HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng chính phủ; của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toàn ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2008 tỉnh Hưng Yên;

Sau khi xem xét báo cáo số 105/BC-UBND ngày 7/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo của các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các ban và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung các báo cáo đanh giá tỉnh hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

Năm 2007, năm đầu Việt Nam chính thức là thành viên WTO các biến động của kinh tế thế giới tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam; mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều biến động; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; song với tinh thần phấn đấu cao của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh nền kinh tế - xã hội Hưng Yên vẫn đạt được kết quả tốt, tổng sản phẩm (GDP) tăng 13,75%; sản xuất công nghiệp có bước phát triển cao, diện tích gieo trồng cả năm đạt 113.44 ha, trong đó lúa 80.425 ha, cây vụ đông 17.628 ha, cơ cấu giống, trà vụ chuyển biến theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản tăng 5,8%. Công nghiệp tăng nhanh do số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, nhiều doanh nghiệp tăng quy mô, nhất là khu vực ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 28,2%. Các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, giá trị tăng 15,5%.Cơ cấu kinh tế chuyển dich theo hướng tích cực. Nno 25,9% - CN, XD 42,8% - DV 31,3%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước 5.115 tỷ đồng, tăng 21,03% so cùng kỳ. Chỉ số giá trung tháng 12/2007 so cùng kỳ tăng 9,3%. Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa phát triển đa dạng. Chất lượng bưu chính viễn thông được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 11,2 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước 368 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.362 tỷ đồng, tăng 3,2% so với kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.231 tỷ đồng, tăng 17,5% cùng kỳ; công tác đầu tư XDCB có nhiều tiến bộ, đã thanh toán dứt điểm các công trình đã quyết toán toàn bộ dự án. Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010. Tiếp tục thực hiện các dự án về sản xuất giống lúa, thâm canh cây nhãn đặc sản, xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt tiến bộ, giáo dục và đào tạo được đổi mới, tích cực triển khai cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; tích cực phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án khu đại học Phố Hiến. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển, một số kỹ thuật cao được triển khai thực hiện; tỷ lệ phát triển dân số 0,95% . Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động được quan tâm thường xuyên. Công tác thể thao và xã hội hóa TDTT có bước tiến bộ đáng kể. Quan tâm thực hiện tốt chính sách, hoàn thành việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,2%. Các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ trong việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện nghiêm túc hơn. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương được thực hiện tốt, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng.

Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành góp phần tích cực vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, yếu kém. Tiến độ triển khai các chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, nông thôn còn chậm. Quản lý nhà nước về đất đai ở một số cơ sở chưa chặt chẽ, tình trạng khiếu nại, tố cáo có nguồn gốc từ đất vẫn còn nhiều. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị còn nhiều hạn chế. Tình hình ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp, khu dân cư nông thôn chưa được khắc phục. Tiến độ GPMB và xây dựng của một số công trình còn quá chậm, như dự án đường 39A đoạn mởi rộng qua thị xã, dự án cấp nước thị xã Hưng Yên, các dự án xử lý rác thải, chất thải rắn, dự án ổn định dân di cư, dự án nuôi trồng thủy sản tập trung… Tai nạn giao thông vẫn tăng ở cả 3 tiêu chí, nhận thức của nhiều người tham gia giao thông còn hàn chế, các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp, gây bức xúc cho xã hội. Việc xây dựng các thiết chế văn hoá còn hạn chế. Tiến độ thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu còn chậm, nhất là dự án cung cấp thiết bị giáo dục và đạo tạo. Công tác đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức. Chất lượng làng văn hóa còn hạn chế, việc triển khai cơ chế một cửa ở một số đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số tổ chức, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; còn tình trạng đùn đẩy giữa các cấp, các ngành, thời gian giải quyết còn dài, gây bất bình trong nhân dân.

II. Những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản năm 2008

Năm 2008, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động; hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên, đòi hỏi chúng ta phải có những phương hướng, giải pháp phát triển phù hợp, nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân giữ vững ổn định chính trị.

1. Những mục tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 13,8%

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 4,5%

+ Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26%

+ Giá trị các ngành dịch vụ tăng trên 15,8%

+ Cơ cấu kinh tế Nno- CN, XD-DV: 24,5%-44,0%-31,5%

- Thu nhập bình quân đầu người 13,6 triệu đồng, tương đương 835 USD

- Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 400 triệu USD

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.545 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 1.090 tỷ đồng (thu tiền sử dụng đất là 240 tỷ đồng), thu thuế xuất, nhập khẩu 450 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 5 tỷ đồng.

- Giá trị thu được trên 1ha canh tác 49 triệu đồng

- Duy trì tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%; tỷ lệ hô nghèo còn 7%; tạo thêm việc làm mới cho 24.000 lao động.

- Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia bình quân ở 3 cấp học đạt 32%.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 75%

- Tỷ lệ làng văn hóa đạt 67%

2. Những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản

2.1. Đẩy mạnh công tác quy hoạch và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới, trước hết là khâu giống, rau an toàn, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Khai thác có hiệu quả kinh tế vùng bãi. Đảm bảo kế hoạch trồng cây vụ đông; tập trung làm thủy lợi và khắc phục hạn hán vụ đông xuân 2007-2008. Duy trì cung cấp 70% giống lúa đảm bảo chất lượng cho nông dân. Khắc phục hiện tượng nhãn ra hoa cách vụ; nhân rộng các giống nhãn chín sớm, chín muộn. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nuôi trồng thủy sản tập trung.

2.2.Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp cao và ổn định trong điều kiện hội nhập kinh tế và thực hiện các cam kết theo lộ trình của WTO. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư. Tiếp tục vận động các nhà đầu tư và kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN phía nam tỉnh; bố trí sắp xếp các dự án hợp lý theo đúng quy hoạch; rà soát; kiên quyết xử lý các dự án không thực hiện đúng tiến độ, vi phạm Luật Đất đai và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề, cụm công nghiệp.

2.3. Phát triển dịch vụ theo hướng hội nhập và đáp ứng yêu cầu phát triển mới hiện nay; xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế cho các cơ quan, doanh nghiếp và người dân. Có chính sách hỗ trợ đầu tư cho các ngành dịch vụ có khả năng cạnh tranh; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện thuận lới có hoạt động dịch vụ phát triển. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ vận tải; khuyến khích thu hút các dự án kho vận lớn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị mới đảm bảo hiệu quả cao, đúng quy định của Nhà nước. Tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu kết hợp với việc củng cố và phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống.

2.4. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu thuế, kết hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để khai thác có hiệu quả nguồn thu; nâng cao năng lực và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn; có biện pháp tích cực để truy thu thuế tồn đọng, xử lý nghiêm các đơn vị trốn thế. Chi thường xuyên đảm bảo đúng dự toán, định mức đã quy định; thực hành tiết kiệm, tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Giao UBND tỉnh thống nhất với thường trực HĐND tỉnh quy định cụ thể thu phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với từng loại chất rắn theo nghị định 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ và quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính; Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức các cấp làm nhiệm vụ nhận và trả kết quả cơ chế một cửa theo công văn thoả thuận của Bộ Nội vụ.

2.5. Tập trung khai thác, quản lý và sử dụng nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn của Nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Đẩy nhanh và hoàn thiện các đề án quy hoạch, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị và xây dựng. Tập trung nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thiết yếu thị xã Hưng Yên. Trình Chính phủ phê duyệt công nhận Thành phố Hưng Yên trong năm 2008; sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình Chính phủ quyết định công nhận đô thị Phố Nối là thị xã. Tiếp tục thực hiện nghị định số 61/CP ngày 5/7/2007 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 73/TTg-CN ngày 16/1/2007 về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2.6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò và hiệu lực của công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng theo hướng khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia. Nghiên cứu ứng dụng quy trình công nghệ cấy lúa tiết kiệm nước. Thực hiện mô hình ứng dụng chăn nuôi lợn “sạch” tạo vùng nguyên liệu cho chế biến. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp xử lý nguồn nước ngầm, đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt pháp luật về tài nguyên môi trường. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vự dân cư trong năm 2008.

2.7. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, đổi mới phương pháp dạy học. Củng cố, hoàn thiện cung mạng lưới trường, lớp theo đúng quy định. Đảm bảo hoàn thành việc cung ứng sách và thiết bị cho các trường trước năm học mới. Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đào tạo; nghiên cứu việ chuyển một số cơ sở giáo dục, đào tạo công lập sang tư thục. Khuyến khích các trường chuyên nghiệp đóng trên địa bàn gắn kết chặt chẽ với cơ sở sử dụng lao động mở rộng các loại hình đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao, lao động nông nghiệp ở những vùng chuyển đổi đất sang phát triển công nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo trình duyệt xong Đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến.

2.8. Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế phục vụ chăm sóc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân dân; quản lý tốt quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. Thực hiện chăm sóc toàn diện, phát triển hệ thống huyết học và truyền máu, hiến máu nhân đạo. Củng cố hệ thống y học cổ truyền từ tỉnh đến xã, đáp ứng nhu cầu phòng chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Tăng cường chất lượng giám sát dịch bệnh, đảm bảo dự phòng tích cực không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số.

2.9. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Quan tâm chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở các nơi phát triển công nghiệp. Nâng cao chất lượng làng, khu phố, cơ quan, đơn vị và gia đình văn hóa. Hoàn thành xây dựng quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị Phố Hiến, quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Khai thác và phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây khu Văn Miếu - Xích Đằng. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, quản lý tốt các loại hình dịch vụ văn hóa mới, nhất là các hoạt động về Internet, tạo môi trường văn hóa lành mạnh.

2.10. Cải thiện cơ sở vật chất cho ngành thể dục thể thao, triển khai xây dựng Nhà thi đấu đa năng, tạo nền tảng để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh nhà. Đổi mới công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nhân tố, phát triển phong trào, nâng cao thành tích thể thao và tăng cường thể lực cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tâp trung rà soát, tuyển chọn, đầu tư có trọng điểm các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Chuẩn bị tham dự Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ VI. Đăng cai tổ chức một số môn thể thao trong hệ thống giải toàn quốc tại Hưng Yên.

2.11. Tích cực đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thông qua các chương trình, dự án; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người ngheo theo chương trình xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ. Nâng cao đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thực hiện tốt đề án mở rộng và nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động. Rà soát lại hệ thống đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề, hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm; duy trì việc tổ chức Hội chợ xúc tiến việc làm để các doanh nghiệp và người lao động có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu. Quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là các tệ nạn về ma túy, mại dâm, cờ bạc.v.v….

2.12. Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nắm chắc tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh, nhất là an ninh nông thôn, an ninh khu công nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy, mại dâm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hợp pháp của công dân theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân; đồng thời cần có biện pháp xử lý thích đáng đối với những phần tử lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để gây rối trật tự. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang tỉnh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2008. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ có thể xẩy ra.

2.13. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Sớm sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức của một số cơ quan sát nhập. Thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về công tác tổ chức, cán bộ và luân chuyển cán bộ chuyên môn không giữ chức vụ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính các cấp thông qua cơ chế một cửa. Rà soát, có phương án triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan chưa thực hiện ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; đảm bảo 100% cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh phải thực hiện cơ chế một cửa. Tiếp tục đẩy mạnh việc phân công, phân cấp cụ thể cho các ngành, địa phương, phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong từng khâu công việc được phân cấp. Sai phạm ở khâu nào, cấp nào thì xử lý ở khâu đó, cấp đó theo đúng quy định của Nhà nước, tránh tình trạng trùng lặp, đùn đẩy, né tránh trong giải quyết công việc. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, điều tra, xét xử và thi hành án. Tiếp tục triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tranh thủ ý kiến của nhân dân và cán bộ công chức tại cơ quan, đồng thời cải tiến phương pháp tiếp dân, đảm bảo hiệu quả và nhanh chóng. Thực hiện có hiệu quả Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12/12/2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách