HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2008

NGH QUYT

V vic quy định mc thu phí trông gi

đối vi các phương tin vi phm pháp lut vtrt t

an toàn giao thông đường b trên địa bàn tnh Bình Phước

_____________

HI ĐỒNG NHÂN DÂN TNH BÌNH PHƯỚC

KHÓA VII - K HP TH MƯỜI BA

Căn c Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân, U ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn c Ngh quyết s 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 ca Chính ph v mt s gii pháp cp bách nhm kim chế tai nn giao thông và ùn tc giao thông;

Căn c Thông tư s 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 ca B Tài chính hướng dn v phí trông gi xe đạp, xe máy, ô tô b tm gi do vi phm pháp lut v trt t an toàn giao thông;

Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 ca B Tài chính hướng dn v phí và l phí thuc thm quyn quyết định ca Hi đồng nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương;

Xét đề ngh ca y ban nhân dân tnh ti T trình s 110/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008; Báo cáo thm tra s 19/BC-H ĐND-KTNS ngày 03/7/2008 ca Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến ca các v đại biu HĐND tnh,

QUYT NGH:

Điu 1. Quy định mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

- Xe đạp

:2.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Xe máy

:4.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Ô tô 04 chỗ ngồi

:15.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Ô tô từ trên 04 chỗ đến 24 chỗ

:20.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Ô tô trên 24 chỗ, xe tải dưới 10 tấn

:25.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Xe tải từ 10 tấn trở lên

:30.000 đồng/ngày, đêm/xe.

Điu 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khoá VII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 23/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Hưng