HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 136-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 1976

NGHỊ QUYẾT

VỀ TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC,PHÂN CÔNG QUẢN LÝ VÀ CẢI TIẾN QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Xây dựng là một ngành sản xuấtcông nghiệp lớn, tổng hợp nhiều mặt và có liên quan đến nhiều ngành kinh tế,văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quốc phòng.

Xây dựng có kỹ thuật, kinh tế,nghiệp vụ và đặc điểm riêng, phần lớn không giống các ngành sản xuất khác.

Từ năm 1955 đến nay, mặc dù hailần đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá hoại ác liệt đối với miền Bắc, ngành xây dựngđã từ chỗ hầu như chưa có gì,dần dần lớn lên, góp phần tạo ra một số cơ sở vậtchất và kỹ thuật quan trọng cho nền kinh tế quốc dân; vừa phục vụ chiếntranh, vừa duy trì kinh tế và đời sống; đồng thời đã xây dựng được một đội ngũcán bộ, công nhân xây dựng của Nhà nước từ mấy nghìn người lên đến gần 40 vạnngưới (1975), đã được trang bị thêm máy móc và công cụ xây dựng.

Hiện nay, toàn bộ công tác xây dựngcủa ta đang ở trình độ thấp, mâu thuẫn với yêu cầu ngày càng lớn của sự nghiệpxây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. Lực lượng của ngành xây dựng cònquá yếu về mọi mặt, chưa bảo đảm xây dựng cơ bản vươn lên với tốc độ nhanh, xâydựng khối lượng lớn, kỹ thuật ngày càng cao trong kế hoạch 5 năm 1976-1980 vànhững năm sau.

Tình hình nói trên đòi hỏi Hội đồngChính phủ và các cấp chính quyền phải tăng cường chỉ đạo tốt công tác xây dựng.Muốn đưa ngành xây dựng tiến lên quy mô lớn, nhịp độ nhanh, kỹ thuật ngày cànghiện đại, đáp ứng các nhu cầu về xây dựng của xã hội ngày càng tăng nhanh, cầnphải giải quyết có hệ thống một loạt vấn đề mấu chốt về chính sách (chính sáchxây dựng, chính sách vật liệu xây dựng…), về tăng cường lực lượng trong xây dựng,tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật trong xây dựng, tăng cường tổ chứcquản lý xây dựng về quy hoạch, về kế hoạch và những khâu quan trọng trong xây dựngcơ bản (nhất là khâu chuẩn bị đầu tư và thực hiện nghiệm chỉnh các thủ tụcban đầu về xây dựng cơ bản..).

Lần này, Hội đồng Chính phủ giảiquyết một số bước vấn đề tăng cường tổ chức, phân công quản lý và cải tiến quảnlý xây dựng, nhằm đạt mấy yêu cầu:

1. Thực hiện một cách đúng đắn địnhmức việc tích tụ, chuyên môn hóa, hợp tác xã và liên hiệp trong xây dựng, trướcnhất là xây dựng dân dụng và công nghiệp. Kết hợp chặt chẽ quản lý theo ngành vớiquản lý theo lãnh thổ trong xây dựng. Tạo điều kiện đưa ngành xây dựng tiến lênquy mô lớn, thực hiện công nghiệp hóa xây dựng, đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật, ápdụng những thành tựu về khoa học kỹ thuật xây dựng, nhằm đẩy mạnh tốc độ thicông, nâng cao chất lượng công trình, sớm đưa công trường và sản xuất, sử dụng;hạ giá thành xây dựng.

Tăng cường lực lượng xây dựngngày càng lớn mạnh, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây dựng ngày càng lớn, bảo đảmthực hiện tốt kế hoạch Nhà nước hàng năm và kế hoạch dài hạn.

2. Cải tiến quản lý xây dựng đểsử dụng đến mức cao nhất khả năng tiềm tàng hiện có về xây dựng, đẩy mạnh xây dựngđược nhanh, nhiều, tốt, rẻ; thực hiện tốt phương thức kinh doanh xã hội chủnghĩa, hạch toán kinh tế, khắc phục tình trạng hành chính, cung cấp, thực hiệntiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí trong xây dựng.

3. Tăng cường quản lý Nhà nước,thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách luật pháp của Nhà nước trong xây dựng.

Trong khoảng 2-3 năm (1976,1977, 1978), cần phải chỉ đạo thực hiện tết mấy vấn đề chính sau đây:

1. Tách tổ chức quản lý xây dựngkhối tổ chức quản lý sản xuất, lưu thông, phân phối (chung cả nước và trong mỗiBộ, Tổng cục chỉ đạo sản xuất, lưu thông, phân phối, đồng thời có làm xây dựng);phải theo chế độ giao thầu, nhận thầu xây dựng, chuyên môn tổ chức xây dựng (đốivới các công trình công nghiệp, giao thông, đường dây điện, thủy lợi, nhà ở,công trình công cộng ở đô thị, v.v…) và những khâu công tác quan trọng, kỹ thuậtcao, của xây dựng cơ bản.

2. Rất coi trọng việc tăng cườngtổ chức quản lý xây dựng ở địa phương (tỉnh, huyện, xã, thành phố, thị xã); chúý tăng cường tổ chức xây dựng ở khu vực (công ty, xí nghiệp, đội xây dựng…), hạnchế giữ ở mức hợp lý việc điều động lực lượng xây dựng đi lưu động; phát huycao độ tiềm lực xây dựng sẵn có, tận dụng khả năng to lớn trong khu vực.

Chú ý tổ chức quản lý tập trung,thống nhất lực lượng thi công cơ giới có kỹ thuật cao; quản lý khâu làm đấtchung cho các ngành ở từng vùng xây dựng; quản lý tập trung việc xây dựng kết cấuhạ tầng của các khu vực công nghiệp, khu kinh tế mới đã được quy hoạch và có kếhoạch xây dựng.

3. Thống nhất tổ chức quản lý sảnxuất, kinh doanh, cung ứng vật liệu xây dựng vào một đầu mối trong ngành xây dựng.

4. Tăng cướng tổ chức quản lý thốngnhất vật tư kỹ thuật, công cụ, thiết bị xây dựng, phục vụ tốt nhất, nhanh nhấtviệc công xưởng hóa, cơ giới hóa xây dựng.

5. Tăng cường tổ chức quản lýNhà nước về xây dựng. Bảo đảm thống nhất quản lý Nhà nước đối với công tác xâydựng về các mặt quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức,quy trình, quy phạm, v.v… trong thiết kế, thi công xây lắp, sản xuất và cung ứngvật liệu xây dựng, quản lý công cụ và thiết bị xây dựng, quản lý tổ chức cán bộ,công nhân xây dựng, v.v…., thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước về xây dựng.

6. Tăng cường tổ chức chuẩn bị đầutư để bảo đảm hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư.

I. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG.

Bộ Xây dựng là cơ quan của Hội đồngChính phủ thống nhất quản lý toàn ngành xây dựng theo đúng các nghị định của Hộiđồng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và điều lệ tổ chức của Bộ Xây dựng. BộXây dựng cung cấp cần chú ý làm tốt chức năng Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nướctrước đây và tập trung vào xây dựng những công trình công nghiệp, dân dụng và sảnxuất, phân phối vật liệu xây dựng. Ngành xây dựng được Nhà nước đầu tư để xây dựngtrước những công trình kết cấu hạ tầng ở từng khu vực có yêu cầu xây dựng, như:san lấp mặt bằng, công trình kỹ thuật đô thị khác, v.v…, sau đó phân bốchi phí xây dựng này, theo một cách tính toán hợp lý, cho mỗi mét vuông xây dựngcủa các ngành ở khu vực đó.

Hiện nay có 17 Bộ và Tổng cục cólực lượng thi công công trình công nghiệp và dân dụng với sản lượng xây lắp chiếmhơn 14% khối lượng xây lắp chung của năm 1975. Các Bộ và Tổng cục nói trên cóthể tiếp tục tham gia xây dựng một số công trình công nghiệp và dân dụng cỡ nhỏvà vừa của Bộ, Tổng cục (như xây dựng nhà ở, trụ sở, trường đào tạo công nhân,kho tàng, mở rộng sản xuất, công trình dưới hạn ngạch…) theo nguyên tắc: căn cứvào kế hoạch Nhà nước, các Bộ và Tổng cục nói trên làm kế hoạch thi công xây lắpvới Bộ Xây dựng. và chịu sự quản lý thống nhất theo ngành về kinh tế, kỹ thuật,nghiệp vụ xây dựng của Bộ Xây dựng.

1. Xây dựng công nghiệp.

- Bộ Xây dựng phụ tráchc xây dựngcác công trình công nghiệp: nhiệt điện, thủy điện vừa và lớn, cơ khí, luyệnkim, dầu khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, chế biến lương thựcvà thực phẩm…

- Bộ Điện và than thống nhất quảnlý Nhà nước về xây dựng các đương dây điện, trạm biến thế điện, kể cả điện caothế và hạ thế, về các mặt tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật, kinh tế. BộĐiện và thanh trực tiếp xây dựng các đường điện cao thế và trạm biến thế. Cácngành và các địa phương xây dựng đường dây diện hạ thế. Để đẩy mạnh xây dựng đườngdây điện hạ thế và trạm biến thế của các địa phương và của các ngành trung ươngở trong lãnh thổ, các tỉnh có yêu cầu gửi về xây dựng điện được lập xí nghiệphoặc công ty chuyên xây dựng đường xây dựng đường dây điện, trạm biến thế.

Bộ điện và than tự xây dựng mỏthan, một số công trình ở sân công nghiệp gắn liền với mỏ hầm lò, và xây dựngđường giao thông vận tải chuyên trong hầm mỏ (Bộ Giao thông vận tải và Bộ Điệnvà than ban việc phân công cụ thể)

Bộ Điện và than thống nhất quảnlý kinh doanh thiết bị, phụ kiện cho cả nước.

Bộ Cơ khí và kluện kim xây dựngchuyên dùng các mỏ quặng; sửa chữa lớn các công trình sản xuất luyện kim và cơkhí. Việc xây dựng mới các công trình cơ khí, luyện lim lâu dài giao cho ngànhchuyên xây dựng công nghiệp. Hiện nay Bộ Cơ khí và luyện kim có lực lượng xây dựngtự xây dựng một phần, còn giao thầu xây dựng cho ngành xây dựng công nghiệp.

- Tổng cục Hóa chất xây dựngchuyên dùng các mỏ quặng của ngành hóa chất; sửa chữa lớn các công trình hóa chất,tham gia xây dựng một số công trình hóa chất (nhỏ hoặc vủa)

2. Xây dựng nông nghiệp, thủy lới,lâm nghiệp

Các ngành kinhtế đều phải tích cực tham gia xây dựng tốt nông nghiệp. Bộ Xây dựng quản lý thốngnhất về kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ xây dựng các công trường kiến trúc trongnông nghiệp và trực tiếp đảm nhiệm xây dựng các công trình kiến trúc lớn, kỹthuật xây dựng xây dựng phức tạp. Các công trình kiến trúc loại vừa và nhỏ,phân tán ở các nơi thì ngành xây dựng ở địa phương phụ trách xây dựng; ngànhnông nghiệp xây dựng các công trình cải tạo đồng ruộng, xây dựng đồng ruộng,làm chức năng chủ quản (bên A) trong việc xây dựng các công trường nông nghiệp.Bộ Nông nghiệp có lực lượng tự xây dựng một phần các công trình của Bộ. Cácnông trường, hợp tác xã… có đội xây dựng để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật củacơ sở.

- Bộ Thủy lợi xây dựng và quảnlý đê điều, công trình thủy lợi, công trình thủy điện nhỏ kết hợp với thủy lợi.Đối với công trình thủy điện vùa và lớn. Bộ Điện và than phụ trách thiết kế phầnnhà máy phát điện, quản lý thiết bị điện, vận hành nhà máy điện của thủy điệncác loại. Bộ Thủy lợi thiết kế đập, nhân thi công công trình thủy điện nhỏ và cừacỡ 50.000 kW trở xuống. Việc xây dựng loại thủy điện lớn hơn sẽ do Chính phủquyết định cụ thể đối với từng công trình. Bộ Thủy lợi cần tiến lên làm chứcnăng quản lý và kinh doanh toàn diện việc cung ứng nước cho kinh tế, cho đời sốngcủa nhân dân; xây dựng công trình giải quyết nước cho nông nghiệp đến khoảnh ruộng;cho công nghiệp và đời sống nhân dân đô thị đến đài cao cung ứng nước.

Bộ Lâm nghiệp xây dựng chuyêndùng các công trình thuộc các lâm trường, khu kinh tế lâm nghiệp, các kho bãi gỗ,các cơ sở chế biến lâm sản, ngâm tẩm và sấy gỗ quy mô nhỏ, đường lâm nghiệp (đườnglâm nghiệp được sử dụng cho dân sinh, kinh tế, quốc phòng thì Bộ Giao thông vậntải làm).

- Bộ Hải sản tổ chức thiết kế,làm chức năng bên chủ quản (bên A) các công trình chuyên dùng của ngành, tổ chứcvà quản lý mạng lưới các loại công trình của ngành.

3. Xây dựng giao thông, bưu điện,truyền thanh.

- Bộ Giao thông vận tải xây dựngchuyên dùng cảng biển, cảng sông, cầu đường sắt, đường bộ, làm chức năng quảnlý Nhà nước ngành xây dựng giao thông đối với các ngành khác và các địa phương.Vộc xây dựng sân bay dân dụng do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm.

- Tổng cục bưu điện xây dựngchuyên dùng các công trình thông tin, quản lý thống nhất việc xây dựng các côngtrình thông tin, truyền tin, thông tấn xã, phát thanh, truyền hình. Trên cơ sởquy hoạch đã được Hội đồng Chính phủ duyệt, Tổng cục Bưu điện tổng hợp cân đốidự án kế hoạch xây dựng và trang bị kỹ thuật mạng lưới các cơ sở thông tin liênlạc trong cả nước theo sự phân công của Hội đồng Chính phủ (nghị định của Hội đồngChính phủ sô 68-CP ngày 8-4-1975)

- Tổng cục thông tin quản lý thốngnhất về việc quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế xây dựng các mạng lướitruyền thanh ở nông thôn, đô thị, trong các công trường, xí nghiệp, khu nhà ở,v.v… và tham gio với Tổng cục Bưu điện nghiên cứu quy hoạch phát triển mạng lướicác cơ sở kỹ thuật thông tin, liên lạc, phát thanh, truyền thanh, truyền hìnhtrong cả nước.

Ngành xây dựng ở địa phương cùngngành thông tin giúp nhân dân và các xí nghiệp, công trường, cơ quan trong việcxây dựng hệ thống truyền thanh.

4. Xây dựng các công trình vềlưu thông phân phối.

Bộ Vật tư xây dựng chuyên dùngcác kho xăng dầu, các đường ống dẫn dầu. Với xây dựng các kho tàng, cửa hàng củacác Bộ Nội thương, Ngoại thuơng, Lương thực và thực phẩm, Giao thông vận tải. Vậttư chủ yếu là giao thầu cho ngành xây dựng. Các Bộ nói trên sử dụng lực lượnghiện có của Bộ để tự xây dựng một phần kho tàng, cửa hàng theo nguyện tắc: căncứ vào kế hoạch Nhà nước, bàn thống nhất với Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhà nước tỉnhhoặc thành phố. Bộ Xây dựng làm nhiệm vụ quản lý thống nhất về kinh tế, kỹ thuật,nghiệp vụ xây dựng.

5. Quy hoạch xây dựng đô thị,nônng thôn và xây dựng nhà ở, công trình công cộng, công trình kỹ thuật đô thịvà các công trình khác không có tính chất sản xuất.

Bộ Xây dựng thống nhât quản lýquy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và xây dựng nhà ở, công trình công cộng,công trình kỹ thuật đô thị và các công trình khác không có tinh chất sản xuất.Các địa phương vươn lên đảm nhiệm làm chủ đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựngnhà ở, công trình công cộng, công trình kỹ thuật đô thị và các công trình kháckhông có tính chất sản xuất. Bộ Xây dựng đảm nhiệm xây dựng các công trình lớn,kỹ thuật phức tạp, mà địa phương chưa làm được.

6. Các ngành khác ở trung ươngkhông có chức năng làm kinh tế chính không có lực lượng xây dựng, thì giao thầutoàn bộ khối lượng xây dựng cho các tổ chức chuyên làm xây dựng. Nhưng mỗingành phải kiện toàn tổ chức làm chức năng chủ quản đầu tư (cơ quan giao thầu).Các Bộ được phân công làm xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức xây dựngnhận thầu cho các ngành nói trên. Riêng Bộ Đại học và trung học chuyên ngjhệpđược thành lập tổ chức chuyên nghiệp quản lý việc phát động lực lượng thầy giàovà hoc trò tham gia xây dựng, trước hết là tham gia với các tổ chức chuyên làmxây dựng để xây dựng trường học, nhà ở, phòng thí nghiệm, v.v…

Các ngành trung ương, các xínghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và một số cơ quan, trường học lớncó lực lượng sửa chữa các công trình của mình, hoặc tự làm một số công trình lặtvặt không nơi nào nhận thầu.

Bộ Văn hóa có nhiệm vụ thống nhấtquy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế về xây dựng mạng lưới công trình vănhóa công cộng từ trung ương đến địa phương, tham gia xây dựng quy hoach, đề ánthiêt kế về kiến trúc đô thị, nông thôn để góp sức vào sự tiến bộ về thẩm mỹ vànghệ thuật kiến trúc; sửa chữa các công trình văn hóa do trung ương quản lý, tubổ các di tích lịch sử (kể cả phần lắp đặt thiết bị chuyên dùng).

7. Tổ chức xây dựng trong mỗi Bộ,Tổng cục

Thực hiện việc quản lý xây dựngra khỏi quản lý sản xuất, mỗi bộ, Tổng cục được phân công làm xây dựng nói trênphải mau chóng kiện toàn tổ chức xây dựng; tránh tình trạng phân tán và có nhiệiđầu mối xây dựng trong ngành, tăng nhanh hiệu lực thực hịện nhiệm vụ kế hoạchNhà nước về xây dựng; bảo đảm Bộ, Tổng cục làm tốt chứa năng quản lý Nhà nước vềxây dựng chuyên ngành.

Mỗi Bộ, Tổng cục có quản lý xâydựng cần khẩn trương nghiên cứu kế hoạch, củng cố tổ chức quản lý công tác xâydựng của Bộ, Tổng cục trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ , trong đó phải chú ýquy định rõ tổ chức của mấy mặt công tác xây dựng:

a) Tính toán đầu tư, chuẩn bị đầutư xây dựng cơ bản (vụ kế hoạch hoặc vụ, cục nào được Bộ, Tổng cục phân công).

b) Nghiên cứu kinh tế kỹ thuậtxây dựng (các viện hoặc phòng khảo sát, thiết kế, nghiên cứu khoa học xây dựng,công cụ xây dựng….).

c) Quản lý kinh doanh xây dựng(các công ty xây lắp, cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng, quản lý thiết bị,công cụ xây dựng, vận chuyển phục vụ xây dựng…).

d) Tổ chức làm chúc năng giúp Bộ,Tổng cục chỉ đạo thống nhất công tác xây dựng một các toàn diện.

Thường vụ Hội đồng Chính phủ sẽquy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và nguyên tắc làm việc của các tổchức chuuyên làm xây dựng ở các Bộ, Tổng cục, nhất là ở các Bộ làm khối lượngxây dựng lớn như: Giao thông vận tải, Thủy lợi, Điện và than, Cơ khí và luyệnkim, v.v…

8. Hội đồng Chính phủ sẽ có quyếtđịnh riêng về việc phân công lực lượng vũ trang làm công tác xây dựng.

II. TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC QUẢNLÝ XÂY DỰNG Ở CÁC ĐỊA PƯƠNG.

Chinh quyền có nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm về quản lý xây dựng như đã được vạch rõ trong nghị định số 24-CPngày 2-2-1976 (*).Chính quyền địa phương lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và quản lý côngtác xây dựng theo quy hoạch đó; tiến hành quản lý Nhà nước về xây dựng tại địaphương (như giám định xây dựng, kiểm tra việc chấp hành các chính sách chế độxây dựng); tham gia kế hoạch hóa xây dựng trên lãnh thổ, chặt chỉ đạo lập kế hoạchxây dựng của địa phương, góp ý kiến vào kế hoạch xây dựng của các ngành trungương xây dựng tại địa phương; chỉ đạo các tổ chức, các đơn vị xây dựng trực thuộcthực hiện kế hoạch xây dựng của địa phương và nhận thầu xây dựng các công trìnhcủaa các ngành trung ương; xây dựng nông nghiệp, công nghiệp nhỏ, giao thông,thủy lợi, lưu thông, phân phối, thông tin, truyền thanh; làm chủ đầu tư và thựchiện về xây dựng nhà ở, công trình công cộng, công trình kỹ thuật đô thị (cảtrung ương và địa phương). Các ngành trung ương có lực lượng xây dựng cầntích cự tham gia xây dựng công trình nhà ở, công trình công cộng, công trình kỹthuật đô thị với tư cách nhận thầu với chính quyền địa phương. Tỉnh, thành phốquản lý việc cho thưê, thu tiền thuê nhà do Nhà nước quản lý, sửa chữa nhà ở,công trình công cộng, sửa chữa công trình kỹ thuật độ thị (chủ đầu tư về sửa chữa).Bộ Xây dựng chỉ đạo và đảm nhiệm xây dựng cac công trình lớn, kỹ thuật xây dựngphức tạp, mà địa phương chưa làm được.

1. Chính quyền cấp tỉnh, thànhphố phải khẩn trương phát triển và cung cấp khuyến khích xây dựng lớn mạnh toàndiện để bảo đảm nhiệm vụ xây dựng nói trên.

Mỗi tỉnh, thành phố cần hìnhthành các tổ chức xây dựng chuyên ngành và phân công như sau:

Sở hoặc ty xây dựng (xây dựngcác công trình kiến trúc nông nghiệp, công trình công nghiệp dân dụng, lưuthông, phân phối…); Sở hoặc ty giao thông, lưu thông xây dựng giao thông, Sở hoặcty thủy lợi sản xuất thủy lợi. Một số địa phương có yêu cầu về xây dựng và trạmbiến thế thì lập xí nghiệp xây dựng đường dây và trạm biến thế để xây dựng đườngdây cao thế và trạm biến thế 10kW, 6kW ở địa phương; xây dựng đường dây và trạmbiến thế hạ thế; kéo dây mắc điện trong nhà và sửa chữa điện; Bộ Điện và thanquản lý thống nhất thiết kế, ban hành, quy trình, quy phạm, cung ứng vật tư,thiết bị điện, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệp vụ. Các tỉnh có lâm trường, có mỏkhoáng sản do địa phương quản lý có thể tổ chức lực lượng chuyên ngành để xây dựngcác công trình đó. Mỗi tỉnh, thành phố nghiên cứu tổ chức các công ty, xí nghiệpxây dựng tổng hợp hoặc chuyên môn hóa (như công ty chuyên xây dựng nhà ở, côngtrình công cộng, công trình kỹ thuật đô thị, v.v…), chung toàn tỉnh hoặc từngvùng trong địa phương. Đồng thời chính quyền tỉnh, thành phố cần chú ý tổ chứcvà tăng cường các cơ quan quản lý kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ xây dựng của địaphương Bộ xây dựng và Ban tổ chức của Chính phủ cùng các ngành và các địaphương có liên quan bàn đề án cụ thể về tổ chức xây dựng ở địa phương và điềuhòa cán bộ xây dựng giữa trung ương và địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợicho tỉnh, thành phố hoàn chỉnh các tổ chức xây dựng ở địa phương.

Các công trình giao cho địaphương xây dựng thuộc phạm vi và cân đối của kế hoạch Nhà nước, thì đều phảighi vào kế hoạch Nhà nước, được cân đối điều kiện thực hiện. Các lực lượng xâydựng của địa phương phải chịu sự lãnh đạo chung toàn ngành của Bộ hoặc Tổng cụcvề các mặt nghiệp vụ, kỹ thuật…, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp về mội mặtcủa Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Chính quyền tỉnh, thành phố chủ động làmquy hoạch kế hoạch xây dựng của địa phương, bao gồm khu vực Nhà nước, khu vực tậpthể, khu vực nhân dân; góp ý kiến vào kế hoạch xây dựng của các ngành trungương xây dựng trong địa phương; chỉ đạo Ty, Sở xây dựng quản lý tốt tổ chức xâydựng trực thuộc tỉnh, quản lý và giao kế hoạch thi công cho các xí nghiệp xây dựngở huyện: thông qua cơ quan quản lý xây dựng ở cấp huyện mà quản lý các đội xâydựng ở hợp tác xã nông nghiệp, các hợp tác xã xây dựng, các tổ chức nhận thầuxây dựng của tư nhân. Ty, Sở thủy lợi thông qua cơ quan thủy lợi ở cấp huyện màquản lý và chỉ đạo các đội thủy lợi ở hợp tác xã nông nghiệp, chỉ đạo lực lượngnhân dân làm thủy lợi. Ty, Sở xây dựng quản lý và chỉ đạo đội xây dựng huyện,xã, hợp tác xã về các mặt nghiệp vụ, kỹ thuật xây dựng.

2. Chính quyền cấp huyện trởthành cấp quản lý kinh tế, quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh…, phải tổ chứcđể làm tròn chức năng quản lý xây dựng trong địa phương.

Cấp này ngày càng quan trọng vìcó trách nhiệm chỉ đạo xây dựng công trình kiến trúc nông nghiệp, dân dụngtrong huyện; chỉ đạo công tác xây dựng ở nông thôn, xã, thị trấn, huyện lỵ; xâydựng và quản lý sản xuất vật liệu xây dựng, lao động, lương thực, thực phẩm, vậnchuyển phục vụ xây dựng, bảo vệ trị an ở nơi xây dựng…, chỉ đạo các tổ chức xâydựng trực thuộc huyện, nhận thầu xây dựng một số công việc của tỉnh hoặc trungương ở trong huyện; quản lý Nhà nước về xây dựng trong lãnh thổ huyện (quản lýthực hiện theo quy hoạch), điều hòa, phối hợp các đơn vị xây dựng trong huyện.

Chính quyền tỉnh, thành phố căncứ vào yêu cầu xây dựng ở từng huyện, khả năng cụ thể và đặc điểm xây dựng ở mộtmỗi huyện, mà quy định thành phòng xây dựng hoặc tổ cán bộ quản lý xây dựng ở cấphuyện. Cần tăng cường cán bộ đại học, trung học và cán bộ có kinh nghiệm về xâydựng cho huyện. Những huyện có nhu cầu và có điều kiện thực hiện, được lập nhữngxí nghiệp, những đội xây dựng chuyên xây dựng theo nhiệm vụ nói trên của huyện,sẵn sàng chịu sự điều động của tỉnh và trung ương đi làm xây dựng ở nơi cần thiếtkhác, hoặc bổ sung lao động xây dựng cho tỉnh và trung ương,

3. Chính quyền các thị xã (tỉnhlỵ), khu phố của các thành phố trực thuộc trung ương tổ chức và tăng cườngphòng xây dựng làm nhu cầu giúp đỡ chính quyền địa phương quản lý xây dựng thịxã, khu phố. Phòng xây dựng cần tập trung vào viêc quản lý sửa chữa nhà ở, côngtrình phúc lợi công cộng, công trình kỹ thuật, chỉ đạo sản xuất một số vậtliệu xây dựng (nhưng không trực tiếp kinh doanh); chỉ đạo một số hợp tác xãchuyên xây dựng và tổ chức; chỉ đạo một số đội sửa chữa, đội xây dựng nhận thầuxây dựng một số công trình loại nhỏ (do chính quyền tỉnh, thành phố giao); quảnlý thực hiện luật lệ xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Chính quyền cấp xã có nhiệm vụquản lý xây dựng (như quy hoạch xây dựng xã, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách,chế độ, thể lệ xây dựng, sử dụng tiết kiệm đất xây dựng, v.v…) trong xã; chỉ đạoxây dựng nhà ở, công trình dân dụng (trường học, trạm xá, hội trường, nhà giữtrẻ,…) quản lý sản xuất vật liệu xây dựng ở xã; quản lý thợ xây dựng (thợ nề,thợ mộc…) trong xã; cung ứng vật liệu xây dựng, lao động xây dựng; động viên lựclượng của xã tham gia xây dựng các công trình của cấp trên (huyện, tỉnh, trungương) ở trong xã hoặc ở nơi lân cận.

Mỗi xã phân công một phó chủ tịchỦy ban nhân dân xã phụ trách công tác xây dựng, chú trọng chỉ đạo việclập quyhoạch xã (thủy lợi. giao thông, xây dựng trường học, bệnh xá, trụ sở…).

Hợp tác xã nông nghiệp lập độixây dựng để xây dựng cơ sở vật chất cho hợp tác xã, cho xã, xây dựng nhà ở choxã viên; khi cần thì tham gia xây dựng với huyện, tỉnh, trung ương. Bộ Xây dựngcùng với Bộ Nông nghiệp hướng dẫn về chính sách, chế độ đối với xã viên vào độixây dựng.

5. Quan hệ giữa chính quyền địaphương và các ngành trung ương trong công tác xây dựng.

- Chính quyền địa phương làm tốtnhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước (đã được luật pháp quy định)trong việc làm quy hoạch xây dựng, giám định xây dựng, kiểm tra thực hiện chínhsách, chế độ xây dựng… ở địa phương. Chính quyền địa phương có trách nhiệm thamgia xây dựng công trình của trung ương ở địa phương về nhiều mặt, như tham giaý kiến với các Bộ có liên quan và với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trong việc xác địnhđịa điểm xây dựng trong lãnh thổ địa phương cho các cơ sở kinh tế trực thuộctrung ương; làm thủ tục cấp đất cho xây dựng theo kế hoạch Nhà nước và hợp đồngkinh tế, cung ứng vật liệu xây dựng tại chỗ cung cứng lao động, lương thực, thựcphẩm; vận chuyển phục vụ xây dựng; xây dựng nhà ở, công trình công cộng, côngtrình kỹ thuật đô thị; quản lý về hành chính, bảo vệ trị an; động viên quầnchúng địa phương tham gia xây dựng; được Chính phủ ủy quyềnn làm một số việc vềđiều hòa phân phối các lực lượng xây dựng (của trung ương và của địa phương)trong địa phương.

- Các nganh trung ương có côngtrình xây dựng ở địa phương phải tôn trong nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quảnlý Nhà nước của chính quyền địa phương, phục tùng các quyết định mà chính quyềnđịa phương ban hành theo thẩm quyền của địa phương. Các ngành trung ương phảitích cực giúp địa phương phát triển công tác xây dựng và kinh tế chung trong địaphương, như giúp địa phương đào tạo cán bộ công nhân; giúp làm quy hoạch; giúpvề khoa học kỹ thuật xây dựng, sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng; giúp cơquan xây dựng của địa phương và kinh tế địa phương ở gần nơi xây dựng côngtrình trung ương mau chóng phát triển để phục vụ tốt kinh tế trung ương tại chỗ(vùng sản xuất rau, đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt, thả cá; phát triển côngnghiệp địa phương, thủ công nghiệp, phát triển chế biến nông sản, lâm sản, làmthủy lợi, v.v…).

6. Trong từng vùng lãnh thổ vẫncó nhiều tổ chức xây dựng của trung ương và của địa phương. Cần thực hiện kế hoạchhóa xây dựng trong vùng lãnh tổ và có tổ chức quản lý điều hòa, phân phối, sử dụngtốt lực lượng xây dưng trong vùng lãnh thổ theo tinh thần các nghị định số172-CP ngày 1-11-1973 và 24-CP ngày 2-2-1976, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có tráchnhiệm nghiên cứu trình Chính phủ ban hành quy định về việc làm tốt kế hoạch xâydựng theo vùng lãnh thổ. Các Bộ trưởng, Tổng cục thông báo kế hoạch xây dựng tạiđịa phương cho chính quyền tỉnh, thành phố biết để phối hợp. Bộ Xây dựng phối hợpvới một số ngành có liên quan nghiên cứu để tổ chức cơ quan cung ứng vật tư, vậtliệu, thiết bị xây dựng tại khu vực.

Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyếtđịnh cụ thể giao Chủ tịch tỉnh, thành phố ở trung tâm mỗi vùng lãnh thổ tạm thờiđược ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ, trong một phạm vi sẽ được địnhrõ, về kiểm tra, đôn đốc, điều hòa, phối hợp, giải quyết các mắc mứu giữa cácđơn vị xây dưng, các đơn vị chủ quản công trình, các đơn vị cung ứng vật tư, tiềnvốn, vận chuyển… để đẩy mạnh thực hiện tốt kế hoạch xây dựng vùng lãnh thổ. Việcgì vượt quá phạm vi Chủ tịch tỉnh, thành phố được ủy quyền, thì báo cáo lên Thủtướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Tổng cục trưởng có liên quan giải quyết.

III. THỐNG NHẤT VÀ TĂNG CƯỜNGTỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH. CUNG ỨNG LIỆU XÂY DỰNG, THIẾT BỊ, VẬT TƯKỸ THUẬT XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng quản lý tống nhất sảnxuất và cung ứng vật liệu xây dựng cho ngành xây dựng; quản lý thống nhất tàinguyên vật liệu xây dựng chung cho cả nước; lập quy hoạch sản xuất vật liệu xâydựng (cả trung ương, địa phương, quốc doanh, hợp tác xã); cùng Ủy ban Kế hoạchNhà nước làm kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất, phân phối, sử dụng vật liệuxây dựng. Về kinh doanh vật liệu xây dựng, Chính phủ giao từng mặt hàng cho từngBộ theo chức năng của mỗi Bộ (gỗ do Bộ Lâm nghiệp; thép do Bộ Cơ khí vàluyện kim; sơn do Tổng cục Hóa chất; xi măng, gạch, ngói, đá vôi, cát, sỏi,sành, sứ xây dựng, đồ điện, nước, tiểu ngũ kim cho xây dựng v.v… địa phương BộXây dựng kinh doanh). Các ngành có thể tham goa sản xuất vật liệu xây dựng bằngcách tận dụng phế liệu, phế phẩm của ngành, làm gạch, ngói, đá, cát, sỏi (vớixí nghiệp loại vừa và nhỏ), ở những nơi mà ngành xây dựng chưa đáp ứng đựơc nhucầu, nhưng phải có sự quản lý thống nhất của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng sắp xếp hợp lý tổ chứccủa Bộ và lập trong Bộ một Tổng cục quản lý thống nhất sản xuất, cung ứng vậtliệu xây dựng. Về việc phân công kinh doanh vật tư kỹ thuật xây dựng cho ngànhxây dựng, Bộ Xây dựng và Bộ Vật tư thỏa thuận thống nhất ý kiến, trình Hội đồngChính phủ quyết định.

Bộ Xây dựng cần xúc tiến việcnghiên cứu và sớm trình Hội đồng Chính phủ quyết định các chính sách sản xuấtvà sử dụng vật liệu xây dựng trong nước, nghiên cứu đề nghị ban hành pháp lệnhbảo vệ tài nguyên vật liệu xây dựng, chính sách sử dụng hợp lý các loại tàinguyên vào sản xuất các loại vật liệu xây dựng; nghiêm cấm tùy tiện đánh thuếvà thu lệ phí trái với luật lệ của Nhà nước; nghiên cứu chính sách sản xuất vàbán vật liệu xây dựng cho nhân dân, cho nhu cầu của khu vực tập thể chínhsách khuyến khích sản xuất vật liệu xây dựng để xuất khẩu; chính sách giá thumua, cung ứng, bán lẻ vật liệu xây dựng mức dự trữ vật liệu xây dựng hợplý ở xí nghiệp xây lắp, công ty ,khu vực xây dựng tập trung, v.v…

Việc sản xuất cung ứng vật liệuxây dựng phải chuyển mạnh sang quản lý theo khu vực, để hạn chế vận chuyểnloanh quanh. Chấn chỉnh và tăng cường tổ chức cung ứng vật liệu, bảo đảm cho tổchức xây lắp dành được thời giờ vào công tác xây lắp. Nghiên cứu để thống nhấtquản lý cung ứng vật liệu xây dựng bao ngành xây dựng, giảm dần các tổ chứccung ứng trung gian.Bộ Xây dựng bàn kỹ với ngành có liên quan và trình lên Hộiđồng Chính phủ quyết định.

Bộ xây dựng cùng các ngành cóliên quan nghiên cứu tổ chức quản lý thống nhất các loại thiết bị, công cụdùng trong xây dựng: máy và công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế thi công, thínghiệm, kiểm nghiệm hoàn thiện xây dựng, máy tính, máy thông tin trong xây dựng,v.v…. Phải quản lý quy hoạch, kế hoạch, thiết kế mẫu công cụ và thiết bị xây dựngtheo tiến bộ kỹ thuật mới; quản lý các định mức sử dụng, bảo quản, sửa chữa;theo dõi việc sản xuất trong nước; nhập khẩu và cung ứng công cụ, thiết bị xâydựng cho ngành xây dựng; tính toán kế hoạch đào tạo công nhân sử dụng thiết bịxây dựng; làm báo cáo thường kỳ lên Chính phủ.

IV. TĂNG CƯỜNG CÁC TỔ CHỨCKINH DOANH TRONG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT KẾ

Các công ty, xí nghiệp xây lắp củacác Bộ và địa phương phải được sắp xếp lại theo yêu cầu khách quan về tích tụ,chuyên môn hóa, hợp tác và liên hiệp trong xây dựng, thực hiện đúngnguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Các công ty vàxí nghiệp xây lắp; phải được bố trí theo khu vực lãnh thổ là chính, có phâncông hợp lý giữa các Bộ với nhau và với chính quyền địa phương, nhằm chấm dứttình trạng quá phân tán, chồng chéo, trùng lắp, lãng phí hiện nay.

Cần chuẩn bị tốt các tiền đề vàđiều kiện đề thành lập các xí nghiệp liên hiệp xây dựng có quy mộ tương đối lớncó cơ cấu sản xuất đồng bộ, có công nghệ hoàn chỉnh và hoạt động theo chế độ hạchtoán kinh tế. Bộ Xây dựng dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt 5 động của xí nghiệpliên hiệp xây dựng, xác định rõ nhu cầu, quyền hạn, trách nhiệm của xí nghiệptrên các mặt sản xuất, kinh doanh, cơ cấu tổ chức của xí nghiệp, trình Thường vụHội đồng Chính phủ thông qua và làm thí điểm trước khi ban hành chình thức.

Bộ Xây dựng nắm lại toàn bộ tổchức thiết kế kiến trúc công nghiệp và dân dụng, xây dựng đề án tổ chức lại lựclượng thiết kế xây dựng công nghiệp và dân dụng đề đáp ứng nhu cầu xây dựngngày càng lớn. Trước mắt, Bộ Xây dựng hướng dẫn các cơ quan làm thiết kế kiếntrúc công nghiệp và dân dụng thuộc các Bộ và địa phương lập các thiết kế địnhhình, trình cấp có thẩm quyền ban hành để áp dụnm nhằm bảo đảm xây dựng đúngchính sách, tôn trọng các định mức xây dựng, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật vàtăng nhanh khối lượng thiết kế theo nhu cầu xây dựng.

V. TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ TỔ CHỨCKHÁC TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XẤY DỰNG.

1. Kiện toàn tổ chức chuẩn bị đầutư kế hoạch hóa xây dựng có tầm quan trọng trong quyết định đối với việc nângcao chất lượng kế hoạch xây dựng và tạo điều kiện thực hiện tốt kế hoạch Nhà nướcvề xây dựng.

Việc chuẩn bị đầu tư phải đượcghi thành chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước, phải xác định chính thức chủ đầu tư,xác định các nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phương pháp chuẩn bị đễ các ngành,địa phương có liên quan phát biểu ý kiến. Phải có tổ chức chuyên làm chuẩn bị đầutư ở Bộ, Tổng cục và ở các địa phương. Phải chú ý tăng cương cán bộ và thiết bịcho việc chưẩn bọ đầu tư; có tổ chức là giám định đầu tư. Việc xét duyệt đầu tưphải theo nguyên tắc lãnh đạo hai chiệu giữa ngành quản lý dọc và địa phương.

Từ năm 1977, công trình nào chưalàm xong việc chuẩn bị đầu tư thì chưa ghi kế hoạch Nhà nước, hoặc chỉ ghi làcông trình dự bị. Trường hợp cá biệt vừa đựơc ghi kế hoạch hoạch Nhà nước, vừachuẩn bị đầu tư, thì phải có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trìnhThường vị Hội đồng Chính phủ xét và ban hành những quy định đối với công tácchuẩn bị đầu tư và kế hoạch hóa xây dựng.

Trong năm 1976, Ủy ban Kế hoạchNhà nước, các ngành và các tỉnh, thành phố phải chú ý chấn chỉnh tổ chức làm kếhoạch xây dựng, bảo đảm kế hoạch xây dựng năm 1977 có tiến bộ rõ rệt về các mặtcân đối, kế hoạch giao thầu, nhận thầu xây dựng. Phải làm kế hoạch xây dựng ở từngvùng lãnh thổ, làm kế hoạch giao thầu, nhận thầu xây dựng hàng năm theo mùakhô, gần giống như kế hoạch sản xuất nông nghiệp phải theo thời vụ.

2. Tăng cường cơ quan quản lýNhà nước về xây dựng và chuyên môn hóa cán bộ làm công tác xây dựng.

Các Bộ, các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương phải quan tâm kiện toàn tổ chức quản lý xây dựng.

Các Phó thủ tướng, Phó chủ tịch Ủyban nhân dân các cấp, thứ trưởng, Tổng cục phó phụ trách xây dựng vá các cán bộchủ chốt của các Tổng cục, cục, vụ, viện, các tổng công ty, công ty, xí nghiệplàm xây dựng cần được chuyên trách, không thay đổu luôn, và phải là đồng chí cónăng lực, sức khỏe.

Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉđại toàn diện công tác xây dựng ở các ngành trung ương và ở các địa phương, cầnkiện toàn, chủ yếu về chất lượng, bộ phận Văn phòng Phủ thủ tướng chuyên tráchvề xây dựng. Mỗi phần việc phải có một cán bộ hoặc một nhóm cán bộ có khả năngquán triệt đường lối của Đảng, có kỹ thuật, nghiệp vụ, có khả năng theo dõi thẩmtra công việc của các ngành, các cấp, có trình độ chuẩn bị vế các chính sách,chế độ trược khi hội đồng chính phủ thảo luận và thông qua.

3. Vệc tuyển dụng, đào tạo côngnhân, cán bộ xây dựng pahủ đi trứơc một bứơc.Phải phát triển nhanh về sốlượng và chất lượng đội ngũ công nhân lành nghề xây dựng. Phát triển nhanh độingũ cán bộ khoa học kỹ thuật xây dựng; tổ chức thông tin nhanh những tiến bộ kỹthuật xây dựng trên thế giới, kiện toàn đúng mức các viện nghiên cứu khoa hoc kỹthuật và kinh tế xây dựng. Điều hòa cán bộ, công nhân xây dựng giữa cácngành trung ương và địa phương theo hướng tăng cường cho địa phương, cho đơn vịxây dựng cơ sở, khuyến khích cán bộ xây dựng xuống sát cơ sở, làm việc tại cơ sở.Bộ Xây dựng cùng các ngành có liên quan nghiên cứu, trình Hội đồng Chính phủbàn và giải quyết vấn đề đời sống của những người làm công tác xây dựng.

Tăng cường tổ chức, phân công quảnlý xây dựng là một vấn đề rấr lớn, rất quan trọng và rất phức tạp, cần đượcnghiên cứu và giải quyết một cách thống nhất và chu đáo. Bộ xây dựng có tráchnhiệm cùng các Bộ, các ngành có làm xây dựng và các địa phương nghiên cứu và tổchức tốt việc thực hiện nghị quyết này thường kỳ báo cáo kết quả lên Hội đồngChính phủ. Những vấn đề chính sách. Chế độ mới cần kịp thời báo cáo lên Thủ tướngChính phủ giải quyết.

Nguyễn Duy Trinh

(Đã ký)


(*)In trong Công báo1976 – Số 4 – trang 35