong trước ngày 1 tháng 5 năm 1994. Tổng cục Địa chính bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 5 năm 1994.

Điều 4. Nghị định này thi hành từ ngày ban hành.

Bãi bỏ các Nghị định số 404-CP ngày 9-11-1979 của Hội đồng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Tổng cục Quản lý ruộng đất, Nghị định số 106-CP ngày 3-5-1974 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước, và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt