HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 185/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4128/TTr-UBND ngày 04/07/2007;
Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến củacác đại biểu HĐND tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôngqua chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp nhỏ (viết tắt là KCN nhỏ) trênđịa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung sau:

1. Đốitượng áp dụng

Tổ chức, cánhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hạ tầng, đầu tư sản xuất công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp trong KCN nhỏ, ngoài được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo LuậtĐầu tư, còn được hưởng hỗ trợ theo quyết định này.

2. Nộidung và mức hỗ trợ kinh phí

a) Hỗ trợ quyhoạch

Ngân sáchtỉnh hỗ trợ từ nguồn Quỹ khuyến công kinh phí lập quy hoạch chi tiết KCN nhỏ.Mức hỗ trợ như sau:

- 120 triệuđồng đối với KCN nhỏ ở các huyện miền núi.

- 100 triệuđồng đối với KCN nhỏ ở các huyện đồng bằng, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.

b) Hỗ trợ bồithường giải phóng mặt bằng

Ngân sáchtỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường đất để giải phóng mặt bằng KCN nhỏ theo quyếttoán được duyệt. Mức hỗ trợ tối đa như sau:

- 100 triệuđồng/ha đối với KCN nhỏ ở các huyện miền núi cao

- 80 triệuđồng/ha đối với KCN nhỏ ở các huyện miền núi thấp

- 70 triệuđồng/ha đối với KCN nhỏ ở các huyện đồng bằng, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò

c) Hỗ trợ xâydựng hạ tầng ngoài hàng rào

Ngân sáchtỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào KCN nhỏ gồm: Đường giao thôngtrục chính đến chân hàng rào KCN nhỏ nhưng không quá 02km, hệ thống thoát nướcchung, khu xử lý nước thải tập trung. Mức tối đa không quá 500 triệu đồng/KCNnhỏ.

d) Hỗ trợ xâydựng hạ tầng kỹ thuật KCN nhỏ

Các huyện,thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò được để lại 100% tiền cho thuê đất trong KCN nhỏđể hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN nhỏ như: Đường giao thông, hệthống thoát nước, khu xử lý nước thải tập trung, hàng rào, đường gom ngoài hàngrào. Mức hỗ trợ do UBND huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò quyết định.

đ) Giá thuêđất trong KCN nhỏ

- Đối với khuCN nhỏ do Ngân sách Nhà nước đầu tư hạ tầng : Giá thuê đất trong khu CN nhỏ =Giá thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do UBND tỉnh quy định (theobảng giá đất) tại thời điểm thuê đất, cộng (+) chi phí đầu tư xây dựng hạ tầngtrong khu CN nhỏ do Ngân sách Nhà nước đầu tư được phân bổ theo hình thức khấuhao tài sản cố định trong thời hạn 25 năm.

- Đối với khuCN nhỏ do nhà Đầu tư đầu tư XD hạ tầng thì:

+ Giá thuêđất đối với Nhà Đầu tư đầu tư XD hạ tầng = Giá thuê đất sản xuất kinh doanh phinông nghiệp do UBND tỉnh quy định (theo bảng giá đất) tại thời điểm thuê đất,cộng (+) chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu CN nhỏ do Ngân sách Nhà nướcđầu tư (nếu có) được phân bổ theo hình thức khấu hao tài sản cố định trong thờihạn 25 năm.

+ Giá thuêđất sản xuất trong khu CN nhỏ, do Nhà Đầu tư hạ tầng và người thuê đất thoảthuận.

e) Hỗ trợ đàotạo nghề

Tổ chức, cánhân đầu tư sản xuất trong KCN nhỏ tiếp nhận từ 30 lao động trở lên (có hộ khẩuthường trú tại Nghệ An), ký hợp đồng không xác định thời hạn với người laođộng, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước, ngoài nước,hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất, có chứng chỉ sơ cấp nghề trở lên được ngânsách tỉnh hỗ trợ từ nguồn quỹ khuyến công, chi phí đào tạo một lần 500.000đồng/lao động.

3. Quảnlý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ

- Ngân sáchtỉnh và Quỹ khuyến công hỗ trợ, giao cho UBND huyện để chi trả cho đối tượngđược hỗ trợ.

- UBND tỉnhxây dựng phương án thu hồi vốn ngân sách đầu tư, hỗ trợ xây dựng hạ tầng tronghàng rào KCN nhỏ sau khi cho để lại tiền thuê đất.

Điều 2. GiaoUBND tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này và các Quy định hiện hành của pháp luậtđể ban hành qui định về chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp nhỏ trênđịa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết đãđược HĐND tỉnh Khoá XV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 07 năm 2007.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung