HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Số: 13/2007/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2007 (ĐỢT 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 3768/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 (đợt 2); Báo cáo thẩm tra số 275/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2007 (đợt 2) do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp như sau:

1. Bố trí vốn cho 27 dự án khởi công mới: 277,774 tỷ đồng

(Đính kèm danh mục dự án - Biểu số 1).

2. Bố trí vốn cho 34 dự án chuẩn bị thực hiện: 162,870 tỷ đồng

(Đính kèm danh mục dự án - Biểu số 2).

3. Bố trí vốn cho 313 dự án chuẩn bị đầu tư: 98,161 tỷ đồng

(Đính kèm danh mục dự án - Biểu số 3).

4. Bố trí vốn cho 16 công trình sửa chữa lớn năm 2007: 3,350 tỷ đồng

(Đính kèm danh mục dự án - Biểu số 4).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào danh mục dự án đầu tư đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo