HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘTSỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thămhỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổchức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tạixã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế vềviệc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốcgia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số: 66/TTr-UBND ngày 26 tháng 11năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ chitiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhấtthông qua Tờ trình số 66 /TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sựnghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi định mức phân bổ của Trường Trung cấpnghề tại Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồngnhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính, sựnghiệp và mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp,khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

Hoạt động và đào tạo: 2.700.000 đồng/học viên/năm.

2. Sửa đổi mức trợ cấp đối với cộng tác viên dân số- kế hoạch hóa gia đình ấp, khu vực tại Điều 1 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐNDngày 16 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về công tác dânsố - Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàntỉnh Hậu Giang như sau:

Nâng mức trợ cấp đối với cộng tác viên dân số - kếhoạch hóa gia đình ấp, khu vực từ 50.000 đồng/người/tháng lên100.000đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ này từ nguồn sự nghiệpy tế.

3. Sửa đổi mức phụ cấp cho thành viên của Đội côngtác xã hội tình nguyện tại Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 17tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sungchế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp, cụ thể như sau:

Mức thù lao hàng tháng đối với: đội trưởng là0,6 (không phẩy sáu) lần mức lương tối thiểu chung của Nhà nước; đội phó là 0,5(không phẩy năm) lần; thành viên của Đội tình nguyện là 0,4 (không phẩy bốn)lần.

Trường hợp các chức danh đội trưởng, đội phó và độiviên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã là cán bộ, người hoạt động khôngchuyên trách cấp xã,kiêm nhiệm, thì chỉ được hưởng 50% mức thù lao trên.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này từ nguồnngân sách xã.

4. Sửa đổi chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừngđối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thựchiện tại Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồngnhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệptrên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

a) Đối tượng được hưởng chế độ và nguồn kinh phíthực hiện, được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành chế độ chi đóntiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

b) Nội dung chi và mức chi:

- Chi tiếp xã giao: chi đón tiếp các đoàn đại biểuvà cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấphuyện. Mức chi:

+ Nước uống: tối đa 20.000 đồng/người/ngày;

+ Trong trường hợp đặc biệt, có mời cơm thân mật,thì mức chi tiếp khách tối đa không quá 200.000đồng/suất.

- Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng:

+ Chi tặng quà lưu niệm, nhân dịp đón các đoàn đạibiểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố:

Đại biểu đến thăm và làm việc tại cơ quan Ủyban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Không quá 300.000 đồng/01 đại biểu;

Đại biểu đến thăm và làm việc tại cơ quan Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố không quá: 200.000đồng/01 đại biểu.

+ Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngàylễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chứctôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bàmẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo,nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộcthiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củngcố khối đại đoàn kết dân tộc: mức chi không quá 400.000 đồng/lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngàylễ hoặc ngày lễ trọng không quá hai lần/1 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh, cấp huyện tự quyết định, việc chọn ngày lễ nào, để tặng quà chúc mừng chophù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

- Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợkhi gia đình gặp khó khăn:

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cáchmạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các chứcsắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểutrong đồng bào dân tộc thiểu số, có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, được Mặt trận Tổ quốc cáccấp:

+ Chi thăm hỏi, khi bị ốm đau: không quá 1.200.000đồng/người/nămđối với cấp tỉnh, không quá 700.000đồng/người/năm đối với cấp huyện.

+ Chi phúng viếng khi qua đời: Không quá 1.000.000 đồng/ngườiđối với cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/người đối với cấp huyện.

+ Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai,hỏa hoạn): không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp tỉnh; không quá 500.000đồng/gia đình/năm đối với cấp huyện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao cho Ủy bannhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp Luật.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh HậuGiang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kểtừ ngày thông qua. Những quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều hếthiệu lực thi hành./.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung