CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2007

_____________________

Ngày 02 tháng 3 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2, bàn và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình dự thảo Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006, triển khai kế hoạch năm 2007; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Báo cáo Bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2007.

Chính phủ cơ bản nhất trí về nội dung các báo cáo trên.

Với tư duy đổi mới và sự đoàn kết nhất trí, Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007 đã chỉ đạo, điều hành toàn diện nền kinh tế - xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007 cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được Hiến pháp, pháp luật quy định; đồng thời bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2002 - 2007 để kiểm điểm.

Nội dung báo cáo cần nêu bật kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt của hoạt động quản lý nhà nước từ việc xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy hành chính đến theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Báo cáo cũng cần chỉ ra những tồn tại, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm để có định hướng đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hòan chỉnh dự thảo Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo Bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và Báo cáo Bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006, tình hình triển hai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2007. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các báo cáo này theo quy định. Giao Văn phòng Chính phủ căn cứ vào hai báo cáo trên và nhiệm vụ công tác của Chính phủ năm 2007 để xây dựng thành báo cáo chung của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyên Sinh Hùng thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XI.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục, xử lý tồn tại, yếu kém trong quy hoạch sử dụng đất và sử dụng đất trong các dự án đầu tư.

Từ cuối năm 2003 đến nay, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã thực sự đi vào cuộc sống, được người dân đặc biệt quan tâm và bước đấu đạt được một số kết quả tích cực. Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng song phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cuối (2006 - 2010) của thời kỳ 10 năm 2001 - 2010.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất những năm qua chưa tốt. Nhiều nơi, quyết định phê duyệt quy hoạch, cấp đất dự án không sát với thực tế. Tình trạng quy hoạch “treo”, hoặc dự án “treo” tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai và sự ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân và doanh nghiệp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện tượng vi phạm pháp luật về đất đai còn nhiều, nhất là trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hòan chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành.

3. Chính phủ nghe Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 2/2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại trình; Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 2/2007 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình; Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng hai tháng đầu năm 2007 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình.

Tháng 2/2007, tuy thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, nhưng do có sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, mọi hoạt động kinh tế - xã hội vẫn được duy trì tốt. Giá trị sản xuất nông nghiệp, mặc dù gặp khó khăn do hạn hán kéo dài, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ gieo trồng; dịch cúm gia cầm về cơ bản đã được khống chế.Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, vận tải, bưu chính viễn thông...tiếp tục tăng và cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Hoạt động du lịch sôi động; kim ngạch xuất khẩu tăng hơn cùng kỳ. Thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng so với cùng kỳ năm 2006. Thị trường chứng khóan sôi động, Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2007 tăng, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ của các năm trước.

Công tác cải cách hành chính được nhiều bộ, ngành và địa phương triển khai tích cự. Việc rà soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa“, rà soát giấy phép con và phân cấp quản lý được đẩy mạnh. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có bước tiến triển. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường trong dịp Tết được chú trọng.

Các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết được tổ chức tốt, phong phú, đa dạng; việc chăm lo Tết cho các đối tượng có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai được quan tâm. Tuy nhiên, trong những ngày Tết Đinh Hợi, TNGT tăng cao; việc kiểm tra thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm lưu thông, buôn bán và đốt pháo chưa được chặt chẽ.

Trong thời gian tới, một số khó khăn nổi lên là: nguy cơ thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và phát điện do hạn hán ngày càng trở nên gay gắt. Dịch cúm gia cầm, tuy đã được khống chế nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn; dịch lở mồm, long móng gia súc đang có chiều hướng lan rộng. Công tác cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng với đòi hỏi thực tế; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thật nghiêm.

Để hòan thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007.

Từng bộ, ngành theo lĩnh vực được phân công, tập trung xây dựng và hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo khung pháp lý đồng bộ cho phát triển kinh tế có hiệu quả. Đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ các cân đối vĩ mô; giá cả thị trường, tỷ giá và các công cụ điều tiết tiền tệ, ngân sách.

Đặc biệt, quan tâm, tạo điều kiện để thị trường chứng khóan hoạt động và phát triển thuận lợi, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Tăng nhanh xuất khẩu, chú trọng phát hiện và khai thác lợi thế các mặt hàng xuất khẩu mới. Triển khai ngay các phương án cụ thể để xử lý tình huống thiếu điện, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình lớn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; thực hiện biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh rầy nâu, vàng lùn, xoắn lá; chủ động phát hiện, phòng, chống có hiệu quả dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc; tích cực chống hạn và có kế hoạch giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân ở những vùng bị khô hạn, thiếu nước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp.

Về chính sách xã hội: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo; các chương trình, đề án hỗ trợ sản xuất, đời sống cho các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc. Xúc tiến việc xây dựng các đề án về học phí, viện phí theo hướng thu đúng, thu đủ đối với các đối tượng có khả năng chi trả và hỗ trợ người nghèo.

Các bộ, ngành và địa phương phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ về cải cách hành chính, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ ngay giấy phép con không cần thiết; áp dụng đồng bộ cơ chế “một cửa“, tạo thuận lợi cho giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp quản lý đi đôi với việc ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát; phân cấp đầu tư phải đi liền với việc thực hiện quy hoạch; phê duyệt quyết định đầu tư phải chú trọng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bộ Nội vụ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo quyết định về việc Thủ tướng Chính phủ ủy quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo cục, tổng cụ thuộc Bộ; việc quản lý Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; việc quyết định thành lập trường Đại học.

Bộ Công an khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ đề án cải tiến thủ tục, quy trình cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân đi lao động ở nước ngoài. 

Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng: các bộ, ngành chức năng, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng theo đúng chương trình công tác của Chính phủ đã đề ra. Kiên quyết không xử lý đơn, thư tố cáo nặc danh; khẩn trương kết luận rõ ràng các vụ việc đã kết thúc điều tra để xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc lọt tội và công bố công khai kết quả xử lý.

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII sắp tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, Ủy ban bầu cử ở TƯ và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng