HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số 13/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUANHÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦANHÀ NƯỚC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII,KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứNghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Quy địnhviệc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướngdẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chínhphủ Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữucủa Nhà nước;
Theo đề nghị tại Tờ trìnhsố 2535/TTr-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về nội dung“Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu củaNhà nướcáp dụngtrên địa bàn Tỉnh”; sau khi xem xét nội dung củaQuy định, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnhvà ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung “Quy định về phâncấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nướcáp dụng trên địa bàn Tỉnh”, với nội dung cơ bảnnhư sau:

1. Nguyên tắc phân cấp quản lýnhà nước về tài sản:

Tài sản nhà nướcgiao Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh;

Mọi tài sản Nhànước đều phải có người trực tiếp quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việc quản lý, sử dụng, bảo tồn và phát triển tài sản Nhà nước;

Tài sản Nhà nướcphải được sử dụng đúng mục đích được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức vàsử dụng có hiệu quả;

Tài sản Nhà nướcphải có sự phân công, phân cấp, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cơquan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý và sử dụng.

2. Nội dung phâncấp quản lý nhà nước về tài sản:

Nội dung cơ bảnthực hiện theo đúng Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 củaChính phủ và Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tàichính, trong đó:

2.1. Thẩm quyềnquyết định đầu tư, mua sắm tài sản:

- Căn cứ vào tiêuchuẩn, định mức quy định, thủ trưởng cơ quan sở, ban, ngành tỉnh; Tổ chức chínhtrị tỉnh; Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xãquyết định mua sắm tài sản cho các cơ quan hành chính thuộc phạm vi quản lýtheo đúng thẩm quyền, đúng quy định và đúng dự toán ngân sách hàng năm đã đượcgiao;

- Trong trường hợp cần thiết, cấp bách, căn cứ quy định của Luật Ngânsách Nhà nước cơ quan tài chính các cấp ở địa phương trình UBND cùng cấp cóthẩm quyền quyết định bổ sung ngân sách để mua sắm tài sản Nhà nước ngoài dựtoán ngân sách năm được giao của cơ quan hành chính thuộc địa phương quản lý;

- Tiêu chuẩn, địnhmức sử dụng tài sản là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập kế hoạch muasắm ngay từ đầu năm. Cơ quan tài chính xem xét khả năng ngân sách để phân bổkinh phí mua sắm tài sản trong dự toán ngân sách hàng năm cho phù hợp, từngbước bảo đảm mua sắm trang bị tài sản cho đúng, đủ theo tiêu chuẩn định mức;

- Đối với tài sảnkhông được cấp có thẩm quyền quy định về tiêu chuẩn, định mức, thì việc đầu tư,mua sắm mới được căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế, cơ quan,đơn vị, tổ chức lập kế hoạch đầu tư, mua sắm cho phù hợp với khả năng ngânsách. Theo phân cấp, UBND các cấp ở địa phương xem xét, quyết định đối với từngtrường hợp cụ thể, trên cơ sở thẩm định đề xuất của cơ quan tài chính cùng cấp,nhưng phải bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả.

2.2. Thẩm quyềnquyết định phương án xử lý tài sản:

Cấp có thẩm quyềnquyết định đầu tư, mua sắm tài sản Nhà nước thì có thẩm quyền quyết định phươngán xử lý đối với tài sản, sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan tài chínhcùng cấp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dânTỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh cụ thể hóa và ban hành Quyết định quyđịnh việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhànước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lậpquyền sở hữu của Nhà nướcáp dụngtrên địa bàn Tỉnh và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban kinh tế và ngân sáchHội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra,giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy