UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1258-NQ/TVQHK6

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 1981

NGHỊ QUYẾT

THÀNHLẬP HỘI ĐỒNG BẦU CỬ Ở TRUNG ƯƠNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào nghị quyết ngày 18tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào điều 15 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Thành lập Hội đồng bầu cử ởtrung ương gồm các vị có tên sau đây, để phụ trách tổ chức việc bầu cử đại biểuQuốc hội khóa VII, theo nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Luật bầu cử đạibiểu Quốc hội:

1. Đồng chí Trường Chinh, ủyviên Bộ chính trị trung ương Đảng cộng sản Việt Nam,Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội;

2. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, ủyviên Bộ chính trị, ủy viên ban bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam;

3. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủyviên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam,Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

4. Đồng chí Xuân – Thủy, ủy viênBan bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban thường vụQuốc hội kiêm tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội;

5. Đồng chí Nguyễn Xiển, tổngthư ký Đảng xã hội Việt Nam;

6. Đồng chí Trần Đăng Khoa, phótổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam;

7. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, ủyviên Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

8. Đồng chí Trần Nam Trung, ủyviên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam,ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

9. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận,chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam;

10. Đồng chí Nguyễn Thị Định, chủtịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

11. Đồng chí Đặng Quốc Bảo, bíthư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

12. Linh mục Võ Thành Trinh, ủyviên thường trực Ủy ban liên lạc công giáo toàn quốc, Chủ tịch Ủy ban vận độngcông giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh;

13. Hòa thượng Thích Thiện Hào,ủy viên Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam, ủy viên Ủy ban trung ươngMặt trận tổ quốc Việt Nam;

14. Đồng chí Hoàng Văn Kiểu,trưởng Ban dân tộc trung ương Đảng;

15. Đồng chí Huỳnh Cương, ủyviên Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam,chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hậu Giang;

16. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ tứcKsor Krơn, bí thư tỉnh ủy Đảng cộng sản Việt Namtỉnh Gia Lai – Công Tum;

17. Đồng chí Y – Ngông Niê –kdăm, bí thư tỉnh ủy Đảng cộng sản Việt Namtỉnh Đắc Lắc;

18. Đồng chí Đặng Thí, ủy viêntrung ương Đảng cộng sản Việt Nam;

19. Đồng chí Hoàng Tùng, trưởngBan tuyên huấn trung ương Đảng, chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam;

20. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm,trưởng Ban tổ chức trung ương Đảng;

21. Đồng chí Đặng Vũ Hiệp, phóchủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

22. Đồng chí Ngô Duy Đông,trưởng Ban nông nghiệp trung ương Đảng;

23. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến,tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

24. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng,chủ nhiệm Văn phòng ủy ban thường vụ Quốc hội;

25. Đồng chí Vũ Trọng Kiên,trưởng Ban tổ chức của Chính phủ.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh