HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 186/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ, CÁCH TÍNH ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC PHÂNBỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO CÁC XÃĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006-2010 TỈNHNGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luậttổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số: 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Chương trình Phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùngđồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 8 tháng 8năm 2006, của liên bộ: Uỷ Ban dân tộc- Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính- Xây dựng– Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện Chương trình pháttriển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miềnnúi giai đoạn 2006 – 2010;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại tờ trình số 4142/TTr-UBNDTM ngày 04tháng 7 năm 2007;
Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến củacác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quyđịnh các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổvốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xãđặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Gọichung là chương trình 135 giai đoạn II) tỉnh Nghệ An như sau:

1. Các tiêu chí:

a) Tiêu chí về hộ dân (gồm 2phần): Số hộ dân toàn xã và số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong xã;

b) Tiêu chí về diện tích tựnhiên;

c) Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo;

d) Tiêu chí về số thôn, bảntrong xã;

đ) Tiêu chí đặc thù;

2. Cách xác định điểm của từngtiêu chí:

a) Tiêu chí về số hộ dân:

- Về số hộ dân toàn xã: Xã có sốhộ dưới 500 hộ được tính 1 điểm; từ 500 đến 1.000, cứ tăng 100 hộ được cộngthêm 0,2 điểm; từ 1.000 trở lên cứ tăng 100 hộ được cộng thêm 0,1 điểm.

- Về số hộ đồng bào dân tộcthiểu số của xã: Xã có số hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ 200 đến 500 hộ đượctính 2 điểm; từ 500 đến 1.000, cứ tăng 100 hộ được cộng thêm 0,3 điểm; từ 1.000đến 15.00, cứ tăng 100 hộ được cộng thêm 0,2 điểm; từ 1.500 trở lên cứ tăng 100hộ được cộng thêm 0,1 điểm.

b) Tiêu chí diện tích tự nhiên:Xã có diện tích dưới 5.000 ha được tính 1 điểm; từ 5.000 đến 10.000, cứ tăng 1.000ha được cộng thêm 0,3 điểm; từ 10.000 đến 15.000, cứ tăng 1.000 ha được cộngthêm 0,2 điểm; từ 15.000 trở lên cứ tăng 1.000 ha được cộng thêm 0,1 điểm.

c) Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo: Xãcó tỷ lệ hộ nghèo dưới 55 % được tính 1 điểm; từ 55% đến 75%, cứ tăng 10% hộđược cộng thêm 0,5 điểm; từ 75% trở lên, cứ tăng 10% hộ được cộng thêm 0,3 điểm.

d) Tiêu chí về số thôn, bảntrong xã: Xã có dưới 10 thôn, bản được tính 1 điểm; từ 10 đến 20, cứ tăng 01thôn, bản được cộng thêm 0,1 điểm; từ 20 trở lên, cứ tăng 01 thôn, bản đượccộng thêm 0,2 điểm.

đ) Tiêu chí đặc thù:

- Xã chưa có đường ô tô đếntrung tâm xã, được tính 1 điểm;

- Xã chưa có điện lưới quốc gia,được tính 1 điểm;

- Xã biên giới được tính 0,5điểm;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh NghệAn căn cứ Nghị quyết này, ban hành Quy định các tiêu chí, cách tính điểm cáctiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằngnguồn ngân sách Trung ương cho các xã Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh NghệAn.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung