HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc

ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2009

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bến Tre năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009 với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 679,4 tỷ đồng (sáu trăm bảy mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), bao gồm:

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 126,9 tỷ đồng (một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm triệu đồng).

2. Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 60 tỷ đồng (sáu mươi tỷ đồng), trong đó theo chỉ tiêu Trung ương giao là 55 tỷ đồng và tăng thu của địa phương là 5 tỷ đồng.

3. Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 159,5 tỷ đồng (một trăm năm mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng).

4. Vốn nước ngoài (ODA) là 53 tỷ đồng (năm mươi ba tỷ đồng).

5. Vốn xổ số kiến thiết là 280 tỷ đồng (hai trăm tám mươi tỷ đồng), trong đó theo chỉ tiêu Trung ương giao là 260 tỷ đồng và tăng thu của địa phương là 20 tỷ đồng.

(Có biểu vốn và các danh mục công trình đính kèm).

Điều 2. Giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp, các công trình sử dụng vốn ODA, vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, không khởi công mới những công trình chưa xác định được nguồn vốn.

2. Phân bổ một phần vốn ngân sách để thanh toán khối lượng hoàn thành trong đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Trung ương và hoàn trả ngân sách Nhà nước đã ứng trước phải thu hồi trong năm 2009.

3. Ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, công trình vốn ODA, công trình chuyển tiếp sắp hoàn thành và các công trình trọng điểm của tỉnh. Bố trí vốn cho các công trình đúng quy hoạch và phù hợp định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (giai đoạn 2006-2010).

4. Tích cực tăng thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu và huy động các nguồn vốn khác để bổ sung vào vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết thực hiện phân bổ và sử dụng ưu tiên cho y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân.

6. Phấn đấu giảm chi phí và thời gian đầu tư; tăng cường công tác quản lý, thẩm định, giám sát, kiểm tra, đánh giá đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình đầu tư của Nhà nước một cách thiết thực, có hiệu quả. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Văn Be