HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 179/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2004 –2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tạikỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XV, ngày 24 tháng 07 năm 2007
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận ông:Nguyễn Hồng Trường được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004– 2009.

Điều 2. Giao cho Uỷ bannhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theoquy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung