CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

PHIÊNHỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2008

Ngày 02 tháng 6 năm 2008, Chínhphủ họp phiên thường kỳ tháng 5, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ Kế hoạch vàĐầu tư trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyếtHội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục hoànthiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghe Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày ý kiến của Văn phòng Chính phủ về dựthảo Chương trình.

Chương trình hành động của Chínhphủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaX) nhằm xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, thời gian và trách nhiệm của bộ,ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp về tiếp tục hoàn thiện thểchế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được đề ra trong Nghịquyết. Đồng thời, Chương trình hành động của Chính phủ còn làm cơ sở để các bộ,ngành và địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chương trình, đề án trong kếhoạch công tác hàng năm của mình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiếncác thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủban hành. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào Chương trình này, ban hànhchương trình hành động của mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành,địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Chính phủ nghe Bộ Kế hoạch vàĐầu tư trình dự thảo Báo cáo tác động của hội nhập đối với nền kinh tế sau hơnmột năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); nghe Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày ý kiến của Văn phòng Chính phủ về dựthảo Báo cáo.

Chính phủ thống nhất với nộidung cơ bản của Báo cáo. Hội nhập với nền kinh tế thế giới, thời cơ, thuận lợilà rất lớn: nước ta có nhiều điều kiện mở rộng thị trường, bình đẳng trong xửlý các tranh chấp quốc tế về thương mại và hoạt động xuất khẩu; thể chế kinh tếthị trường ngày càng hoàn thiện; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao; tăngcơ hội tận dụng nguồn lực khoa học, công nghệ, thiết bị tiên tiến, kỹ năng quảnlý hiện đại để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăngkhả năng lựa chọn về chất lượng, chủng loại hàng hóa, dịch vụ với giá cả cạnhthanh, thuận lợi, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh vàcải thiện đời sống nhân dân... Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, qua hơn mộtnăm gia nhập WTO, nhiều thách thức mới nảy sinh, những yếu kém, bất cập của nềnkinh tế Việt Nam bộc lộ, cần sớm được tập trung giải quyết. Thực tế đó đòi hỏiphải bám sát tình hình, đánh giá, nhận định sâu sắc, toàn diện thời cơ, tháchthức; rút ra những bài học, kiến nghị, đề xuất đối với công tác hoạch định vàthực thi cơ chế, chính sách nhằm tận dụng tối đa thuận lợi, hạn chế khó khăn,chủ động hội nhập để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2008 và nhữngnăm sắp tới.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiếncác thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng BộTài chính báo cáo về việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp tạiTổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Chính phủ nhất trí giao Bộ Tàichính thực hiện việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ lao động dôi dư, ra quyết địnhxuất quỹ để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện chi hỗ trợcho các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư dosắp xếp lại công ty nhà nước.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủnhiện Văn phòng Chính phủ trình dự án Luật Thủ tục hành chính và báo cáo tổnghợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự án Luật này.

Việc ban hành Luật Thủ tục hànhchính nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để đẩy mạnh cải cách hành chính theo những mụctiêu đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương(khóa X) và Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 củaChính phủ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, kỷcương, tiêu chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chínhnhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nềnkinh tế, phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước mắt, giao Văn phòng Chínhphủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủphương án xây dựng văn bản của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, tậptrung thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đã đượcChính phủ thông qua. Căn cứ vào kết quả thực hiện Đề án này và thực tiễn ápdụng các quy định về cải cách thủ tục hành chính, tiến hành tổng kết để đề xuấtxây dựng văn bản pháp luật thích hợp.

5. Chính phủ đã xem xét Báo cáotình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2008, triển khai thựchiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ do BộKế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình kiểm soát kinh tế vĩ mô tháng 5 năm2008 do Bộ Tài chính trình; Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hànhchính tháng 5 năm 2008 do Bộ Nội vụ trình; Báo cáo công tác phòng, chống thamnhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 5 năm 2008 do Thanh traChính phủ trình; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, các quyếtnghị của Chính phủ từ phiên họp tháng 4 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ trình.

Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm2008, với việc kịp thời đề ra nhiều giải pháp mạnh và sự chỉ đạo, điều hànhquyết liệt của Chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, doanhnghiệp và nhân dân, nền kinh tế nước ta nhìn chung vẫn ổn định, một số mặt đạtkết quả khá. Trừ lương thực thực phẩm, hầu hết giá cả các nhóm hàng hóa và dịchvụ tháng 5 đã giảm nhẹ hoặc tăng thấp hơn các tháng trước đó. Nhiều sản phẩmcông nghiệp chủ yếu duy trì được tốc độ tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và thủy sản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụtăng hơn cùng kỳ năm 2007, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Thu hút vốnđầu tư trực tiếp của nước ngoài, vốn ODA tăng. Kim ngạch xuất khẩu duy trì mứctăng cao ở hầu hết các mặt hàng. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm mặc dùtăng cao, song chủ yếu là nhập nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị thiết yếu phụcvụ sản xuất và đời sống nhân dân. Nhập siêu tháng 5 thấp hơn so với tháng 4.Hoạt động du lịch, dịch vụ, vận tải, bưu chính viễn thông đều tăng. Tổng thu,chi ngân sách đạt cao hơn cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, vănhóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao có chuyển biến tốt. Công tác xóađói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ đồng bào dân tộc, hộ nghèo, hộchính sách, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách thủ tụchành chính, phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng, anninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thônggiảm so với cùng kỳ năm 2007 cả về số vụ và số người chết.

Chương trình công tác tháng 5năm 2008, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành chuẩn bị và thực hiện các côngviệc, đề án theo đúng kế hoạch đã đề ra; trong đó, tập trung vào các dự án luậttrình Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa XII, các đề án, cơ chế chính sách về chỉđạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, về điều hành kinhtế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, kiềm chế lạmphát, về điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2008 cho phù hợp với tình hìnhthực tế và chủ động xử lý kịp thời những khó khăn, diễn biến bất thường về kinhtế - xã hội.

Tuy nhiên, trong điều kiện diễnbiến khó lường về giá cả thị trường thế giới, nhập siêu còn lớn và tình trạnglạm phát đẩy giá tiêu dùng trong nước tăng cao đã tác động bất lợi đến sảnxuất, ổn định tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, ý thứcphòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; vệ sinh an toàn thực phẩm, giảmthiểu ô nhiễm môi trường, thi hành pháp luật về an toàn giao thông của nhân dânchưa cao. Tình trạng tội phạm, tham nhũng, buôn lậu, tệ nạn xã hội... chậm đượckhắc phục; tội phạm học đường, bạo lực trong thi đấu thể thao, tung tin thấtthiệt về giá cả hàng hóa đề đầu cơ, trục lợi bất chính gần đây đang có chiềuhướng phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, Chính phủ yêucầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốtcác công việc sau đây:

a) Tập trung kiềm chế lạm phátvà duy trì tốc độ tăng trưởng

Tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thựchiện nghiêm các giải pháp về kiềm chế lạm phát đã được Chính phủ đề ra. Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếptục đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp thích hợp để đạt được mục tiêukiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chính phủ duy trì chếđộ giao ban thường xuyên với các bộ, cơ quan liên quan để đưa ra quyết định xửlý đúng đắn, kịp thời.

b) Phấn đấu giảm nhập siêu

Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu,thực hiện mọi biện pháp giảm nhập siêu. Ưu tiên nhập khẩu những hàng hóa thiếtyếu cho sản xuất và đời sống. Áp dụng chính sách thuế, hàng rào kỹ thuật phithuế quan thích hợp để kiểm soát và hạn chế nhập khẩu những hàng hóa tiêu dùngchưa thật cần thiết. Bảo đảm an ninh lương thực, cân đối cung cầu; kiểm soát,quản lý chặt chẽ thị trường; chủ động ngăn chặn đầu cơ, xử lý nghiêm những hànhvi vi phạm pháp luật về giá cả, thị trường. Phấn đấu giữ tỷ lệ nhập siêu tươngđương năm 2007.

c) Đẩy mạnh việc bảo đảm an sinhxã hội

Quan tâm trợ giúp người nghèo,người đang gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giá cả tăng cao, ngườilao động có thu nhập thấp thông qua việc phát huy sức mạnh của cả hệ thốngchính trị, cộng đồng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đôn đốc để trợ giúp kịpthời, đúng đối tượng, không để xẩy ra thất thoát, tiêu cực.

Giao Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chínhsách đặc thù thực hiện giảm nghèo tại 58 huyện đặc biệt khó khăn nhanh chóngthoát khỏi tình trạng nghèo khó hiện nay.

d) Tập trung sức giải ngân vốnđầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn ODA

Thực hiện mọi biện pháp, kịpthời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầutừ từ ngân sách nhà nước, vốn ODA để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tiến độ hoànthành công trình đưa vào phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm2008 và các năm tiếp theo.

đ) Tiếp tục thực hiện nhiệm vụcải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; ban hành kịp thời vàtổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về xử lý tìnhhuống cấp bách. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí. Ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm học đường, bạo lực trong thiđấu thể thao; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Chủ động làmtốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi; phòng, chống,giảm nhẹ thiệt hại thiên tai trong mùa bão lũ sắp đến.

e) Tăng cường công tác thôngtin, tạo niền tin trong nhân dân

Các cấp, các ngành cần chủ độngcung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan truyềnthông cần nêu cao trách nhiệm đối với lợi ích của nhân dân, đất nước; phải sửdụng thông tin từ nguồn chính thống phục vụ cho hoạt động báo chí, tuyên truyềncủa mình, đặc biệt là thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Giao Bộ Thông tin và Truyềnthông theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối vớitrường hợp đưa tin không đúng.

g) Các bộ, cơ quan liên quankhẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số vấn đề kinh tế- xã hội năm 2008 trong tình hình mới; ban hành thông tư hướng dẫn hoạt độngcủa cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP bảo đảm để hệ thống cơ quan hànhchính các cấp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII sớm ổn định và hoạt động có hiệu quả.

h) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợpvới các bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quankhẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địagiới hành chính thành phố Hà Nội. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ,ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai công tác quyhoạch Thủ đô mới để có thể tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong dịp kỷ niệm 1000năm Thăng Long - Hà Nội./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- BQKKTCKQT Bờ Y;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH (5b). 295

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng