HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4077/TTr-UBND ngày 02/7/2007 về việc đề nghị phê duyệt cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm Kinh tế Văn hoá vùng Bắc Trung Bộ, như sau:

1. Huy động vốn đầu tư phát triển:

a) Nguồn vốn đầu tư phát triển khai thác từ quỹ đất trên địa bàn:

- Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò được điều tiết 100% cho ngân sách thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, trong đó:

+ Thành phố Vinh: Ngân sách thành phố 60%, ngân sách phường - xã 40%;

+ Thị xã Cửa Lò: Ngân sách thị xã 80%, ngân sách phường - xã 20%;

- Đối với các khu đất do tỉnh khai thác quỹ đất (trừ các dự án đã xác định nguồn đầu tư từ quỹ đất) thì điều tiết cho ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố và thị xã Cửa Lò 40%, ngân sách phường - xã 10%.

b) Huy động vốn đầu tư qua kênh xổ số kiến thiết:

UBND thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò được phép phát hành xổ số theo chương trình mục tiêu cụ thể, thông qua Công ty Xổ số kiến thiết Nghệ An, Nguồn thu từ XSKT do UBND thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò phát hành được điều tiết 100% cho ngân sách thành phố, thị xã Cửa Lò để đầu tư xây dựng các chương trình mục tiêu trên.

2. Một số cơ chế tài chính khác:

a) Về nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh:

Hàng năm, UBND tỉnh ưu tiên lấy từ nguồn tăng thu do vượt kế hoạch để bổ sung cho các công trình XDCB trọng yếu của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò có trong danh mục các chương trình dự án ưu tiên ghi tại mục 7, phần I, Điều 1 Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hoá và phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

c) Về vốn đầu tư sự nghiệp thị chính:

Cân đối kinh phí sự nghiệp thị chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên và bảo trì, tân trang hệ thống hạ tầng đô thị.

3. Về cơ chế bảo vệ kế hoạch ngân sách:

Cho phép thành phố Vinh xây dựng kế hoạch và cùng với UBND tỉnh bảo vệ kế hoạch vốn đầu tư và kế hoạch ngân sách hàng năm với các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 2: Giao UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò tổ chức triển khai thực hiện kể từ ngày 01/01/2008.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung