HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng

cho lc lượng Công an xã

____________

HI ĐỒNG NHÂN DÂN TNH BÌNH PHƯỚC

KHÓA VII - K HP TH MƯỜI BA

Căn c Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn c Lut Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bn hướng dn thi hành;

Căn c Ngh định s 40/1999/N Đ-CP ngày 23/6/1999 ca Chính ph v Công an xã;

Căn c Thông tư s 08/1999/TT-BCA (V19) ngày 10/8/1999 ca B Công an hướng dn thc hin Ngh định s40/1999/N Đ-CP ngày 23/6/1999 ca Chính ph v Công an xã;

Căn c Ngh quyết s 126/2001/NQ-H Đ ngày 19/7/2001 ca Hi đồng nhân dân tnh v vic b trí lc lượng Công an xã trên địa bàn tnh Bình Phước;

Xét đề ngh ca y ban nhân dân tnh ti T trình s 101/TTr-UBND ngày 20/6/2008; Báo cáo thm tra s 19/BC-H ĐND-KTNS ngày 03/7/2008 ca Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến ca các đại biu Hi đồng nhân dân tnh,

QUYT NGH:

Điu 1. Áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Trưởng Công an xã: Được hưởng 30% mức lương hàng tháng.

2. Phó Trưởng Công an xã: Được hưởng 20% mức lương hàng tháng.

3. Công an viên: Được hưởng 30% mức lương hàng tháng.

Điu 2. Giao Ủy ban nhân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Hưng